qw456

第一轮 16/11/2018 星期五 早上 1945 PM 象总
zzz

第20届亚洲象棋锦标赛-少年组

获奖名单、成绩表第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F获奖名单、成绩表

5第五轮 28/10/2018 星期日 下午 3:00 PM上海棋院2楼比赛大厅

4第四轮 28/10/2018 星期日 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

3第三轮 27/10/2018 星期六 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

2第二轮 26/10/2018 星期五 下午 3:00 PM上海棋院2楼比赛大厅

1第一轮 26/10/2018 星期五 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

zzz

第20届亚洲象棋锦标赛-女子组

获奖名单、成绩表第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F获奖名单、成绩表

5第五轮 28/10/2018 星期日 下午 3:00 PM上海棋院2楼比赛大厅

4第四轮 28/10/2018 星期日 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

3第三轮 27/10/2018 星期六 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

2第二轮 26/10/2018 星期五 下午 3:00 PM上海棋院2楼比赛大厅

1第一轮 26/10/2018 星期五 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

zzz

第20届亚洲象棋锦标赛-男子团体

获奖名单、成绩表第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F获奖名单、成绩表

6第六轮 28/10/2018 星期日 下午 3:00 PM上海棋院2楼比赛大厅

5第五轮 28/10/2018 星期日 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

4第四轮 27/10/2018 星期六 下午 3:00 PM上海棋院2楼比赛大厅

3第三轮 27/10/2018 星期六 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

2第二轮 26/10/2018 星期五 下午 3:00 PM上海棋院2楼比赛大厅

1第一轮 26/10/2018 星期五 早上 9:30 AM上海棋院2楼比赛大厅

2018年第三届蔡厝港杯国庆象棋个人公开赛

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注

1 刘亿豪 Low Yi Hao 甲级 7.5 51.0 6 2 陈靖麟 Tan Jing Ling 甲级 6.5 48.5 6 3 赵金山 Chow Kim Sun 甲级 6.5 48.5 5 4 李永耀 Lee Weng Yew 乙级 6.5 44.5 6   晋级《 甲级棋士 》   5 林子冲 Justin Lim Yee Shun 甲级 6 51.5 5 6 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan 大师 5.5 53.0 4 7 吴家乐 Ng Jia Le 甲级 5.5 46.0 3 8 罗凌轲 Luo Lingke 乙级 5.5 45.5 3   晋级《 甲级棋士 》  
9 徐道嵘 Sii Toh Ing 甲级 5.5 45.5 2 10 陈中和 Tan Zhong He 甲级 5.5 44.0 3 11 陈福全 Chan Fook Chuen 乙级 5.5 43.5 3 12 王林 Wilson Wang 甲级 5.5 40.5 5 13 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen 大师 5 47.5 1 14 刘怡宏 Liew Yi Hong 无级 5 46.5 3   晋级《 乙级棋士 》   15 洪天瑞 Ang Ten Swee 甲级 5 43.5 3 16 郭锦聪 Ke Kim Chong 甲级 5 42.5 4
17 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 乙级 5 42.5 3 18 杜耀宗 Toh Yeow Chong 乙级 5 42.0 2 19 宋成华 Soong Soon Fah 乙级 5 41.5 3 20 蔡俊杰 Chua Chun Kiat 甲级 5 40.0 3 21 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona 甲级 5 39.0 5 22 李金发 Lee Kim Huat 无级 5 33.5 4 23 张顺喜 Chong Soon Hee 无级 4.5 45.5 2 24 梁金财 Leong Kam Choy 乙级 4.5 42.0 3 25 符式弘 Foo Shi Hong 乙级 4.5 41.0 3 26 刘广强 Lau Kwong Keong 乙级 4.5 35.0 4 27 郭正有 Quek Chia Woo 无级 4 38.5 4 28 黄康捷 Ng Kong Keat 无级 4 38.5 2 29 吴得顺 Goh Test Soon 无级 4 36.5 4 30 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy 无级 4 26.5 4 31 黄有成 Huang Youcheng Joshua 无级 4 25.5 4 32 林家勇 Lim Kah Yoong 乙级 3.5 36.5 3 33 李华兴 Benny Lee 无级 3 35.5 2 34 魏志偉 Ngoi Chi Wai 无级 3 34.0 2 35 蔡德财 Chua Teck Chye 无级 3 32.0 1 36 郭志强 Keh Chee Keong 无级 3 27.5 2 37 江振计 Kang Cheng Kee 无级 2.5 38.5 2 38 施翊辛 Riane See Yee Sin 无级 2.5 31.0 2 39 Ariel Isabelle 无级 2 25.5 2 - 王伟 Wang Wei 无级 1 20.0 1 退出比赛 - 甘汉伟 Kum Hon Wei 无级 1 20.0 1 退出比赛 - 陈国栋 Tan Kok Thong 无级 1 17.5 1 退出比赛 - 郑智安 Tay Zhi An 无级 1 10.5 1 退出比赛

9第九轮 22/07/2018 星期日 下午 12:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分       黑方                积分

