zzz

全国象棋个人赛2018 – B组

排名第九轮第八轮第七轮第六轮第五轮第四轮第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注9第九轮 26/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分8第八轮 25/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分7第七轮 24/06/2018 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分6第六轮 24/06/2018 星期日 下午 1:00 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分5第五轮 23/06/2018 星期六 晚上 6:00 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分4第四轮 22/06/2018 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分3第三轮 17/06/2018 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (1)        [2]   0:1  林志强 Benson Lam (8)       [2] 
 2 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [2]   .5:.5  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [2] 
 3 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [2]   .5:.5  王健智 Wong Kin Chi (4)      [2] 
 4 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [2]   .5:.5  叶德明 Yap Teck Ming (32)     [2] 
 5 吴得顺 Goh Test Soon (37)       [2]   .5:.5  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [2] 
 6 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [1.5]  .5:.5  邓维英 Patrick Teng (36)      [1.5]
 7 刘乐 Liu Le (3)            [1]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [1] 
 8 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [1]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (31)     [1] 
 9 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [1]   1:0  贺越 He Yue (10)          [1] 
10 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [1]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [1] 
11 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [1]   0:1  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [1] 
12 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [1]   1:0  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1] 
13 陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [1]   0:1  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [1] 
14 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [1] 
15 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [1]   1:0  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [1] 
16 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [1]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [1] 
17 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [.5]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [.5] 
18 李华兴 Benny Lee (30)         [.5]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)     [.5] 
19 郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [.5]   1:0  梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [.5] 
20 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)      [0] 
21 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0] 
22 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0] 
23 郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0]   -:-  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0] 

2第二轮 17/06/2018 星期日 下午 1:00 PM象总
台 红方                积分       黑方                 积分

 1 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [1]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (1)        [1] 
 2 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [1]   1:0  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [1] 
 3 王健智 Wong Kin Chi (4)      [1]   1:0  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [1] 
 4 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [1]   0:1  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [1] 
 5 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [1]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [1] 
 6 叶德明 Yap Teck Ming (32)     [1]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [1] 
 7 林志强 Benson Lam (8)       [1]   1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [1] 
 8 贺越 He Yue (10)          [1]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [1] 
 9 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (37)       [1] 
10 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [1]   0:1  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [1] 
11 邓维英 Patrick Teng (36)      [1]   .5:.5  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [.5] 
12 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [.5]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [.5] 
13 梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [.5]   0:1  刘乐 Liu Le (3)            [0] 
14 李华兴 Benny Lee (30)       [0]   .5:.5  魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [0] 
15 翁文龙 Ong Boon Leong (31)     [0]   1:0  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0] 
16 陈俊豪 Chin Chun How (12)     [0]   .5:.5  郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [0] 
17 蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [0]   1:0  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0] 
18 黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [0]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)        [0] 
19 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [0]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0] 
20 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [0]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0] 
21 陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0]   0:1  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [0] 
22 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0]   0:1  陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [0] 
23 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0]   0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [0] 

1第一轮 16/06/2018 星期六 晚上 6:00 PM象总
台 红方                 积分      黑方                积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (1)        [0]   1:0  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [0] 
 2 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [0] 
 3 刘乐 Liu Le (3)            [0]   -:+  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [0] 
 4 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [0]   0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)      [0] 
 5 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [0]   1:0  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0] 
 6 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [0]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [0] 
 7 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (30)       [0] 
 8 翁文龙 Ong Boon Leong (31)      [0]   0:1  林志强 Benson Lam (8)       [0] 
 9 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [0]   0:1  叶德明 Yap Teck Ming (32)     [0] 
10 郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [0]   0:1  贺越 He Yue (10)          [0] 
11 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0]   0:1  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [0] 
12 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [0]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)     [0] 
13 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0]   0:1  邓维英 Patrick Teng (36)      [0] 
14 吴得顺 Gon Test Soon (37)       [0]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [0] 
15 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [0]   .5:.5  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [0] 
16 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)        [0]   0:1  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [0] 
17 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [0]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [0] 
18 郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0]   0:1  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [0] 
19 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [0]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [0] 
20 陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [0]   0:1  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [0] 
21 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0] 
22 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [0]   .5:.5  梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [0] 
23 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0] 

zzz

全国象棋个人赛2018 – A组

排名第九轮第八轮第七轮第六轮对阵第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注9第九轮 21/06/2018 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分8第八轮 20/06/2018 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分7第七轮 19/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分6第六轮 18/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分      黑方              积分

 1 卢国龙 Law Kok Leong (4)     [3.5]   :   方韬 Fang Tao (11)      [5] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [4]    :   陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [3] 
 3 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [3]    :   陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [3] 
 4 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [3]    :   梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [2.5]
 5 荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [2.5]   :   康德荣 Kng Ter Yong (3)    [2.5]
 6 郭文达 Koik Boon Tatt (10)    [2.5]   :   徐道嵘 Sii Toh Ing (13)    [2.5]
 7 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2]    :   赵金山 Chow Kim Sun (14)   [2.5]
 8 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [2]    :   周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [2] 
 9 宋成华 Soong Soon Fah (20)    [1.5]   :   杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [2] 
10 郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0]    :   卢俊宇 Loh Jun Yu (8)     [1] 

5第五轮 15/06/2018 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 方韬 Fang Tao (11)        [4]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [3] 
 2 康德荣 Kng Ter Yong (3)     [2.5]  0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)  [3] 
 3 陈茂然 Chan Mau Yin (18)     [2.5]  .5:.5  陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [2.5]
 4 杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (4)    [2.5]
 5 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [2]   0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [2] 
 6 赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2]   .5:.5  郭文达 Koik Boon Tatt (10)   [2] 
 7 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [2]   0:1  荘锦明 Chng Chin Beng (12)   [1.5]
 8 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [1.5]  1:0  宋成华 Soong Soon Fah (20)   [1.5]
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [1.5]  1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1] 
10 周劲程 Chew Jin Cheng (16)    [1]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0] 

4第四轮 14/06/2018 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)   [2.5]  0:1  方韬 Fang Tao (11)        [3] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)  [2]   1:0  赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2] 
 3 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [2]   1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (7)     [2] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [1.5]  .5:.5  陈茂然 Chan Mau Yin (18)     [2] 
 5 康德荣 Kng Ter Yong (3)     [1.5]  1:0  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9)  [1.5]
 6 卢国龙 Law Kok Leong (4)    [1.5]  1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [1.5]
 7 郭文达 Koik Boon Tatt (10)   [1.5]  .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1.5]
 8 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1]   0:1  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [1] 
 9 荘锦明 Chng Chin Beng (12)   [1]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (16)    [.5] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)   [.5]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)    [0] 

3第三轮 13/06/2018 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方             积分       黑方               积分

 1 方韬 Fang Tao (11)      [2]   1:0  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [2] 
 2 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [1.5]  +:-  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1.5]
 3 陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [1.5]  .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [1.5]
 4 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [1]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [1] 
 5 郭文达 Koik Boon Tatt (10)  [1]   .5:.5  康德荣 Kng Ter Yong (3)     [1] 
 6 杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [1]   1:0  荘锦明 Chng Chin Beng (12)    [1] 
 7 赵金山 Chow Kim Sun (14)   [1]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [1] 
 8 周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [.5]   0:1  卢国龙 Law Kok Leong (4)     [.5] 
 9 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)    [.5]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (20)    [.5] 
10 郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0]   0:1  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0] 

