zzz

2018年第三届蔡厝港杯国庆象棋个人公开赛

排名第九轮对阵第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注9第九轮 22/07/2018 星期日 下午 12:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分       黑方                积分

 1 赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [6]    :   刘亿豪 Low Yi Hao (1)     甲级 [7] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [5.5]   :   李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [5.5]
 3 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [5.5]   :   罗凌轲 Luo Lingke (21)     乙级 [5.5]
 4 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4)  甲级 [5]    :   吴家乐 Ng Jia Le (9)      甲级 [5.5]
 5 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [5]    :   陈中和 Tan Zhong He (5)    甲级 [5] 
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [4.5]   :   宋成华 Soong Soon Fah (24)   乙级 [4.5]
 7 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [4.5]   :   蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [4.5]
 8 王林 Wilson Wang (11)       甲级 [4.5]   :   梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [4.5]
 9 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)    乙级 [4.5]   :   洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [4.5]
10 张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [4.5]   :   陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [4.5]
11 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [4.5]   :   符式弘 Foo Shi Hong (17)    乙级 [4] 
12 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [4]    :   郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [4] 
13 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [4]    :   陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [4] 
14 吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [4]    :   李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [4] 
15 刘广强 Lau Kwong Keong (18)    乙级 [3.5]   :   魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)    无级 [3] 
16 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [3]    :   蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [3] 
17 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [3]    :   Ariel Isabelle (30)      无级 [2] 
18 郭志强 Keh Chee Keong (39)    无级 [2]    :   江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [2.5]
19 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [2]    :   李华兴 Benny Lee (35)     无级 [2.5]

8第八轮 21/07/2018 星期六 下午 5:30 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                积分       黑方                  积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)     甲级 [6]   1:0  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [5.5]
 2 陈中和 Tan Zhong He (5)    甲级 [5]   0:1  赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [5] 
 3 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [4.5]  .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [4.5]
 4 宋成华 Soong Soon Fah (24)   乙级 [4.5]  0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [4.5]
 5 吴家乐 Ng Jia Le (9)      甲级 [4.5]  1:0  张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [4.5]
 6 李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [4.5]  1:0  王林 Wilson Wang (11)       甲级 [4.5]
 7 郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [4]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [4.5]
 8 洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [4]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [4] 
 9 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [4]   .5:.5  刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [4] 
10 陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [4]   .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [4] 
11 梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [3.5]  1:0  符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [4] 
12 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [3.5]  +:-  林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [3.5]
13 李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [3.5]  .5:.5  黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [3.5]
14 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [3]   1:0  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [3] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [3]   0:1  郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [3] 
16 李华兴 Benny Lee (35)     无级 [2.5]  0:1  吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [3] 
17 江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [2.5]  0:1  刘广强 Lau Kwong Keong (18)    乙级 [2.5]
18 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)    无级 [2]   1:0  施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [2] 
19 郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [2]   0:1  黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [2] 
20 Ariel Isabelle (30)      无级 [1]   1:0   BYE (47)                [0] 

7第七轮 21/07/2018 星期六 下午 1:30 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分      黑方                积分

 1 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [4.5]  0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (1)     甲级 [5] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [4.5]  1:0  林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [4.5]
 3 符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [4]   0:1  陈中和 Tan Zhong He (5)    甲级 [4] 
 4 罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [4]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)      甲级 [4] 
 5 赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [4]   1:0  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [4] 
 6 王林 Wilson Wang (11)       甲级 [4]   .5:.5  宋成华 Soong Soon Fah (24)   乙级 [4] 
 7 张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [4]   .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [3.5]
 8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [3.5]  .5:.5  刘怡宏 Liew Yi Hong (26)    无级 [3.5]
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [3.5]  1:0  梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [3.5]
10 林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [3.5]  0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [3.5]
11 吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [3]   0:1  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [3] 
12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [3]   1:0  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [3] 
13 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [3]   .5:.5  杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [3] 
14 刘广强 Lau Kwong Keong (18)    乙级 [2.5]  0:1  陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [3] 
15 李金发 Lee Kim Huat (37)     无级 [2.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (35)     无级 [2.5]
16 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [2]   1:0  江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [2.5]
17 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [2]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)    无级 [2] 
18 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [2] 
19 Ariel Isabelle (30)       无级 [1]   0:1  施翊辛 Riane See Yee Sin (42) 无级 [1] 
20 郭志强 Keh Chee Keong (39)    无级 [1]   +:-  甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [1] 

6第六轮 15/07/2018 星期日 下午 4:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分       黑方                 积分