 1 赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [6]   .5:.5  刘亿豪 Low Yi Hao (1)     甲级 [7] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [5.5]  0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [5.5]
 3 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [5.5]  1:0  罗凌轲 Luo Lingke (21)     乙级 [5.5]
 4 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4)  甲级 [5]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (9)      甲级 [5.5]
 5 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [5]   .5:.5  陈中和 Tan Zhong He (5)    甲级 [5] 
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [4.5]  .5:.5  宋成华 Soong Soon Fah (24)   乙级 [4.5]
 7 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [4.5]  .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [4.5]
 8 王林 Wilson Wang (11)       甲级 [4.5]  1:0  梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [4.5]
 9 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)    乙级 [4.5]  .5:.5  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [4.5]
10 张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [4.5]  -:+  陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [4.5]
11 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [4.5]  .5:.5  符式弘 Foo Shi Hong (17)    乙级 [4] 
12 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [4]   0:1  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [4] 
13 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [4]   0:1  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [4] 
14 吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [4]   0:1  李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [4] 
15 刘广强 Lau Kwong Keong (18)    乙级 [3.5]  1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)    无级 [3] 
16 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [3]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [3] 
17 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [3]   1:0   Ariel Isabelle (30)      无级 [2] 
18 郭志强 Keh Chee Keong (39)    无级 [2]   1:0  江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [2.5]
19 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [2]   .5:.5  李华兴 Benny Lee (35)     无级 [2.5]

8第八轮 21/07/2018 星期六 下午 5:30 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                积分       黑方                  积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)     甲级 [6]   1:0  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [5.5]
 2 陈中和 Tan Zhong He (5)    甲级 [5]   0:1  赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [5] 
 3 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [4.5]  .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [4.5]
 4 宋成华 Soong Soon Fah (24)   乙级 [4.5]  0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [4.5]
 5 吴家乐 Ng Jia Le (9)      甲级 [4.5]  1:0  张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [4.5]
 6 李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [4.5]  1:0  王林 Wilson Wang (11)       甲级 [4.5]
 7 郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [4]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [4.5]
 8 洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [4]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [4] 
 9 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [4]   .5:.5  刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [4] 
10 陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [4]   .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [4] 
11 梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [3.5]  1:0  符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [4] 
12 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [3.5]  +:-  林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [3.5]
13 李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [3.5]  .5:.5  黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [3.5]
14 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [3]   1:0  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [3] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [3]   0:1  郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [3] 
16 李华兴 Benny Lee (35)     无级 [2.5]  0:1  吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [3] 
17 江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [2.5]  0:1  刘广强 Lau Kwong Keong (18)    乙级 [2.5]
18 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)    无级 [2]   1:0  施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [2] 
19 郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [2]   0:1  黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [2] 
20 Ariel Isabelle (30)      无级 [1]   1:0   BYE (47)                [0] 

7第七轮 21/07/2018 星期六 下午 1:30 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分      黑方                积分

 1 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [4.5]  0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (1)     甲级 [5] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [4.5]  1:0  林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [4.5]
 3 符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [4]   0:1  陈中和 Tan Zhong He (5)    甲级 [4] 
 4 罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [4]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)      甲级 [4] 
 5 赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [4]   1:0  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [4] 
 6 王林 Wilson Wang (11)       甲级 [4]   .5:.5  宋成华 Soong Soon Fah (24)   乙级 [4] 
 7 张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [4]   .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [3.5]
 8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [3.5]  .5:.5  刘怡宏 Liew Yi Hong (26)    无级 [3.5]
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [3.5]  1:0  梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [3.5]
10 林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [3.5]  0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [3.5]
11 吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [3]   0:1  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [3] 
12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [3]   1:0  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [3] 
13 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [3]   .5:.5  杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [3] 
14 刘广强 Lau Kwong Keong (18)    乙级 [2.5]  0:1  陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [3] 
15 李金发 Lee Kim Huat (37)     无级 [2.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (35)     无级 [2.5]
16 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [2]   1:0  江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [2.5]
17 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [2]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)    无级 [2] 
18 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [2] 
19 Ariel Isabelle (30)       无级 [1]   0:1  施翊辛 Riane See Yee Sin (42) 无级 [1] 
20 郭志强 Keh Chee Keong (39)    无级 [1]   +:-  甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [1] 

6第六轮 15/07/2018 星期日 下午 4:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分       黑方                 积分

 1 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4)  甲级 [4]   .5:.5  刘亿豪 Low Yi Hao (1)      甲级 [4.5]
 2 吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [4]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [3.5]
 3 陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [3.5]  .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [3.5]
 4 李永耀 Lee Weng Yew (22)     乙级 [3.5]  0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [3.5]
 5 洪天瑞 Ang Ten Swee (14)     甲级 [3.5]  .5:.5  张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [3.5]
 6 梁金财 Leong Kam Choy (16)    乙级 [3]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) 大师 [3] 
 7 郭锦聪 Ke Kim Chong (6)      甲级 [3]   0:1  宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [3] 
 8 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)    乙级 [3]   0:1  赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [3] 
 9 陈福全 Chan Fook Chuen (23)    乙级 [3]   0:1  王林 Wilson Wang (11)      甲级 [3] 
10 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12)  甲级 [3]   0:1  符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [3] 
11 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [3]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     甲级 [3] 
12 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)     甲级 [2.5]  1:0  刘广强 Lau Kwong Keong (18)   乙级 [2.5]
13 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [2]   0:1  林家勇 Lim Kah Yoong (19)    乙级 [2.5]
14 蔡德财 Chua Teck Chye (38)    无级 [2]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [2] 
15 江振计 Kang Cheng Kee (29)    无级 [2]   .5:.5  李金发 Lee Kim Huat (37)     无级 [2] 
16 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [2]   0:1  黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [2] 
17 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [2]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (36)    无级 [2] 
18 李华兴 Benny Lee (35)       无级 [1.5]  1:0  郭志强 Keh Chee Keong (39)    无级 [1] 
19 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [1]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [1] 
20 甘汉伟 Kum Hon Wei (43)      无级 [1]   0:1   Ariel Isabelle (30)       无级 [0] 