2第二轮 12/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方             积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [1]   1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (10)  [1] 
 2 方韬 Fang Tao (11)        [1]   1:0  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [1] 
 3 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [1]   .5:.5  康德荣 Kng Ter Yong (3)    [.5] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [.5]  .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (14)   [.5] 
 5 卢国龙 Law Kok Leong (4)     [.5]   0:1  陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [.5] 
 6 徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [.5]   0:1  陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [.5] 
 7 卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [.5]  .5:.5  荘锦明 Chng Chin Beng (12)  [.5] 
 8 吴家乐 Ng Jia Le (15)      [.5]   1:0  郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0] 
 9 陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0]   0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [0] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)    [0]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [0] 

1第一轮 11/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方             积分       黑方               积分

 1 郑祥福 Tay Siang Hock (1)   [0]   0:1  方韬 Fang Tao (11)        [0] 
 2 荘锦明 Chng Chin Beng (12)  [0]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (2) [0] 
 3 康德荣 Kng Ter Yong (3)    [0]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (13)     [0] 
 4 赵金山 Chow Kim Sun (14)   [0]   .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (4)     [0] 
 5 陈中和 Tan Zhong He Dan (5)  [0]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (15)      [0] 
 6 周劲程 Chew Jin Cheng (16)  [0]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (6)   [0] 
 7 杜义俊 Toh Kee Joon (7)    [0]   0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (17) [0] 
 8 陈茂然 Chan Mau Yin (18)   [0]   .5:.5  卢俊宇 Loh Jun Yu (8)      [0] 
 9 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (9) [0]   1:0  陈世昌 Chin Shin Chang (19)   [0] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (20)  [0]   0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (10)    [0] 

首届全国青年个人赛

排名第七轮第六轮第五轮对阵第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局

 1  刘亿豪 Low Yi Hao        6.5  32.5  6
 2  卢俊宇 Loh Jun Yu        5.5  31.5  4
 3  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit    5.5  31.5  4
 4  方韬 Fang Tao          5.5  30.5  5
 5  周劲程 Chew Jin Cheng      5   31.5  5
 6  陈中和 Tan Zhong He       5   30.0  5
 7  林松宽 Lim Song Kuan       5   23.5  5
 8  许永坤 Koh Yong Kun       4.5  29.5  4
 9  郑紫贤 Tay Zi Xian        4.5  29.5  4
 10  刘怡辉 Liew Yi Hui        4.5  25.0  4
 11  黄俊杰 Ng Jing Kiat       4   31.0  4
 12  卢志豪 Loh Zhi Hao        4   29.5  4
 13  刘怡宏 Liew Yi Hong       4   28.0  4
 14  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor   4   27.5  4
 15  郭文达 Koik Boon Tatt      4   27.5  4
 16  李永耀 Lee Weng Yew       4   27.5  4
 17  钟旻翰 Choong Min Han      4   24.5  4
 18  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian 3.5  26.0  3
 19  陈冠豪 Tan Guan Hao       3.5  25.0  3
 20  戴文翔 Tai Boon Siang      3.5  25.0  2
 21  周政玄 Chow Zheng Shuan     3.5  23.0  3
 22  黄凯鑫 Huang Kai Xin       3.5  22.0  3
 23  刘竑葰 Lau Hong Jun       3   24.5  3
 24  林裕胜 Lem Yu Sheng       3   24.0  3
 25  梁伟杰 Neo Wei Jie Jeremy    3   23.5  3
 26  陈康翔 Chen Kang Xiang      3   21.5  3
 27  梁语哲 Darrel Neo Yuzhe     3   20.0  3
 28  陆杰威 Lek Jie Wei        3   20.0  3
 29  蔡舒惠 Chai Shu Hui       3   19.0  3
 30  曹子俊 Cao Zi Jun        2.5  24.0  1
 31  植彦杰 David Chik        2.5  22.0  2
 32  冯嘉恒 Foong Jia Heng      2.5  21.5  2
 33  王康昇 Ong Kang Sheng Philander 2   23.5  1
 34  郑旨峰 Brian Tey Zhi Fong    2   23.0  1
 35  蔡劭阳 Chai Shao Yang      2   21.0  1
 36  林暄凯 Lim Xuan Kai       2   20.5  1
 37  王辉恩 Jeremiah Ong Hui En    2   15.5  1
 38  施翊辛 Riane See         1.5  19.0  1
 39  Ariel Isabelle Ariel Isabelle  1   20.0  0


7第七轮 10/06/2018 星期日 下午 2:30 PM 象总
台 红方                 积分       黑方                积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (7)        [6]   .5:.5  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (1)     [5] 
 2 郑紫贤 Tay Zi Xian (3)        [4.5]  0:1  方韬 Fang Tao (5)           [4.5]
 3 郭文达 Koik Boon Tatt (8)      [4]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (6)         [4.5]
 4 黄俊杰 Ng Jing Kiat (16)       [4]   0:1  陈中和 Tan Zhong He (4)        [4] 
 5 刘怡宏 Liew Yi Hong (18)       [4]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (9)       [4] 
 6 林松宽 Lim Song Kuan (32)      [4]   1:0  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (10)   [4] 
 7 周政玄 Chow Zheng Shuan (24)     [3.5]  0:1  许永坤 Koh Yong Kun (2)        [3.5]
 8 梁语哲 Darrel Neo Yuzhe (17)     [3]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (26)        [3.5]
 9 卢志豪 Loh Zhi Hao (13)       [3]   1:0  林裕胜 Lem Yu Sheng (25)       [3] 
10 李永耀 Lee Weng Yew (19)       [3]   1:0  刘竑葰 Lau Hong Jun (34)       [3] 
11 梁伟杰 Neo Wei Jie Jeremy (20)    [3]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (28)      [3] 
12 戴文翔 Tai Boon Siang (36)      [3]   .5:.5  陈冠豪 Tan Guan Hao (22)       [3] 
13 曹子俊 Cao Zi Jun (38)        [2.5]  0:1  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (15) [2.5]
14 黄凯鑫 Huang Kai Xin (27)      [2.5]  1:0  植彦杰 David Chik (31)        [2.5]
15 陈康翔 Chen Kang Xiang (11)     [2]   1:0  郑旨峰 Brian Tey Zhi Fong (39)    [2] 
16 王康昇 Ong Kang Sheng Philander (37) [2]   0:1  蔡舒惠 Chai Shu Hui (23)       [2] 
17 施翊辛 Riane See (12)        [1.5]  0:1  陆杰威 Lek Jie Wei (21)        [2] 
18 冯嘉恒 Foong Jia Heng (35)      [2]   .5:.5  蔡劭阳 Chai Shao Yang (29)      [1.5]
19 Ariel Isabelle Ariel Isabelle (30)  [1]   0:1  王辉恩 Jeremiah Ong Hui En (33)    [1] 
20 林暄凯 Lim Xuan Kai (14)       [1]   1:0  BYE                    

6第六轮 10/06/2018 星期日 下午 1:00 PM 象总
台 红方               积分       黑方                 积分