 1 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4)  甲级 [4]   .5:.5  刘亿豪 Low Yi Hao (1)      甲级 [4.5]
 2 吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [4]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [3.5]
 3 陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [3.5]  .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [3.5]
 4 李永耀 Lee Weng Yew (22)     乙级 [3.5]  0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [3.5]
 5 洪天瑞 Ang Ten Swee (14)     甲级 [3.5]  .5:.5  张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [3.5]
 6 梁金财 Leong Kam Choy (16)    乙级 [3]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) 大师 [3] 
 7 郭锦聪 Ke Kim Chong (6)      甲级 [3]   0:1  宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [3] 
 8 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)    乙级 [3]   0:1  赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [3] 
 9 陈福全 Chan Fook Chuen (23)    乙级 [3]   0:1  王林 Wilson Wang (11)      甲级 [3] 
10 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12)  甲级 [3]   0:1  符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [3] 
11 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [3]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     甲级 [3] 
12 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)     甲级 [2.5]  1:0  刘广强 Lau Kwong Keong (18)   乙级 [2.5]
13 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [2]   0:1  林家勇 Lim Kah Yoong (19)    乙级 [2.5]
14 蔡德财 Chua Teck Chye (38)    无级 [2]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [2] 
15 江振计 Kang Cheng Kee (29)    无级 [2]   .5:.5  李金发 Lee Kim Huat (37)     无级 [2] 
16 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [2]   0:1  黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [2] 
17 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [2]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (36)    无级 [2] 
18 李华兴 Benny Lee (35)       无级 [1.5]  1:0  郭志强 Keh Chee Keong (39)    无级 [1] 
19 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [1]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [1] 
20 甘汉伟 Kum Hon Wei (43)      无级 [1]   0:1   Ariel Isabelle (30)       无级 [0] 

5第五轮 15/07/2018 星期日 下午 12:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                 积分       黑方                  积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)      甲级 [4]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [3.5]
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [3]   .5:.5  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [3] 
 3 赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [3]   0:1  林子冲 Justin Lim Yee Shun (4)  甲级 [3] 
 4 张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [3]   .5:.5  陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [3] 
 5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) 大师 [2.5]  .5:.5  陈福全 Chan Fook Chuen (23)    乙级 [2.5]
 6 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     甲级 [2.5]  .5:.5  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)      甲级 [2.5]
 7 罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [2.5]  1:0  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)     甲级 [2.5]
 8 林家勇 Lim Kah Yoong (19)    乙级 [2.5]  0:1  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)     甲级 [2.5]
 9 符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [2.5]  .5:.5  杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)    乙级 [2.5]
10 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [2]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)     乙级 [2.5]
11 王林 Wilson Wang (11)      甲级 [2]   1:0  郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [2] 
12 吴得顺 Goh Test Soon (36)    无级 [2]   0:1  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12)  甲级 [2] 
13 梁金财 Leong Kam Choy (16)    乙级 [2]   1:0  李金发 Lee Kim Huat (37)     无级 [2] 
14 宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [2]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (38)    无级 [2] 
15 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [2]   1:0  黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [2] 
16 刘广强 Lau Kwong Keong (18)   乙级 [1.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (35)       无级 [1.5]
17 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [1]   +:-  郭志强 Keh Chee Keong (39)    无级 [1] 
18 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)  无级 [1]   0:1  江振计 Kang Cheng Kee (29)    无级 [1] 
19 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [1]   +:-  王伟 Wang Wei (31)        无级 [1] 
20 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [0]   1:0   Ariel Isabelle (30)       无级 [0] 
21 甘汉伟 Kum Hon Wei (43)     无级 [0]   1:0   BYE (47)                [0] 

4第四轮 14/07/2018 星期六 下午 5:30 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                积分       黑方                  积分

 1 陈中和 Tan Zhong He (5)    甲级 [3]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (1)       甲级 [3] 
 2 吴家乐 Ng Jia Le (9)      甲级 [2.5]  +:-  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [3] 
 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)  大师 [2]   1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [2] 
 4 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [2]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [2] 
 5 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [2]   1:0  梁金财 Leong Kam Choy (16)    乙级 [2] 
 6 郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [2]   .5:.5  林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [2] 
 7 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [2]   .5:.5  符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [2] 
 8 赵金山 Chow Kim Sun (10)    甲级 [2]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [2] 
 9 张顺喜 Chong Soon Hee (25)   无级 [2]   1:0  王林 Wilson Wang (11)       甲级 [2] 
10 李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [2]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [2] 
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [2]   .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [2] 
12 陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [2]   .5:.5  宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [1.5]
13 李华兴 Benny Lee (35)     无级 [1.5]  0:1  郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [1] 
14 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [1]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [1] 
15 王伟 Wang Wei (31)       无级 [1]   0:1  黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [1] 
16 蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [1]   +:-  陈国栋 Tan Kok Thong (33)     无级 [1] 
17 郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [1]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [1] 
18 李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [1]   1:0  施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [1] 
19 甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [0]   -:-  刘广强 Lau Kwong Keong (18)    乙级 [1.5]
20 Ariel Isabelle (30)      无级 [0]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [0] 
21 江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [0]   1:0  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [0] 