5第五轮 15/07/2018 星期日 下午 12:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                 积分       黑方                  积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)      甲级 [4]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [3.5]
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)   大师 [3]   .5:.5  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [3] 
 3 赵金山 Chow Kim Sun (10)     甲级 [3]   0:1  林子冲 Justin Lim Yee Shun (4)  甲级 [3] 
 4 张顺喜 Chong Soon Hee (25)    无级 [3]   .5:.5  陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [3] 
 5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3) 大师 [2.5]  .5:.5  陈福全 Chan Fook Chuen (23)    乙级 [2.5]
 6 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     甲级 [2.5]  .5:.5  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)      甲级 [2.5]
 7 罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [2.5]  1:0  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)     甲级 [2.5]
 8 林家勇 Lim Kah Yoong (19)    乙级 [2.5]  0:1  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)     甲级 [2.5]
 9 符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [2.5]  .5:.5  杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)    乙级 [2.5]
10 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [2]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)     乙级 [2.5]
11 王林 Wilson Wang (11)      甲级 [2]   1:0  郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [2] 
12 吴得顺 Goh Test Soon (36)    无级 [2]   0:1  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12)  甲级 [2] 
13 梁金财 Leong Kam Choy (16)    乙级 [2]   1:0  李金发 Lee Kim Huat (37)     无级 [2] 
14 宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [2]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (38)    无级 [2] 
15 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [2]   1:0  黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [2] 
16 刘广强 Lau Kwong Keong (18)   乙级 [1.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (35)       无级 [1.5]
17 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [1]   +:-  郭志强 Keh Chee Keong (39)    无级 [1] 
18 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)  无级 [1]   0:1  江振计 Kang Cheng Kee (29)    无级 [1] 
19 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [1]   +:-  王伟 Wang Wei (31)        无级 [1] 
20 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [0]   1:0   Ariel Isabelle (30)       无级 [0] 
21 甘汉伟 Kum Hon Wei (43)     无级 [0]   1:0   BYE (47)                [0] 

4第四轮 14/07/2018 星期六 下午 5:30 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                积分       黑方                  积分

 1 陈中和 Tan Zhong He (5)    甲级 [3]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (1)       甲级 [3] 
 2 吴家乐 Ng Jia Le (9)      甲级 [2.5]  +:-  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [3] 
 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)  大师 [2]   1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [2] 
 4 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [2]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [2] 
 5 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [2]   1:0  梁金财 Leong Kam Choy (16)    乙级 [2] 
 6 郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [2]   .5:.5  林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [2] 
 7 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [2]   .5:.5  符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [2] 
 8 赵金山 Chow Kim Sun (10)    甲级 [2]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [2] 
 9 张顺喜 Chong Soon Hee (25)   无级 [2]   1:0  王林 Wilson Wang (11)       甲级 [2] 
10 李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [2]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [2] 
11 洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [2]   .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [2] 
12 陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [2]   .5:.5  宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [1.5]
13 李华兴 Benny Lee (35)     无级 [1.5]  0:1  郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [1] 
14 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [1]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [1] 
15 王伟 Wang Wei (31)       无级 [1]   0:1  黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [1] 
16 蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [1]   +:-  陈国栋 Tan Kok Thong (33)     无级 [1] 
17 郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [1]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [1] 
18 李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [1]   1:0  施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [1] 
19 甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [0]   -:-  刘广强 Lau Kwong Keong (18)    乙级 [1.5]
20 Ariel Isabelle (30)      无级 [0]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [0] 
21 江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [0]   1:0  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [0] 


3第三轮 14/07/2018 星期六 下午 1:30 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分       黑方                积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)       甲级 [2]   1:0  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [2] 
 2 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [2]   1:0  林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [2] 
 3 陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [2]   1:0  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [2] 
 4 吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [1.5]  1:0  杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [2] 
 5 罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [1.5]  .5:.5  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)  大师 [1.5]
 6 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [1.5]  .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (10)    甲级 [1.5]
 7 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [1.5]  .5:.5  张顺喜 Chong Soon Hee (25)   无级 [1.5]
 8 王林 Wilson Wang (11)       甲级 [1]   1:0  刘广强 Lau Kwong Keong (18)  乙级 [1.5]
 9 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [1]   1:0  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [1] 
10 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [1]   0:1  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [1] 
11 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [1]   +:-  陈国栋 Tan Kok Thong (33)   无级 [1] 
12 郑智安 Tay Zhi An (34)      无级 [1]   -:+  梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [1] 
13 符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (38)   无级 [1] 
14 林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [1]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [1] 
15 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [1]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [1] 
16 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [1]   0:1  陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [1] 
17 宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [.5]   1:0  江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [0] 
18 Ariel Isabelle (30)       无级 [0]   0:1  李华兴 Benny Lee (35)     无级 [.5] 
19 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [0]   0:1  李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [0] 
20 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41)  无级 [0]   0:1  王伟 Wang Wei (31)       无级 [0] 
21 吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [0]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [0] 
22 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [0]   1:0   BYE (47)              [0] 


2第二轮 08/07/2018 星期日 下午 4:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                积分       黑方                  积分