 1 陈中和 Tan Zhong He (4)      [4]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (7)         [5] 
 2 郭文达 Koik Boon Tatt (8)     [4]   0:1  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (1)     [4] 
 3 卢俊宇 Loh Jun Yu (6)       [4]   .5:.5  郑紫贤 Tay Zi Xian (3)        [4] 
 4 周劲程 Chew Jin Cheng (9)     [4]   0:1  方韬 Fang Tao (5)           [3.5]
 5 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (10)  [3]   1:0  李永耀 Lee Weng Yew (19)       [3] 
 6 林松宽 Lim Song Kuan (32)     [3]   1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (13)        [3] 
 7 黄俊杰 Ng Jing Kiat (16)      [3]   1:0  梁伟杰 Neo Wei Jie Jeremy (20)    [3] 
 8 刘竑葰 Lau Hong Jun (34)      [3]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (18)       [3] 
 9 刘怡辉 Liew Yi Hui (26)      [2.5]  1:0  戴文翔 Tai Boon Siang (36)      [3] 
10 许永坤 Koh Yong Kun (2)      [2.5]  1:0  曹子俊 Cao Zi Jun (38)        [2.5]
11 周政玄 Chow Zheng Shuan (24)    [2.5]  1:0  黄凯鑫 Huang Kai Xin (27)       [2.5]
12 林裕胜 Lem Yu Sheng (25)      [2]   1:0  陈康翔 Chen Kang Xiang (11)      [2] 
13 植彦杰 David Chik (31)       [2]   .5:.5  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (15) [2] 
14 钟旻翰 Choong Min Han (28)     [2]   1:0  陆杰威 Lek Jie Wei (21)        [2] 
15 陈冠豪 Tan Guan Hao (22)      [2]   1:0  冯嘉恒 Foong Jia Heng (35)      [2] 
16 蔡劭阳 Chai Shao Yang (29)     [1.5]  0:1  梁语哲 Darrel Neo Yuzhe (17)     [2] 
17 蔡舒惠 Chai Shu Hui (23)      [1]   1:0  施翊辛 Riane See (12)         [1.5]
18 林暄凯 Lim Xuan Kai (14)      [1]   0:1  王康昇 Ong Kang Sheng Philander (37) [1] 
19 郑旨峰 Brian Tey Zhi Fong (39)   [1]   1:0  王辉恩 Jeremiah Ong Hui En (33)    [1] 
20 Ariel Isabelle Ariel Isabelle (30) [0]   1:0  BYE                    

5第五轮 10/06/2018 星期日 早上 10:30 AM 象总
台 红方                 积分       黑方                积分

 1 刘亿豪 Low Yi Hao (7)         [4]   1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (9)      [4] 
 2 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (1)     [3]   1:0  黄俊杰 Ng Jing Kiat (16)       [3] 
 3 郑紫贤 Tay Zi Xian (3)        [3]   1:0  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (10)   [3] 
 4 卢志豪 Loh Zhi Hao (13)        [3]   0:1  陈中和 Tan Zhong He (4)       [3] 
 5 刘怡宏 Liew Yi Hong (18)       [3]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (6)        [3] 
 6 梁伟杰 Neo Wei Jie Jeremy (20)    [3]   0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (8)      [3] 
 7 方韬 Fang Tao (5)           [2.5]  1:0  许永坤 Koh Yong Kun (2)       [2.5]
 8 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (15) [2]   0:1  林松宽 Lim Song Kuan (32)      [2] 
 9 李永耀 Lee Weng Yew (19)       [2]   1:0  钟旻翰 Choong Min Han (28)      [2] 
10 陆杰威 Lek Jie Wei (21)        [2]   0:1  刘竑葰 Lau Hong Jun (34)       [2] 
11 林裕胜 Lem Yu Sheng (25)       [2]   -:+  戴文翔 Tai Boon Siang (36)      [2] 
12 黄凯鑫 Huang Kai Xin (27)       [2]   .5:.5  刘怡辉 Liew Yi Hui (26)       [2] 
13 植彦杰 David Chik (31)        [2]   0:1  周政玄 Chow Zheng Shuan (24)     [1.5]
14 曹子俊 Cao Zi Jun (38)        [1.5]  1:0  林暄凯 Lim Xuan Kai (14)       [1] 
15 陈康翔 Chen Kang Xiang (11)      [1]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (23)       [1] 
16 施翊辛 Riane See (12)         [1]   .5:.5  蔡劭阳 Chai Shao Yang (29)      [1] 
17 梁语哲 Darrel Neo Yuzhe (17)     [1]   1:0  王康昇 Ong Kang Sheng Philander (37) [1] 
18 陈冠豪 Tan Guan Hao (22)       [1]   1:0  郑旨峰 Brian Tey Zhi Fong (39)    [1] 
19 冯嘉恒 Foong Jia Heng (35)      [1]   1:0  Ariel Isabelle Ariel Isabelle (30)  [0] 
20 王辉恩 Jeremiah Ong Hui En (33)    [0]   1:0  BYE                    

4第四轮 03/06/2018 星期日 早上 下午 4:00 PM 象总
台 红方                 积分       黑方                积分

 1 周劲程 Chew Jin Cheng (9)      [3]   1:0  郑紫贤 Tay Zi Xian (3)        [3] 
 2 黄俊杰 Ng Jing Kiat (16)       [3]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (7)         [3] 
 3 许永坤 Koh Yong Kun (2)       [2]   .5:.5  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (1)     [2.5]
 4 卢俊宇 Loh Jun Yu (6)        [2.5]  .5:.5  方韬 Fang Tao (5)           [2] 
 5 陈中和 Dan Tan Zhong He (4)     [2]   1:0  李永耀 Lee Weng Yew (19)       [2] 
 6 郭文达 Koik Boon Tatt (8)      [2]   1:0  陆杰威 Lek Jie Wei (21)        [2] 
 7 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (10)   [2]   1:0  黄凯鑫 Huang Kai Xin (27)       [2] 
 8 刘竑葰 Lau Hong Jun (34)       [2]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (13)        [2] 
 9 刘怡宏 Liew Yi Hong (18)       [2]   1:0  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (15) [2] 
10 梁伟杰 Neo Wei Jie Jeremy (20)    [2]   1:0  施翊辛 Riane See (12)         [1] 
11 钟旻翰 Choong Min Han (28)      [1]   1:0  陈康翔 Chen Kang Xiang (11)      [1] 
12 林暄凯 Lim Xuan Kai (14)       [1]   0:1  植彦杰 David Chik (31)        [1] 
13 林松宽 Lim Song Kuan (32)      [1]   1:0  陈冠豪 Tan Guan Hao (22)       [1] 
14 戴文翔 Tai Boon Siang (36)      [1]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (23)       [1] 
15 周政玄 Chow Zheng Shuan (24)     [1]   .5:.5  曹子俊 Cao Zi Jun (38)        [1] 
16 郑旨峰 Brian Tey Zhi Fong (39)    [1]   0:1  林裕胜 Lem Yu Sheng (25)       [1] 
17 刘怡辉 Liew Yi Hui (26)       [1]   1:0  冯嘉恒 Foong Jia Heng (35)      [1] 
18 Ariel Isabelle Ariel Isabelle (30)  [0]   0:1  梁语哲 Darrel Neo Yuzhe (17)     [0] 
19 王辉恩 Jeremiah Ong Hui En (33)   [0]   0:1  蔡劭阳 Chai Shao Yang (29)      [0] 
20 王康昇 Ong Kang Sheng Philander (37) [0]   1:0  BYE                    

