zzz

全国象棋个人赛2018 – A组

排名第九轮第八轮第七轮第六轮对阵第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注9第九轮 21/06/2018 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分8第八轮 20/06/2018 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分7第七轮 19/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分6第六轮 18/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分      黑方              积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (4)     [3.5]   :   方韬 Fang Tao (11)      [5] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [4]    :   陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [3] 
 3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [3]    :   陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [3] 
 4 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [3]    :   梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [2.5]
 5 荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [2.5]   :   康德荣 Kng Ter Yong (3)    [2.5]
 6 郭文达 Koik Boon Tatt (10)    [2.5]   :   徐道嵘 Sii Toh Ing (13)    [2.5]
 7 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2]    :   赵金山 Chow Kim Sun (14)   [2.5]
 8 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [2]    :   周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [2] 
 9 宋成华 Soong Soon Fah (20)    [1.5]   :   杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [2] 
10 郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0]    :   卢俊宇 Loh Jun Yu (8)     [1] 

5第五轮 15/06/2018 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 方韬 Fang Tao (11)        [4]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [3] 
 2 康德荣 Kng Ter Yong (3)     [2.5]  0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)  [3] 
 3 陈茂然 Chan Mau Yin (18)     [2.5]  .5:.5  陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [2.5]
 4 杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (4)    [2.5]
 5 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2]   0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [2] 
 6 赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2]   .5:.5  郭文达 Koik Boon Tatt (10)   [2] 
 7 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [2]   0:1  荘锦明 Chng Chin Beng (12)   [1.5]
 8 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [1.5]  1:0  宋成华 Soong Soon Fah (20)   [1.5]
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [1.5]  1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1] 
10 周劲程 Chew Jin Cheng (16)    [1]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0] 

4第四轮 14/06/2018 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [2.5]  0:1  方韬 Fang Tao (11)        [3] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)  [2]   1:0  赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2] 
 3 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [2]   1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [1.5]  .5:.5  陈茂然 Chan Mau Yin (18)     [2] 
 5 康德荣 Kng Ter Yong (3)     [1.5]  1:0  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [1.5]
 6 卢国龙 Law Kok Leong (4)    [1.5]  1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [1.5]
 7 郭文达 Koik Boon Tatt (10)   [1.5]  .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1.5]
 8 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1]   0:1  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [1] 
 9 荘锦明 Chng Chin Beng (12)   [1]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (16)    [.5] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)   [.5]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0] 

3第三轮 13/06/2018 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方             积分       黑方               积分

 1 方韬 Fang Tao (11)      [2]   1:0  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [2] 
 2 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [1.5]  +:-  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1.5]
 3 陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [1.5]  .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [1.5]
 4 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [1]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [1] 
 5 郭文达 Koik Boon Tatt (10)  [1]   .5:.5  康德荣 Kng Ter Yong (3)     [1] 
 6 杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [1]   1:0  荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [1] 
 7 赵金山 Chow Kim Sun (14)   [1]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1] 
 8 周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [.5]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (4)     [.5] 
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)    [.5]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (20)    [.5] 
10 郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0]   0:1  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0] 

2第二轮 12/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方             积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [1]   1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (10)  [1] 
 2 方韬 Fang Tao (11)        [1]   1:0  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [1] 
 3 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1]   .5:.5  康德荣 Kng Ter Yong (3)    [.5] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [.5]  .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (14)   [.5] 
 5 卢国龙 Law Kok Leong (4)     [.5]   0:1  陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [.5] 
 6 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [.5]   0:1  陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [.5] 
 7 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [.5]  .5:.5  荘锦明 Chng Chin Beng (12)  [.5] 
 8 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [.5]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0] 
 9 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0]   0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [0] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)    [0]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [0] 

1第一轮 11/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方             积分       黑方               积分

 1 郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0]   0:1  方韬 Fang Tao (11)        [0] 
 2 荘锦明 Chng Chin Beng (12)  [0]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [0] 
 3 康德荣 Kng Ter Yong (3)    [0]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [0] 
 4 赵金山 Chow Kim Sun (14)   [0]   .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (4)     [0] 
 5 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [0]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [0] 
 6 周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [0]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [0] 
 7 杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [0]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [0] 
 8 陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [0]   .5:.5  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [0] 
 9 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [0]   1:0  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)  [0]   0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (10)    [0] 

Posted in Tournament News and tagged , , .