 1 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [1]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (1)       甲级 [1] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)  大师 [1]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [1] 
 3 林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [1]   1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [1] 
 4 洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [1]   0:1  陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [1] 
 5 郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [1]   1:0  符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [1] 
 6 梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [1]   0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [1] 
 7 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [1]   1:0  林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [1] 
 8 刘广强 Lau Kwong Keong (18)  乙级 [1]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [1] 
 9 赵金山 Chow Kim Sun (10)    甲级 [1]   .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [1] 
10 杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [1]   1:0  王林 Wilson Wang (11)       甲级 [1] 
11 李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [1]   0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [.5] 
12 张顺喜 Chong Soon Hee (25)   无级 [.5]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [0] 
13 陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [0]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [0] 
14 李华兴 Benny Lee (35)     无级 [0]   .5:.5  宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [0] 
15 李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [0]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [0] 
16 刘乐 Liu Le (27)        无级 [0]   -:+  蔡德财 Chua Teck Chye (38)    无级 [0] 
17 江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [0]   0:1  黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [0] 
18 郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [0]   1:0   Ariel Isabelle (30)       无级 [0] 
19 王伟 Wang Wei (31)       无级 [0]   0:1  施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [0] 
20 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41) 无级 [0]   0:1  郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [0] 
21 陈国栋 Tan Kok Thong (33)   无级 [0]   1:0  黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [0] 
22 甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [0]   0:1  郑智安 Tay Zhi An (34)      无级 [0] 

1第一轮 08/07/2018 星期日 下午 12:00 PM蔡厝港民众俱乐部
台 红方                  积分       黑方                积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (1)       甲级 [0]   1:0  陈福全 Chan Fook Chuen (23)  乙级 [0] 
 2 宋成华 Soong Soon Fah (24)    乙级 [0]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (2)  大师 [0] 
 3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (3)  大师 [0]   .5:.5  张顺喜 Chong Soon Hee (25)   无级 [0] 
 4 刘怡宏 Liew Yi Hong (26)     无级 [0]   0:1  林子冲 Justin Lim Yee Shun (4) 甲级 [0] 
 5 陈中和 Tan Zhong He (5)      甲级 [0]   +:-  刘乐 Liu Le (27)        无级 [0] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (28)     无级 [0]   0:1  郭锦聪 Ke Kim Chong (6)    甲级 [0] 
 7 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     甲级 [0]   1:0  江振计 Kang Cheng Kee (29)   无级 [0] 
 8 Ariel Isabelle (30)       无级 [0]   0:1  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (8)   甲级 [0] 
 9 吴家乐 Ng Jia Le (9)       甲级 [0]   1:0  王伟 Wang Wei (31)       无级 [0] 
10 郭正有 Quek Chia Woo (32)     无级 [0]   0:1  赵金山 Chow Kim Sun (10)    甲级 [0] 
11 王林 Wilson Wang (11)       甲级 [0]   1:0  陈国栋 Tan Kok Thong (33)   无级 [0] 
12 郑智安 Tay Zhi An (34)      无级 [0]   0:1  陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (12) 甲级 [0] 
13 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)      甲级 [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (35)     无级 [0] 
14 吴得顺 Goh Test Soon (36)     无级 [0]   0:1  洪天瑞 Ang Ten Swee (14)    甲级 [0] 
15 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (15) 乙级 [0]   1:0  李金发 Lee Kim Huat (37)    无级 [0] 
16 蔡德财 Chua Teck Chye (38)    无级 [0]   0:1  梁金财 Leong Kam Choy (16)   乙级 [0] 
17 符式弘 Foo Shi Hong (17)     乙级 [0]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (39)   无级 [0] 
18 黄康捷 Ng Kong Keat (40)     无级 [0]   0:1  刘广强 Lau Kwong Keong (18)  乙级 [0] 
19 林家勇 Lim Kah Yoong (19)     乙级 [0]   1:0  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (41) 无级 [0] 
20 施翊辛 Riane See Yee Sin (42)   无级 [0]   0:1  杜耀宗 Toh Yeow Chong (20)   乙级 [0] 
21 罗凌轲 Luo Lingke (21)      乙级 [0]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (43)    无级 [0] 
22 黄有成 Huang Youcheng Joshua (44) 无级 [0]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (22)    乙级 [0] 

“孙文广杯”第59届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员                 积分  对手分 胜局  备注