3第三轮 03/06/2018 星期日 下午 2:30 PM 象总
台 红方                 积分       黑方                积分

 1 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (1)     [2]   .5:.5  卢俊宇 Loh Jun Yu (6)       [2] 
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (7)         [2]   1:0  许永坤 Koh Yong Kun (2)      [2] 
 3 郑紫贤 Tay Zi Xian (3)        [2]   1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (8)     [2] 
 4 周劲程 Chew Jin Cheng (9)       [2]   1:0  陈中和 Dan Tan Zhong He (4)    [2] 
 5 陈康翔 Chen Kang Xiang (11)      [1]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (16)      [2] 
 6 方韬 Fang Tao (5)           [1]   1:0  陈冠豪 Tan Guan Hao (22)      [1] 
 7 林裕胜 Lem Yu Sheng (25)       [1]   0:1  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (10)  [1] 
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (13)        [1]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (26)      [1] 
 9 黄凯鑫 Huang Kai Xin (27)       [1]   1:0  林暄凯 Lim Xuan Kai (14)      [1] 
10 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (15) [1]   1:0  钟旻翰 Choong Min Han (28)     [1] 
11 植彦杰 David Chik (31)        [1]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (18)      [1] 
12 李永耀 Lee Weng Yew (19)       [1]   1:0  戴文翔 Tai Boon Siang (36)     [1] 
13 冯嘉恒 Foong Jia Heng (35)      [1]   0:1  梁伟杰 Neo Wei Jie Jeremy (20)   [1] 
14 陆杰威 Lek Jie Wei (21)        [1]   1:0  郑旨峰 Brian Tey Zhi Fong (39)   [1] 
15 梁语哲 Darrel Neo Yuzhe (17)     [0]   0:1  刘竑葰 Lau Hong Jun (34)      [1] 
16 王辉恩 Jeremiah Ong Hui En (33)    [0]   0:1  施翊辛 Riane See (12)       [0] 
17 蔡舒惠 Chai Shu Hui (23)       [0]   1:0  Ariel Isabelle Ariel Isabelle (30) [0] 
18 王康昇 Ong Kang Sheng Philander (37) [0]   0:1  周政玄 Chow Zheng Shuan (24)    [0] 
19 蔡劭阳 Chai Shao Yang (29)      [0]   0:1  林松宽 Lim Song Kuan (32)     [0] 
20 曹子俊 Cao Zi Jun (38)        [0]   1:0  BYE                   

2第二轮 03/06/2018 星期日 下午 1:00 PM 象总
台 红方                积分       黑方                积分

 1 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (10)  [1]   0:1  梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (1)     [1] 
 2 许永坤 Koh Yong Kun (2)      [1]   1:0  陈康翔 Chen Kang Xiang (11)      [1] 
 3 林暄凯 Lim Xuan Kai (14)      [1]   0:1  郑紫贤 Tay Zi Xian (3)        [1] 
 4 陈中和 Dan Tan Zhong He (4)    [1]   1:0  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (15) [1] 
 5 黄俊杰 Ng Jing Kiat (16)      [1]   1:0  方韬 Fang Tao (5)           [1] 
 6 卢俊宇 Loh Jun Yu (6)       [1]   1:0  李永耀 Lee Weng Yew (19)       [1] 
 7 刘怡宏 Liew Yi Hong (18)      [1]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (7)         [1] 
 8 郭文达 Koik Boon Tatt (8)     [1]   1:0  植彦杰 David Chik (31)        [1] 
 9 郑旨峰 Brian Tey Zhi Fong (39)   [1]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (9)       [1] 
10 戴文翔 Tai Boon Siang (36)     [1]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (13)        [0] 
11 施翊辛 Riane See (12)       [0]   0:1  黄凯鑫 Huang Kai Xin (27)       [0] 
12 钟旻翰 Choong Min Han (28)     [0]   1:0  梁语哲 Darrel Neo Yuzhe (17)     [0] 
13 梁伟杰 Neo Wei Jie Jeremy (20)   [0]   1:0  蔡劭阳 Chai Shao Yang (29)      [0] 
14 Ariel Isabelle Ariel Isabelle (30) [0]   0:1  陆杰威 Lek Jie Wei (21)        [0] 
15 陈冠豪 Tan Guan Hao (22)      [0]   1:0  王辉恩 Jeremiah Ong Hui En (33)    [0] 
16 刘竑葰 Lau Hong Jun (34)      [0]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (23)       [0] 
17 周政玄 Chow Zheng Shuan (24)    [0]   0:1  冯嘉恒 Foong Jia Heng (35)      [0] 
18 曹子俊 Cao Zi Jun (38)       [0]   0:1  林裕胜 Lem Yu Sheng (25)       [0] 
19 刘怡辉 Liew Yi Hui (26)      [0]   1:0  王康昇 Ong Kang Sheng Philander (37) [0] 

1第一轮 03/06/2018 星期日 早上 10:30 AM 象总
台 红方                 积分       黑方                积分

 1 梁文杰 Ryan Leong Mun Kit (1)     [0]   1:0  梁伟杰 Neo Wei Jie Jeremy (20)   [0] 
 2 陆杰威 Lek Jie Wei (21)        [0]   0:1  许永坤 Koh Yong Kun (2)      [0] 
 3 郑紫贤 Tay Zi Xian (3)        [0]   1:0  陈冠豪 Tan Guan Hao (22)      [0] 
 4 蔡舒惠 Chai Shu Hui (23)       [0]   0:1  陈中和 Dan Tan Zhong He (4)    [0] 
 5 方韬 Fang Tao (5)           [0]   1:0  周政玄 Chow Zheng Shuan (24)    [0] 
 6 卢志豪 Loh Zhi Hao (13)        [0]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (6)       [0] 
 7 刘亿豪 Low Yi Hao (7)         [0]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (26)      [0] 
 8 黄凯鑫 Huang Kai Xin (27)       [0]   0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (8)     [0] 
 9 周劲程 Chew Jin Cheng (9)       [0]   1:0  钟旻翰 Choong Min Han (28)     [0] 
10 蔡劭阳 Chai Shao Yang (29)      [0]   0:1  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (10)  [0] 
11 陈康翔 Chen Kang Xiang (11)      [0]   1:0  Ariel Isabelle Ariel Isabelle (30) [0] 
12 植彦杰 David Chik (31)        [0]   1:0  施翊辛 Riane See (12)       [0] 
13 林裕胜 Lem Yu Sheng (25)       [0]   -:-  林松宽 Lim Song Kuan (32)     [0] 
14 王辉恩 Jeremiah Ong Hui En (33)    [0]   0:1  林暄凯 Lim Xuan Kai (14)      [0] 
15 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (15) [0]   1:0  刘竑葰 Lau Hong Jun (34)      [0] 
16 冯嘉恒 Foong Jia Heng (35)      [0]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (16)      [0] 
17 梁语哲 Darrel Neo Yuzhe (17)     [0]   0:1  戴文翔 Tai Boon Siang (36)     [0] 
18 王康昇 Ong Kang Sheng Philander (37) [0]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (18)      [0] 
19 李永耀 Lee Weng Yew (19)       [0]   1:0  曹子俊 Cao Zi Jun (38)       [0] 
20 郑旨峰 Brian Tey Zhi Fong (39)    [0]   1:0  BYE                   