3第三轮 14/07/2018 星期六 下午 1:30 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分       黑方                积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)       甲级 [2]   1:0  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [2] 
 2 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [2]   1:0  林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [2] 
 3 陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [2]   1:0  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [2] 
 4 吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [1.5]  1:0  杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [2] 
 5 罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [1.5]  .5:.5  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)  大师 [1.5]
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [1.5]  .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (10)    甲级 [1.5]
 7 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [1.5]  .5:.5  张顺喜 Chong Soon Hee (25)   无级 [1.5]
 8 王林 Wilson Wang (11)       甲级 [1]   1:0  刘广强 Lau Kwong Keong (18)  乙级 [1.5]
 9 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [1]   1:0  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [1] 
10 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [1]   0:1  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [1] 
11 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [1]   +:-  陈国栋 Tan Kok Thong (33)   无级 [1] 
12 郑智安 Tay Zhi An (34)      无级 [1]   -:+  梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [1] 
13 符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [1] 
14 林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [1]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [1] 
15 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [1]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [1] 
16 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [1]   0:1  陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [1] 
17 宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [.5]   1:0  江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [0] 
18 Ariel Isabelle (30)       无级 [0]   0:1  李华兴 Benny Lee (35)     无级 [.5] 
19 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [0]   0:1  李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [0] 
20 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [0]   0:1  王伟 Wang Wei (31)       无级 [0] 
21 吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [0]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [0] 
22 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [0]   1:0   BYE (47)              [0] 


2第二轮 08/07/2018 星期日 下午 4:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                积分       黑方                  积分

 1 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [1]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (1)       甲级 [1] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)  大师 [1]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [1] 
 3 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [1]   1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [1] 
 4 洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [1]   0:1  陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [1] 
 5 郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [1]   1:0  符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [1] 
 6 梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [1]   0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [1] 
 7 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [1]   1:0  林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [1] 
 8 刘广强 Lau Kwong Keong (18)  乙级 [1]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [1] 
 9 赵金山 Chow Kim Sun (10)    甲级 [1]   .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [1] 
10 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [1]   1:0  王林 Wilson Wang (11)       甲级 [1] 
11 李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [1]   0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [.5] 
12 张顺喜 Chong Soon Hee (25)   无级 [.5]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [0] 
13 陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [0]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [0] 
14 李华兴 Benny Lee (35)     无级 [0]   .5:.5  宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [0] 
15 李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [0]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [0] 
16 刘乐 Liu Le (27)        无级 [0]   -:+  蔡德财 Chua Teck Chye (38)    无级 [0] 
17 江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [0]   0:1  黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [0] 
18 郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [0]   1:0   Ariel Isabelle (30)       无级 [0] 
19 王伟 Wang Wei (31)       无级 [0]   0:1  施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [0] 
20 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41) 无级 [0]   0:1  郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [0] 
21 陈国栋 Tan Kok Thong (33)   无级 [0]   1:0  黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [0] 
22 甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [0]   0:1  郑智安 Tay Zhi An (34)      无级 [0] 

1第一轮 08/07/2018 星期日 下午 12:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分       黑方                积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)       甲级 [0]   1:0  陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [0] 
 2 宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [0]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)  大师 [0] 
 3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [0]   .5:.5  张顺喜 Chong Soon Hee (25)   无级 [0] 
 4 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [0]   0:1  林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [0] 
 5 陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [0]   +:-  刘乐 Liu Le (27)        无级 [0] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [0]   0:1  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [0] 
 7 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [0]   1:0  江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [0] 
 8 Ariel Isabelle (30)       无级 [0]   0:1  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [0] 
 9 吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [0]   1:0  王伟 Wang Wei (31)       无级 [0] 
10 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [0]   0:1  赵金山 Chow Kim Sun (10)    甲级 [0] 
11 王林 Wilson Wang (11)       甲级 [0]   1:0  陈国栋 Tan Kok Thong (33)   无级 [0] 
12 郑智安 Tay Zhi An (34)      无级 [0]   0:1  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [0] 
13 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (35)     无级 [0] 
14 吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [0]   0:1  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [0] 
15 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [0]   1:0  李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [0] 
16 蔡德财 Chua Teck Chye (38)    无级 [0]   0:1  梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [0] 
17 符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [0]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [0] 
18 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [0]   0:1  刘广强 Lau Kwong Keong (18)  乙级 [0] 
19 林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [0]   1:0  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41) 无级 [0] 
20 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [0]   0:1  杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [0] 
21 罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [0]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [0] 
22 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [0]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [0] 

Posted in Tournament News and tagged , .