1 赖永辉 Lai Yoong Fui (17) 7.5 50.5 5 晋级《 乙级棋士 》 2 李永耀 Lee Weng Yew (1) 7 46.5 7 晋级《 乙级棋士 》 3 刘怡辉 Liew Yi Hui (2) 6.5 51.5 5 晋级《 乙级棋士 》 4 王健智 Wong Kin Chi (4) 6.5 51.0 6 晋级《 乙级棋士 》 5 林志强 Benson Lam (8) 6.5 49.0 6 得序分2分 6 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24) 6.5 47.0 6 得序分2分 7 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5) 6 51.0 5 得序分2分 晋级《 乙级棋士 》 8 钟旻翰 Choong Min Han (35) 6 43.5 5 得序分2分
9 刘怡宏 Liew Yi Hong (7) 5.5 47.5 5 得序分1分 10 叶德明 Yap Teck Ming (32) 5.5 47.0 5 得序分1分 11 陈冠豪 Tan Guan Hao (29) 5.5 44.0 5 得序分1分 12 翁文龙 Ong Boon Leong (31) 5.5 43.5 5 得序分1分 13 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) 5.5 40.0 5 14 卢志豪 Loh Zhi Hao (6) 5 46.5 4 15 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34) 5 46.0 4 16 邓维英 Patrick Teng (36) 5 41.5 3 17 李岢懃 Lee Ker Chuin (27) 5 40.0 5 18 廖文森 Ethan Widjaja (13) 5 34.5 3 19 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18) 4.5 47.5 4 20 黄凯鑫 Huang Kaixin (19) 4.5 46.0 3 21 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45) 4.5 42.0 3 22 吴得顺 Goh Test Soon (37) 4.5 40.0 4 23 陈康翔 Chen Kangxiang (43) 4.5 40.0 3 24 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16) 4.5 39.0 4 25 郑博远 Zheng Bo Yuan (15) 4.5 38.5 3 26 曽钧湧 Chan Jun Yong (20) 4.5 37.0 3 27 蔡德财 Chua Teck Chye (40) 4 44.0 4 28 陈启璇 Tan Qi Xuan (23) 4 38.5 4 29 李华兴 Benny Lee (30) 4 35.5 3 30 罗凌亚 Luo Ling Ya (11) 4 34.0 3 直接对局,胜许乾亿 31 许乾亿 Hoo Hean Ee (39) 4 34.0 4 32 郭志强 Keh Chee Keong (41) 3.5 34.5 3 33 贺越 He Yue (10) 3.5 33.5 3 后手胜局=2 34 梁福源 Leong Fu Yuan (22) 3.5 33.5 3 后手胜局=1 35 黄康捷 Ng Kong Keat (14) 3.5 32.5 2 36 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) 3.5 30.0 2 37 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28) 3.5 29.5 1 38 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) 3 32.5 2 39 陈俊豪 Chin Chun How (12) 3 31.5 2 40 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26) 2 37.5 1 41 甘汉伟 Kum Hon Wei (42) 2 31.5 2 42 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25) 2 27.0 2 - 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9) 2.5 19.5 2 退赛 - 郑健祥 Tay Kian Siang (33) 1.5 24.0 1 退赛 - 刘乐 Liu Le (3) 1 16.5 1 退赛 - 陈雍妮 Chen Yong Nei (44) 0 19.0 0 退赛

9第九轮 26/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方             积分       黑方                 积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (1)    [6]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)        [6.5]
 2 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)   [5.5]  0:1  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [6.5]
 3 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24) [5.5]  1:0  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [6] 
 4 翁文龙 Ong Boon Leong (31)  [5.5]  0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)        [5.5]
 5 林志强 Benson Lam (8)     [5.5]  1:0  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)       [5] 
 6 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)   [5]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [5] 
 7 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)    [4.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)        [5] 
 8 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16) [4.5]  0:1  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [4.5]
 9 叶德明 Yap Teck Ming (32)   [4.5]  1:0  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)   [4.5]
10 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)    [4]   -:+  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [4] 
11 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)   [4]   .5:.5  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [4] 
12 陈康翔 Chen Kangxiang (43)  [4]   .5:.5  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [4] 
13 李华兴 Benny Lee (30)     [4]   0:1  邓维英 Patrick Teng (36)       [4] 
14 吴得顺 Goh Test Soon (37)   [3.5]  1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)      [4] 
15 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)   [3.5]  1:0  梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [3.5]
16 郭志强 Keh Chee Keong (41)  [3.5]  0:1  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [3] 
17 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)    [3]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)       [3] 
18 黄康捷 Ng Kong Keat (14)   [3]   .5:.5  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)   [3] 
19 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)   [2]   0:1  贺越 He Yue (10)           [2.5]
20 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)    [2]   0:1  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)    [2.5]
21 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)   [2]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46)  [2] 

8第八轮 25/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)        [5.5]  1:0  林志强 Benson Lam (8)       [5.5]
 2 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [5.5]  1:0  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [5.5]
 3 王健智 Wong Kin Chi (4)        [5.5]  0:1  李永耀 Lee Weng Yew (1)      [5] 
 4 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [5]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)      [4.5]
 5 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [4.5]  0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)      [4.5]
 6 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [4]   0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (31)     [4.5]
 7 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)        [4]   1:0  李华兴 Benny Lee (30)       [4] 
 8 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [4]   1:0  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)     [4] 
 9 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [4]   0:1  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)     [4] 
10 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)       [4]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)      [4] 
11 邓维英 Patrick Teng (36)       [4]   0:1  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [3.5]
12 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)   [3.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (37)     [3.5]
13 梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [3.5]  0:1  叶德明 Yap Teck Ming (32)     [3.5]
14 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [3]   0:1  陈康翔 Chen Kangxiang (43)     [3] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (40)      [3]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)     [3] 
16 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [3]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)      [3] 
17 贺越 He Yue (10)           [2.5]  0:1  郭志强 Keh Chee Keong (41)     [2.5]
18 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)    [2.5]  0:1  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [2.5]
19 黄康捷 Ng Kong Keat (14)       [2]   +:-  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [2] 
20 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)   [2]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [2] 
21 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [1]   1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [2] 

7第七轮 24/06/2018 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方              积分       黑方                 积分

 1 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)  [5]   .5:.5  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)        [5] 
 2 林志强 Benson Lam (8)     [5]   .5:.5  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [5] 
 3 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)    [4.5]  0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)        [4.5]
 4 李永耀 Lee Weng Yew (1)    [4]   1:0  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [4] 
 5 邓维英 Patrick Teng (36)    [4]   0:1  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [4] 
 6 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)   [4]   0:1  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [3.5]
 7 李华兴 Benny Lee (30)     [3.5]  .5:.5  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [3.5]
 8 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)    [3.5]  1:0  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)   [3.5]
 9 翁文龙 Ong Boon Leong (31)   [3.5]  1:0  梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [3.5]
10 叶德明 Yap Teck Ming (32)   [3.5]  0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)        [3] 
11 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)   [3]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)      [3] 
12 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)    [3]   0:1  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [3] 
13 陈康翔 Chen Kangxiang (43)   [3]   0:1  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)       [3] 
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45) [3]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [3] 
15 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16) [2.5]  1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [2] 
16 吴得顺 Goh Test Soon (37)   [2.5]  1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)   [2] 
17 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28) [2]   .5:.5  贺越 He Yue (10)           [2] 
18 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)    [2]   +:-  郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [1.5]
19 郭志强 Keh Chee Keong (41)   [1.5]  1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)       [2] 
20 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)   [2]   .5:.5  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46)  [1.5]
21 陈俊豪 Chin Chun How (12)   [2]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [1] 
22 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)    [1]   1:0   BYE (47)               [0] 