yyy

Title 1Title 2Title 3
Content 1
Content 2
Content 3

第六届《图隆杯》全国象棋个人公开赛 – 现场直播

第九轮

第六届 “图隆杯” 全国象棋个人公开赛

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注

1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob 8 51.0 7 2 李魁勉 Lee Kwei Mean 7 50.5 5 3 陈中和 Tan Zhong He Dan 6.5 49.5 6 4 陈靖麟 Tan Jing Ling 6.5 49.0 6 5 赵金山 Chow Kim Sun 6.5 44.0 5 6 林超贤 Lim Chau Sian 6 48.5 4 7 刘伟烈 Liu Weilie 6 47.5 5   晋级《 甲级棋士 》   8 杜义俊 Toh Kee Joon 6 41.5 5   晋级《 甲级棋士 》   9 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan 5.5 54.0 4 10 陈俊华 Tan Choon Hua 5.5 48.0 4   晋级《 甲级棋士 》   11 郭文达 Koik Boon Tatt 5.5 47.5 3 12 蔡俊杰 Chua Chun Kiat 5.5 47.0 3
13 唐永顺 Thong Weng Soon 5.5 45.5 5 14 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin 5.5 45.0 5 15 潘满意 Pan Man Yi 5.5 44.5 4 16 黄荣岳 Eugene Ng 5.5 44.0 4 17 周劲程 Chew Jin Cheng 5.5 41.0 5 18 陈世昌 Chin Shih Chang 5 47.0 4 直接对赛胜王林 晋级《 乙级棋士 》
19 王林 Wang Lin 5 47.0 5 20 洪天瑞 Ang Ten Swee 5 43.0 5 乐龄第一名 21 吴家乐 Ng Jia Le 5 41.5 4
22 谢长君 Chia Siang Koon 5 41.0 4 后手胜局=4 乐龄第二名 23 宋成华 Soong Soon Fah 5 41.0 4 后手胜局=2 24 方韬 Fang Tao 4.5 47.5 4
25 李蒋发 Lee Chang Fatt 4.5 42.5 4 直接对赛胜李永耀 26 李永耀 Lee Weng Yew 4.5 42.5 4 27 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor 4.5 41.5 4 28 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang 4.5 41.0 4 29 陈靖媗 Tan Jing Xuan 4.5 38.0 2 30 黄俊杰 Ng Jing Kiat 4.5 36.5 4 31 李志贤 Li Zhi Xian 4.5 32.0 3 32 陈康翔 Chen Kangxiang 4.5 28.5 3 33 吴得顺 Goh Test Soon 4 41.5 3 乐龄第三名 34 李华兴 Benny Lee 4 39.5 4 35 刘怡宏 Liew Yi Hong 4 39.5 3 36 杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy 4 36.5 1 37 魏志伟 Ngoi Chi Wai 4 36.0 4 38 陆杰威 Lek Jie Wei 4 30.5 2 39 梁家豪 Neo Jia Hao 3.5 42.0 3 40 骆锦源 Loh Ghim Guan 3.5 35.0 1 41 邓维英 Patrick Deng 3.5 33.5 2 42 李鸿泉 Samuel Lee 3 38.0 2 43 彭劲霖 Atticus Phang King Lam 3 34.0 0 44 洪泉发 Ang Chuan Huat 3 31.5 3 45 郭志强 Keh Chee Keong 2.5 29.0 1 46 谢骏乐 Jonas Chia Jun Le 2.5 27.5 1 47 陈其添 Timothy Chan 2 32.0 2 48 陈雍妮 Chen Yong Nei 2 30.0 1 退出比赛 49 李汉伟 Lee Han Wei 1 26.0 0 退出比赛 50 古文强 Koo Boon Keong 1 14.0 0 退出比赛 51 刘文强 Law Mun Keong 0 15.5 0 退出比赛

9第九轮 19/12/2017 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)    [7]   1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (8)    [5.5]
 2 李魁勉 Lee Kwei Mean (7)      [6.5]  .5:.5  刘伟烈 Liu Weilie (24)      [5.5]
 3 陈靖麟 Tan Jing Ling (9)      [5.5]  1:0  黄荣岳 Eugene Ng (1)       [5.5]
 4 陈中和 Tan Zhong He Dan (4)    [5.5]  1:0  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)   [5.5]
 5 陈俊华 Tan Choon Hua (19)     [5.5]  0:1  赵金山 Chow Kim Sun (14)     [5.5]
 6 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)     [5.5]  0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (17)     [5] 
 7 洪天瑞 Ang Ten Swee (16)      [5]   0:1  林超贤 Lim Chau Sian (6)     [5] 
 8 周劲程 Chew Jin Cheng (20)     [5]   .5:.5  吴家乐 Ng Jia Le (13)      [4.5]
 9 唐永顺 Thong Weng Soon (21)    [4.5]  1:0  方韬 Fang Tao (3)        [4.5]
10 潘满意 Pan Man Yi (15)       [4.5]  1:0  李蒋发 Lee Chang Fatt (31)    [4.5]
11 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22)  [4.5]  0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [4.5]
12 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)   [4]   .5:.5  陈世昌 Chin Shih Chang (27)   [4.5]
13 王林 Wang Lin (11)         [4]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (32)     [4] 
14 吴得顺 Goh Test Soon (47)     [4]   0:1  谢长君 Chia Siang Koon (23)   [4] 
15 宋成华 Soong Soon Fah (25)     [4]   1:0  李华兴 Benny Lee (46)      [4] 
16 陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)     [4]   .5:.5  陈康翔 Chen Kangxiang (49)    [4] 
17 李永耀 Lee Weng Yew (26)      [3.5]  1:0  梁家豪 Neo Jia Hao (43)     [3.5]
18 李志贤 Li Zhi Xian (51)      [3.5]  1:0  骆锦源 Loh Ghim Guan (41)    [3.5]
19 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [3]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)     [3.5]
20 邓维英 Patrick Deng (45)      [2.5]  1:0  洪泉发 Ang Chuan Huat (28)    [3] 
21 魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)      [3]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (34)    [2.5]
22 杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33)  [3]   +:-  陈雍妮 Chen Yong Nei (48)    [2] 
23 陈其添 Timothy Chan (40)      [2]   0:1  陆杰威 Lek Jie Wei (44)     [3] 
24 谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)   [1.5]  1:0  李鸿泉 Samuel Lee (37)      [3] 


8第八轮 18/12/2017 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 林超贤 Lim Chau Sian (6)     [5]   0:1  许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)    [6] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)   [5.5]  0:1  李魁勉 Lee Kwei Mean (7)      [5.5]
 3 赵金山 Chow Kim Sun (14)     [5]   .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)     [5] 
 4 黄荣岳 Eugene Ng (1)       [4.5]  1:0  洪天瑞 Ang Ten Swee (16)      [5] 
 5 唐永顺 Thong Weng Soon (21)   [4.5]  0:1  陈中和 Tan Zhong He Dan (4)    [4.5]
 6 郭文达 Koik Boon Tatt (8)    [4.5]  1:0  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22)  [4.5]
 7 陈世昌 Chin Shih Chang (27)   [4.5]  0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (9)      [4.5]
 8 刘伟烈 Liu Weilie (24)      [4.5]  1:0  潘满意 Pan Man Yi (15)       [4.5]
 9 谢长君 Chia Siang Koon (23)   [4]   0:1  陈俊华 Tan Choon Hua (19)     [4.5]
10 杜义俊 Toh Kee Joon (17)     [4]   1:0  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)   [4] 
11 王林 Wang Lin (11)        [4]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (20)     [4] 
12 方韬 Fang Tao (3)        [3.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (47)     [4] 
13 吴家乐 Ng Jia Le (13)      [3.5]  1:0  黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)      [3.5]
14 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [3.5]  1:0  李志贤 Li Zhi Xian (51)      [3.5]
15 李蒋发 Lee Chang Fatt (31)    [3.5]  1:0  李永耀 Lee Weng Yew (26)      [3.5]
16 梁家豪 Neo Jia Hao (43)     [3.5]  0:1  宋成华 Soong Soon Fah (25)     [3] 
17 陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)    [3]   +:-  李鸿泉 Samuel Lee (37)       [3] 
18 陈康翔 Chen Kangxiang (49)    [3]   1:0  魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)      [3] 
19 刘怡宏 Liew Yi Hong (32)     [3]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [3] 
20 李华兴 Benny Lee (46)      [3]   1:0  邓维英 Patrick Deng (45)      [2.5]
21 陆杰威 Lek Jie Wei (44)     [2.5]  .5:.5  杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33)  [2.5]
22 骆锦源 Loh Ghim Guan (41)    [2.5]  +:-  陈雍妮 Chen Yong Nei (48)     [2] 
23 洪泉发 Ang Chuan Huat (28)    [2]   1:0  谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)   [1.5]
24 郭志强 Keh Chee Keong (34)    [1.5]  1:0  陈其添 Timothy Chan (40)      [2] 

7第七轮 17/12/2017 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)    [5.5]  .5:.5  李魁勉 Lee Kwei Mean (7)     [5] 
 2 陈靖麟 Tan Jing Ling (9)      [4.5]  0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)   [4.5]
 3 林超贤 Lim Chau Sian (6)      [4.5]  .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [4.5]
 4 郭文达 Koik Boon Tatt (8)     [4]   .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (14)     [4.5]
 5 陈俊华 Tan Choon Hua (19)     [4]   .5:.5  黄荣岳 Eugene Ng (1)       [4] 
 6 潘满意 Pan Man Yi (15)       [4]   .5:.5  陈世昌 Chin Shih Chang (27)   [4] 
 7 洪天瑞 Ang Ten Swee (16)      [4]   1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (20)    [4] 
 8 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22)  [3.5]  1:0  方韬 Fang Tao (3)        [3.5]
 9 陈中和 Tan Zhong He Dan (4)    [3.5]  1:0  吴家乐 Ng Jia Le (13)      [3.5]
10 刘伟烈 Liu Weilie (24)       [3.5]  1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [3.5]
11 李永耀 Lee Weng Yew (26)      [3.5]  0:1  唐永顺 Thong Weng Soon (21)   [3.5]
12 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)   [3]   1:0  李华兴 Benny Lee (46)      [3] 
13 魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)      [3]   0:1  王林 Wang Lin (11)        [3] 
14 李鸿泉 Samuel Lee (37)       [3]   0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (17)     [3] 
15 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [3]   0:1  谢长君 Chia Siang Koon (23)   [3] 
16 吴得顺 Goh Test Soon (47)     [3]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (25)    [3] 
17 邓维英 Patrick Deng (45)      [2.5]  0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (31)    [2.5]
18 杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33)  [2.5]  0:1  梁家豪 Neo Jia Hao (43)     [2.5]
19 黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)      [2.5]  1:0  骆锦源 Loh Ghim Guan (41)    [2.5]
20 李志贤 Li Zhi Xian (51)      [2.5]  1:0  洪泉发 Ang Chuan Huat (28)    [2] 
21 陈其添 Timothy Chan (40)      [2]   0:1  陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)    [2] 
22 陈雍妮 Chen Yong Nei (48)     [2]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (32)     [2] 
23 陈康翔 Chen Kangxiang (49)     [2]   +:-  李汉伟 Lee Han Wei (42)     [1] 
24 谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)   [1]   .5:.5  郭志强 Keh Chee Keong (34)    [1] 
25 陆杰威 Lek Jie Wei (44)      [1.5]  1:0  BYE                  


6第六轮 16/12/2017 星期六 旁晚 6:00 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)    [4]   .5:.5  许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)   [5] 
 2 陈靖麟 Tan Jing Ling (9)      [4]   .5:.5  林超贤 Lim Chau Sian (6)     [4] 
 3 李魁勉 Lee Kwei Mean (7)      [4]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (27)   [4] 
 4 黄荣岳 Eugene Ng (1)        [3.5]  .5:.5  郭文达 Koik Boon Tatt (8)    [3.5]
 5 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)     [3.5]  1:0  方韬 Fang Tao (3)        [3.5]
 6 赵金山 Chow Kim Sun (14)      [3.5]  1:0  陈中和 Tan Zhong He Dan (4)   [3.5]
 7 周劲程 Chew Jin Cheng (20)     [3]   1:0  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)  [3] 
 8 王林 Wang Lin (11)         [3]   0:1  陈俊华 Tan Choon Hua (19)    [3] 
 9 吴家乐 Ng Jia Le (13)       [3]   .5:.5  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22) [3] 
10 谢长君 Chia Siang Koon (23)    [3]   0:1  潘满意 Pan Man Yi (15)      [3] 
11 宋成华 Soong Soon Fah (25)     [3]   0:1  洪天瑞 Ang Ten Swee (16)     [3] 
12 杜义俊 Toh Kee Joon (17)      [2.5]  .5:.5  刘伟烈 Liu Weilie (24)      [3] 
13 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18)  [2.5]  1:0  黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)     [2.5]
14 李蒋发 Lee Chang Fatt (31)     [2.5]  0:1  唐永顺 Thong Weng Soon (21)   [2.5]
15 骆锦源 Loh Ghim Guan (41)     [2.5]  0:1  李永耀 Lee Weng Yew (26)     [2.5]
16 李华兴 Benny Lee (46)       [2]   1:0  洪泉发 Ang Chuan Huat (28)    [2] 
17 陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)     [2]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (47)    [2] 
18 魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)      [2]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (48)    [2] 
19 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [2]   +:-  刘怡宏 Liew Yi Hong (32)     [2] 
20 李鸿泉 Samuel Lee (37)       [2]   +:-  陈康翔 Chen Kangxiang (49)    [2] 
21 邓维英 Patrick Deng (45)      [2]   .5:.5  李志贤 Li Zhi Xian (51)     [2] 
22 梁家豪 Neo Jia Hao (43)      [1.5]  1:0  陆杰威 Lek Jie Wei (44)     [1.5]
23 郭志强 Keh Chee Keong (34)     [1]   0:1  杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33) [1.5]
24 李汉伟 Lee Han Wei (42)      [1]   0:1  陈其添 Timothy Chan (40)     [1] 
25 谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)   [0]   1:0  BYE                  