6第六轮 24/06/2018 星期日 下午 1:00 PM象总
台 红方                 积分       黑方              积分

 1 王健智 Wong Kin Chi (4)        [4.5]  0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)  [4] 
 2 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [4]   1:0  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5) [4] 
 3 林志强 Benson Lam (8)         [4]   1:0  邓维英 Patrick Teng (36)    [4] 
 4 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)        [4]   1:0  叶德明 Yap Teck Ming (32)   [3.5]
 5 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [3.5]  0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)    [3.5]
 6 蔡德财 Chua Teck Chye (40)      [3]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (1)    [3] 
 7 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)        [3]   0:1  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)   [3] 
 8 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [3]   .5:.5  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)    [3] 
 9 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)   [3]   .5:.5  翁文龙 Ong Boon Leong (31)   [3] 
10 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [3]   +:-  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)   [3] 
11 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)     [2.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (30)     [2.5]
12 梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [2.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (37)   [2.5]
13 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [2.5]  .5:.5  陈康翔 Chen Kangxiang (43)   [2.5]
14 贺越 He Yue (10)           [2]   0:1  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)    [2] 
15 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [2]   1:0  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)    [2] 
16 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [2]   0:1  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)   [2] 
17 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)       [2]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45) [2] 
18 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)   [1.5]  .5:.5  陈俊豪 Chin Chun How (12)   [1.5]
19 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)    [1]   +:-  郑健祥 Tay Kian Siang (33)   [1.5]
20 黄康捷 Ng Kong Keat (14)       [1]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)    [1] 
21 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46)  [1]   .5:.5  郭志强 Keh Chee Keong (41)   [1] 
22 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0]   1:0   BYE (47)           [0] 

5第五轮 23/06/2018 星期六 晚上 6:00 PM象总
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [3.5]  .5:.5  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [3.5]
 2 叶德明 Yap Teck Ming (32)       [3.5]  0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)      [3.5]
 3 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [3]   .5:.5  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)     [3.5]
 4 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [3]   0:1  林志强 Benson Lam (8)       [3] 
 5 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)     [3]   1:0  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [3] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [2.5]  -:+  邓维英 Patrick Teng (36)      [3] 
 7 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)       [2.5]  .5:.5  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [2.5]
 8 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [2.5]  1:0  钟旻翰 Choong Min Han (35)     [2.5]
 9 吴得顺 Goh Test Soon (37)       [2.5]  0:1  廖文森 Ethan Widjaja (13)     [2] 
10 李永耀 Lee Weng Yew (1)        [2]   1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [2] 
11 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [2]   1:0  贺越 He Yue (10)          [2] 
12 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [2]   0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)      [2] 
13 翁文龙 Ong Boon Leong (31)      [2]   1:0  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [2] 
14 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [2] 
15 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [2]   0:1  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1.5]
16 梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [1.5]  1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [1.5]
17 李华兴 Benny Lee (30)         [1.5]  1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (33)     [1.5]
18 陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [1.5]  1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [1] 
19 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [1]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [1] 
20 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)        [1]   1:0  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [1] 
21 陈俊豪 Chin Chun How (12)       [.5]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [1] 
22 郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)     [0] 

4第四轮 22/06/2018 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方                积分       黑方                 积分

 1 林志强 Benson Lam (8)       [3]   0:1  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [2.5]
 2 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [2.5]  1:0  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [2.5]
 3 王健智 Wong Kin Chi (4)      [2.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (37)       [2.5]
 4 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [2.5]  0:1  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [2.5]
 5 叶德明 Yap Teck Ming (32)     [2.5]  1:0  李永耀 Lee Weng Yew (1)        [2] 
 6 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [2]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [2] 
 7 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [2]   1:0  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [2] 
 8 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)      [2]   0:1  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [2] 
 9 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [2]   .5:.5  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [2] 
10 邓维英 Patrick Teng (36)      [2]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [2] 
11 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [2]   1:0  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [2] 
12 郑健祥 Tay Kian Siang (33)     [1.5]  0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [1.5]
13 贺越 He Yue (10)          [1]   1:0  李华兴 Benny Lee (30)         [1.5]
14 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [1]   +:-  刘乐 Liu Le (3)            [1] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [1]   1:0  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [1] 
16 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [1]   0:1  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [1] 
17 黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [1]   0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (31)      [1] 
18 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [1]   0:1  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [1] 
19 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1]   .5:.5  陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [1] 
20 陈俊豪 Chin Chun How (12)     [.5]   0:1  梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [.5] 
21 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [.5]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0] 
22 陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0]   -:+  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)    [0] 
23 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)      [0]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0] 