5第五轮 15/12/2017 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)    [4]   1:0  陈靖麟 Tan Jing Ling (9)     [4] 
 2 方韬 Fang Tao (3)         [3]   .5:.5  李魁勉 Lee Kwei Mean (7)     [3.5]
 3 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)     [3]   .5:.5  黄荣岳 Eugene Ng (1)       [3] 
 4 陈俊华 Tan Choon Hua (19)     [3]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)   [3] 
 5 林超贤 Lim Chau Sian (6)      [3]   1:0  刘伟烈 Liu Weilie (24)      [3] 
 6 陈世昌 Chin Shih Chang (27)    [3]   1:0  王林 Wang Lin (11)        [3] 
 7 陈中和 Tan Zhong He Dan (4)    [2.5]  1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [2.5]
 8 李永耀 Lee Weng Yew (26)      [2.5]  0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (8)    [2.5]
 9 李蒋发 Lee Chang Fatt (31)     [2.5]  0:1  赵金山 Chow Kim Sun (14)     [2.5]
10 潘满意 Pan Man Yi (15)       [2.5]  .5:.5  宋成华 Soong Soon Fah (25)    [2.5]
11 唐永顺 Thong Weng Soon (21)    [2.5]  0:1  吴家乐 Ng Jia Le (13)      [2] 
12 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)   [2]   1:0  李鸿泉 Samuel Lee (37)      [2] 
13 洪天瑞 Ang Ten Swee (16)      [2]   1:0  魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)     [2] 
14 骆锦源 Loh Ghim Guan (41)     [2]   .5:.5  杜义俊 Toh Kee Joon (17)     [2] 
15 周劲程 Chew Jin Cheng (20)     [2]   1:0  李华兴 Benny Lee (46)      [2] 
16 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22)  [2]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (48)    [2] 
17 李志贤 Li Zhi Xian (51)      [2]   0:1  谢长君 Chia Siang Koon (23)   [2] 
18 刘怡宏 Liew Yi Hong (32)      [1.5]  .5:.5  陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)    [1.5]
19 黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)      [1.5]  1:0  梁家豪 Neo Jia Hao (43)     [1.5]
20 杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33)  [1]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (47)    [1.5]
21 洪泉发 Ang Chuan Huat (28)     [1]   1:0  李汉伟 Lee Han Wei (42)     [1] 
22 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [1]   +:-  郭志强 Keh Chee Keong (34)    [1] 
23 邓维英 Patrick Deng (45)      [1]   +:-  古文强 Koo Boon Keong (39)    [1] 
24 陈其添 Timothy Chan (40)      [1]   0:1  陈康翔 Chen Kangxiang (49)    [1] 
25 陆杰威 Lek Jie Wei (44)      [.5]   1:0  谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)  [0] 

4第四轮 14/12/2017 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 方韬 Fang Tao (3)        [3]   0:1  许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)    [3] 
 2 陈靖麟 Tan Jing Ling (9)    [3]   1:0  陈中和 Tan Zhong He Dan (4)    [2.5]
 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)  [2.5]  .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)     [2.5]
 4 李魁勉 Lee Kwei Mean (7)    [2.5]  1:0  潘满意 Pan Man Yi (15)       [2.5]
 5 黄荣岳 Eugene Ng (1)      [2]   1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (20)     [2] 
 6 杜义俊 Toh Kee Joon (17)    [2]   0:1  林超贤 Lim Chau Sian (6)      [2] 
 7 郭文达 Koik Boon Tatt (8)    [2]   .5:.5  唐永顺 Thong Weng Soon (21)    [2] 
 8 陈俊华 Tan Choon Hua (19)    [2]   1:0  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)   [2] 
 9 王林 Wang Lin (11)       [2]   1:0  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22)  [2] 
10 刘伟烈 Liu Weilie (24)     [2]   1:0  吴家乐 Ng Jia Le (13)       [2] 
11 陈世昌 Chin Shih Chang (27)   [2]   1:0  洪天瑞 Ang Ten Swee (16)      [2] 
12 谢长君 Chia Siang Koon (23)   [1.5]  .5:.5  李永耀 Lee Weng Yew (26)      [2] 
13 梁家豪 Neo Jia Hao (43)     [1.5]  0:1  赵金山 Chow Kim Sun (14)      [1.5]
14 陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)    [1.5]  0:1  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18)  [1.5]
15 宋成华 Soong Soon Fah (25)   [1.5]  1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (32)      [1.5]
16 洪泉发 Ang Chuan Huat (28)   [1]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (31)     [1.5]
17 魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)    [1]   1:0  邓维英 Patrick Deng (45)      [1] 
18 杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33) [1]   0:1  李华兴 Benny Lee (46)       [1] 
19 李鸿泉 Samuel Lee (37)     [1]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [1] 
20 陈雍妮 Chen Yong Nei (48)    [1]   1:0  陈其添 Timothy Chan (40)      [1] 
21 陈康翔 Chen Kangxiang (49)   [1]   0:1  骆锦源 Loh Ghim Guan (41)     [1] 
22 李汉伟 Lee Han Wei (42)     [1]   0:1  李志贤 Li Zhi Xian (51)      [1] 
23 吴得顺 Goh Test Soon (47)    [.5]   1:0  陆杰威 Lek Jie Wei (44)      [.5] 
24 谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)  [0]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)      [.5] 
25 刘文强 Law Mun Keong (38)    [0]   -:+  郭志强 Keh Chee Keong (34)     [0] 
26 古文强 Koo Boon Keong (39)   [0]   1:0   Bye (52)             [0] 

3第三轮 13/12/2017 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)   [2]   1:0  王林 Wang Lin (11)         [2] 
 2 吴家乐 Ng Jia Le (13)      [2]   0:1  方韬 Fang Tao (3)         [2] 
 3 潘满意 Pan Man Yi (15)      [2]   .5:.5  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)    [2] 
 4 唐永顺 Thong Weng Soon (21)   [2]   0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (9)      [2] 
 5 陈中和 Tan Zhong He Dan (4)   [1.5]  1:0  谢长君 Chia Siang Koon (23)    [1.5]
 6 赵金山 Chow Kim Sun (14)     [1.5]  0:1  李魁勉 Lee Kwei Mean (7)      [1.5]
 7 郭文达 Koik Boon Tatt (8)    [1.5]  .5:.5  陈俊华 Tan Choon Hua (19)     [1.5]
 8 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [1.5]  1:0  宋成华 Soong Soon Fah (25)     [1.5]
 9 刘怡宏 Liew Yi Hong (32)     [1.5]  0:1  黄荣岳 Eugene Ng (1)        [1] 
10 林超贤 Lim Chau Sian (6)     [1]   1:0  洪泉发 Ang Chuan Huat (28)     [1] 
11 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)  [1]   1:0  魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)      [1] 
12 洪天瑞 Ang Ten Swee (16)     [1]   1:0  杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33)  [1] 
13 李华兴 Benny Lee (46)      [1]   0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (17)      [1] 
14 周劲程 Chew Jin Cheng (20)    [1]   1:0  李鸿泉 Samuel Lee (37)       [1] 
15 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22) [1]   1:0  邓维英 Patrick Deng (45)      [1] 
16 刘伟烈 Liu Weilie (24)      [1]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [1] 
17 李永耀 Lee Weng Yew (26)     [1]   1:0  陈康翔 Chen Kangxiang (49)     [1] 
18 李志贤 Li Zhi Xian (51)     [1]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (27)    [1] 
19 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [.5]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (47)     [.5] 
20 黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)     [.5]   0:1  陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)     [.5] 
21 陆杰威 Lek Jie Wei (44)     [.5]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (31)     [.5] 
22 郭志强 Keh Chee Keong (34)    [0]   0:1  梁家豪 Neo Jia Hao (43)      [.5] 
23 陈其添 Timothy Chan (40)     [0]   1:0  谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)   [0] 
24 刘文强 Law Mun Keong (38)    [0]   -:+  骆锦源 Loh Ghim Guan (41)     [0] 
25 李汉伟 Lee Han Wei (42)     [0]   +:-  古文强 Koo Boon Keong (39)     [0] 
26 陈雍妮 Chen Yong Nei (48)    [0]   1:0   Bye (52)             [0] 