3第三轮 17/06/2018 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (1)        [2]   0:1  林志强 Benson Lam (8)       [2] 
 2 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [2]   .5:.5  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [2] 
 3 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [2]   .5:.5  王健智 Wong Kin Chi (4)      [2] 
 4 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [2]   .5:.5  叶德明 Yap Teck Ming (32)     [2] 
 5 吴得顺 Goh Test Soon (37)       [2]   .5:.5  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [2] 
 6 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [1.5]  .5:.5  邓维英 Patrick Teng (36)      [1.5]
 7 刘乐 Liu Le (3)            [1]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [1] 
 8 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [1]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (31)     [1] 
 9 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [1]   1:0  贺越 He Yue (10)          [1] 
10 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [1]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [1] 
11 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [1]   0:1  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [1] 
12 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [1]   1:0  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1] 
13 陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [1]   0:1  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [1] 
14 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [1] 
15 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [1]   1:0  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [1] 
16 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [1]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [1] 
17 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [.5]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [.5] 
18 李华兴 Benny Lee (30)         [.5]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)     [.5] 
19 郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [.5]   1:0  梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [.5] 
20 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)      [0] 
21 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0] 
22 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0] 
23 郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0]   -:-  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0] 

2第二轮 17/06/2018 星期日 下午 1:00 PM象总
台 红方                积分       黑方                 积分

 1 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [1]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (1)        [1] 
 2 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [1]   1:0  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [1] 
 3 王健智 Wong Kin Chi (4)      [1]   1:0  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [1] 
 4 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [1]   0:1  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [1] 
 5 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [1]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [1] 
 6 叶德明 Yap Teck Ming (32)     [1]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [1] 
 7 林志强 Benson Lam (8)       [1]   1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [1] 
 8 贺越 He Yue (10)          [1]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [1] 
 9 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (37)       [1] 
10 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [1]   0:1  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [1] 
11 邓维英 Patrick Teng (36)      [1]   .5:.5  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [.5] 
12 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [.5]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [.5] 
13 梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [.5]   0:1  刘乐 Liu Le (3)            [0] 
14 李华兴 Benny Lee (30)       [0]   .5:.5  魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [0] 
15 翁文龙 Ong Boon Leong (31)     [0]   1:0  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0] 
16 陈俊豪 Chin Chun How (12)     [0]   .5:.5  郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [0] 
17 蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [0]   1:0  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0] 
18 黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [0]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)        [0] 
19 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [0]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0] 
20 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [0]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0] 
21 陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0]   0:1  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [0] 
22 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0]   0:1  陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [0] 
23 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0]   0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [0] 

1第一轮 16/06/2018 星期六 晚上 6:00 PM象总
台 红方                 积分      黑方                积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (1)        [0]   1:0  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [0] 
 2 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [0] 
 3 刘乐 Liu Le (3)            [0]   -:+  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [0] 
 4 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [0]   0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)      [0] 
 5 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [0]   1:0  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0] 
 6 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [0]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [0] 
 7 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (30)       [0] 
 8 翁文龙 Ong Boon Leong (31)      [0]   0:1  林志强 Benson Lam (8)       [0] 
 9 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [0]   0:1  叶德明 Yap Teck Ming (32)     [0] 
10 郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [0]   0:1  贺越 He Yue (10)          [0] 
11 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0]   0:1  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [0] 
12 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [0]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)     [0] 
13 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0]   0:1  邓维英 Patrick Teng (36)      [0] 
14 吴得顺 Gon Test Soon (37)       [0]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [0] 
15 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [0]   .5:.5  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [0] 
16 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)        [0]   0:1  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [0] 
17 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [0]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [0] 
18 郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0]   0:1  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [0] 
19 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [0]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [0] 
20 陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [0]   0:1  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [0] 
21 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0] 
22 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [0]   .5:.5  梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [0] 
23 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0] 

“孙文广杯”第59届全国象棋个人锦标赛 – A组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注

1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6) 7 45.5 6   晋级《 象棋大师 》   2 卢国龙 Law Kok Leong (4) 6.5 42.5 5   晋级《 象棋大师 》   3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) 5.5 45.0 3 4 荘锦明 Chng Chin Beng (12) 5.5 37.5 3 5 陈茂然 Chan Mau Yin (18) 5 45.5 2   晋级《 甲级棋士 》   6 陈中和 Tan Zhong He Dan (5) 5 44.5 1 7 康德荣 Kng Ter Yong (3) 5 43.0 3 直接对局胜梁文杰 8 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) 5 43.0 3
9 周劲程 Chew Jin Cheng (16) 5 41.0 3   晋级《 甲级棋士 》   10 赵金山 Chow Kim Sun (14) 4.5 44.0 2 11 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) 4.5 38.5 3 12 吴家乐 Ng Jia Le (15) 4.5 36.5 3 13 郭文达 Koik Boon Tatt (10) 4 40.5 2 14 徐道嵘 Sii Toh Ing (13) 3.5 38.5 2 15 卢俊宇 Loh Jun Yu (8) 3.5 34.5 1 16 宋成华 Soong Soon Fah (20) 3.5 33.5 3 17 陈世昌 Chin Shin Chang (19) 3 31.0 2 18 杜义俊 Toh Kee Joon (7) 2.5 39.5 2 19 郑祥福 Tay Siang Hock (1) 1 28.0 0

9第九轮 21/06/2018 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)  [6.5]  .5:.5  陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [4.5]
 2 卢国龙 Law Kok Leong (4)    [6]   .5:.5  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [4.5]
 3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [4.5]  1:0  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [4.5]
 4 赵金山 Chow Kim Sun (14)    [4.5]  0:1  荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [4.5]
 5 周劲程 Chew Jin Cheng (16)   [4.5]  .5:.5  陈茂然 Chan Mau Yin (18)     [4.5]
 6 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [3.5]  0:1  康德荣 Kng Ter Yong (3)     [4] 
 7 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [3.5]  0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [3.5]
 8 郭文达 Koik Boon Tatt (10)   [3.5]  .5:.5  杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2] 
 9 宋成华 Soong Soon Fah (20)   [2.5]  1:0  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [3] 

8第八轮 20/06/2018 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [5.5]  1:0  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [4.5]
 2 康德荣 Kng Ter Yong (3)     [4]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (4)    [5] 
 3 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [4]   .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (14)    [4] 
 4 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [4]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (16)   [4] 
 5 荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [4]   .5:.5  陈茂然 Chan Mau Yin (18)    [4] 
 6 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [3.5]  1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (10)   [3.5]
 7 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2.5]  1:0  宋成华 Soong Soon Fah (20)   [2.5]
 8 杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [2.5]
 9 郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [1]   -:+  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [2.5]
10 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [2]   1:0  BYE                 

7第七轮 19/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方              积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (4)    [4.5]  .5:.5  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [5] 
 2 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [3.5]  1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (10)    [3.5]
 3 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [3.5]  .5:.5  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [3.5]
 4 康德荣 Kng Ter Yong (3)     [3]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (20)    [2.5]
 5 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [2.5]  0:1  荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [3] 
 6 周劲程 Chew Jin Cheng (16)   [3]   1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2.5]
 7 赵金山 Chow Kim Sun (14)    [3]   1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2] 
 8 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [2]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [3] 
 9 陈茂然 Chan Mau Yin (18)    [3]   1:0  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [2] 
10 郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0]   1:0  BYE                  

6第六轮 18/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分      黑方              积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (4)     [3.5]  1:0  方韬 Fang Tao (11)      [5] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [4]   1:0  陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [3] 
 3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [3]   .5:.5  陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [3] 
 4 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [3]   0:1  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [2.5]
 5 荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [2.5]  .5:.5  康德荣 Kng Ter Yong (3)    [2.5]
 6 郭文达 Koik Boon Tatt (10)    [2.5]  1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)    [2.5]
 7 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2]   .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (14)   [2.5]
 8 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [2]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [2] 
 9 宋成华 Soong Soon Fah (20)    [1.5]  1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [2] 
10 郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0]   -:+  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)     [1] 

5第五轮 15/06/2018 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 方韬 Fang Tao (11)        [4]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [3] 
 2 康德荣 Kng Ter Yong (3)     [2.5]  0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)  [3] 
 3 陈茂然 Chan Mau Yin (18)     [2.5]  .5:.5  陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [2.5]
 4 杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (4)    [2.5]
 5 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2]   0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [2] 
 6 赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2]   .5:.5  郭文达 Koik Boon Tatt (10)   [2] 
 7 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [2]   0:1  荘锦明 Chng Chin Beng (12)   [1.5]
 8 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [1.5]  1:0  宋成华 Soong Soon Fah (20)   [1.5]
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [1.5]  1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1] 
10 周劲程 Chew Jin Cheng (16)    [1]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0] 

4第四轮 14/06/2018 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [2.5]  0:1  方韬 Fang Tao (11)        [3] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)  [2]   1:0  赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2] 
 3 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [2]   1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [1.5]  .5:.5  陈茂然 Chan Mau Yin (18)     [2] 
 5 康德荣 Kng Ter Yong (3)     [1.5]  1:0  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [1.5]
 6 卢国龙 Law Kok Leong (4)    [1.5]  1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [1.5]
 7 郭文达 Koik Boon Tatt (10)   [1.5]  .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1.5]
 8 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1]   0:1  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [1] 
 9 荘锦明 Chng Chin Beng (12)   [1]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (16)    [.5] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)   [.5]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0] 

3第三轮 13/06/2018 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方             积分       黑方               积分

 1 方韬 Fang Tao (11)      [2]   1:0  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [2] 
 2 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [1.5]  +:-  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1.5]
 3 陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [1.5]  .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [1.5]
 4 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [1]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [1] 
 5 郭文达 Koik Boon Tatt (10)  [1]   .5:.5  康德荣 Kng Ter Yong (3)     [1] 
 6 杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [1]   1:0  荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [1] 
 7 赵金山 Chow Kim Sun (14)   [1]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1] 
 8 周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [.5]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (4)     [.5] 
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)    [.5]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (20)    [.5] 
10 郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0]   0:1  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0] 

2第二轮 12/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方             积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [1]   1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (10)  [1] 
 2 方韬 Fang Tao (11)        [1]   1:0  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [1] 
 3 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1]   .5:.5  康德荣 Kng Ter Yong (3)    [.5] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [.5]  .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (14)   [.5] 
 5 卢国龙 Law Kok Leong (4)     [.5]   0:1  陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [.5] 
 6 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [.5]   0:1  陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [.5] 
 7 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [.5]  .5:.5  荘锦明 Chng Chin Beng (12)  [.5] 
 8 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [.5]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0] 
 9 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0]   0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [0] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)    [0]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [0] 

1第一轮 11/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方             积分       黑方               积分

 1 郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0]   0:1  方韬 Fang Tao (11)        [0] 
 2 荘锦明 Chng Chin Beng (12)  [0]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [0] 
 3 康德荣 Kng Ter Yong (3)    [0]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [0] 
 4 赵金山 Chow Kim Sun (14)   [0]   .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (4)     [0] 
 5 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [0]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [0] 
 6 周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [0]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [0] 
 7 杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [0]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [0] 
 8 陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [0]   .5:.5  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [0] 
 9 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [0]   1:0  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)  [0]   0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (10)    [0]