2第二轮 12/12/2017 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 杜义俊 Toh Kee Joon (17)      [1]   0:1  许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)   [1] 
 2 方韬 Fang Tao (3)         [1]   1:0  洪天瑞 Ang Ten Swee (16)     [1] 
 3 陈俊华 Tan Choon Hua (19)     [1]   .5:.5  陈中和 Tan Zhong He Dan (4)   [1] 
 4 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)    [1]   1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (20)    [1] 
 5 陈靖麟 Tan Jing Ling (9)      [1]   1:0  陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22) [1] 
 6 唐永顺 Thong Weng Soon (21)    [1]   1:0  陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)  [1] 
 7 王林 Wang Lin (11)         [1]   1:0  刘伟烈 Liu Weilie (24)      [1] 
 8 谢长君 Chia Siang Koon (23)    [1]   .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [1] 
 9 吴家乐 Ng Jia Le (13)       [1]   1:0  李永耀 Lee Weng Yew (26)     [1] 
10 宋成华 Soong Soon Fah (25)     [1]   .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (14)     [1] 
11 潘满意 Pan Man Yi (15)       [1]   1:0  李志贤 Li Zhi Xian (51)     [1] 
12 杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33)  [.5]  .5:.5  林超贤 Lim Chau Sian (6)     [.5] 
13 李魁勉 Lee Kwei Mean (7)      [.5]   1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18) [.5] 
14 梁家豪 Neo Jia Hao (43)      [.5]   0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (8)    [.5] 
15 李蒋发 Lee Chang Fatt (31)     [.5]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (32)     [.5] 
16 黄荣岳 Eugene Ng (1)        [0]   1:0  陈其添 Timothy Chan (40)     [0] 
17 陈世昌 Chin Shih Chang (27)    [0]   1:0  李汉伟 Lee Han Wei (42)     [0] 
18 古文强 Koo Boon Keong (39)     [0]   0:1  洪泉发 Ang Chuan Huat (28)    [0] 
19 陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)     [0]   .5:.5  陆杰威 Lek Jie Wei (44)     [0] 
20 骆锦源 Loh Ghim Guan (41)     [0]   0:1  魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)     [0] 
21 邓维英 Patrick Deng (45)      [0]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (34)    [0] 
22 谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)   [0]   0:1  李华兴 Benny Lee (46)      [0] 
23 吴得顺 Goh Test Soon (47)     [0]   .5:.5  黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)     [0] 
24 李鸿泉 Samuel Lee (37)       [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (48)    [0] 
25 陈康翔 Chen Kangxiang (49)     [0]   1:0  刘文强 Law Mun Keong (38)    [0] 
26 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [0]   1:0  Bye (52)            [0] 

1第一轮 11/12/2017 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (26)      [0]   1:0  黄荣岳 Eugene Ng (1)      [0] 
 2 许正豪 Koh Zheng Hao Bob (2)    [0]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (27)   [0] 
 3 洪泉发 Ang Chuan Huat (28)     [0]   0:1  方韬 Fang Tao (3)        [0] 
 4 陈中和 Tan Zhong He Dan (4)    [0]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (29)    [0] 
 5 魏志伟 Ngoi Chi Wai (30)      [0]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (5)  [0] 
 6 林超贤 Lim Chau Sian (6)      [0]   .5:.5  李蒋发 Lee Chang Fatt (31)   [0] 
 7 刘怡宏 Liew Yi Hong (32)      [0]   .5:.5  李魁勉 Lee Kwei Mean (7)    [0] 
 8 郭文达 Koik Boon Tatt (8)     [0]   .5:.5  杜伟聪 Toh Wei Chung, Andy (33) [0] 
 9 郭志强 Keh Chee Keong (34)     [0]   0:1  陈靖麟 Tan Jing Ling (9)    [0] 
10 陈茗芳 Fiona Tan Min Fang (10)   [0]   1:0  谢骏乐 Jonas Chia Jun Le (35)  [0] 
11 黄俊杰 Ng Jing Kiat (36)      [0]   0:1  王林 Wang Lin (11)       [0] 
12 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)     [0]   1:0  李鸿泉 Samuel Lee (37)     [0] 
13 刘文强 Law Mun Keong (38)     [0]   0:1  吴家乐 Ng Jia Le (13)      [0] 
14 赵金山 Chow Kim Sun (14)      [0]   1:0  古文强 Koo Boon Keong (39)   [0] 
15 陈其添 Timothy Chan (40)      [0]   0:1  潘满意 Pan Man Yi (15)     [0] 
16 洪天瑞 Ang Ten Swee (16)      [0]   1:0  骆锦源 Loh Ghim Guan (41)    [0] 
17 李汉伟 Lee Han Wei (42)      [0]   0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (17)    [0] 
18 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (18)  [0]   .5:.5  梁家豪 Neo Jia Hao (43)     [0] 
19 陆杰威 Lek Jie Wei (44)      [0]   0:1  陈俊华 Tan Choon Hua (19)    [0] 
20 周劲程 Chew Jin Cheng (20)     [0]   1:0  邓维英 Patrick Deng (45)    [0] 
21 李华兴 Benny Lee (46)       [0]   0:1  唐永顺 Thong Weng Soon (21)   [0] 
22 陈瞬焯 Arthus Tan Suun Tzor (22)  [0]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (47)    [0] 
23 陈雍妮 Chen Yong Nei (48)     [0]   0:1  谢长君 Chia Siang Koon (23)   [0] 
24 刘伟烈 Liu Weilie (24)       [0]   1:0  陈康翔 Chen Kangxiang (49)   [0] 
25 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (50) [0]   0:1  宋成华 Soong Soon Fah (25)   [0] 
26 李志贤 Li Zhi Xian (51)      [0]   1:0  Bye (52)            [0] 

全国象棋个人赛2017 – A组

直播台1 蔡俊杰 先负 吴宗翰
直播台3 荘锦明 先负 林耀森
直播台4 朱永吉 先负 徐道嵘
直播台5 潘满意 先负 康德荣
直播台1 吴宗翰 先胜 梁文杰
直播台2 林耀森 和 徐道嵘
直播台3 康德荣 和 施由炳
直播台4 陈中和 先胜 宋成华
直播台1 陈中和 先负 吴宗翰
直播台2 姚捷方 先胜 林耀森
直播台3 徐道嵘 先负 康德荣
直播台4 王林 先胜 施由炳
直播台1 吴宗翰 先胜 王林
直播台2 康德荣 先负 姚捷方
直播台3 梁文杰 先负 刘亿豪
直播台4 方韬 先胜 陈中和
直播台1 姚捷方 先负 吴宗翰
直播台2 刘亿豪 先胜 林耀森
直播台3 王林 先负 方韬
直播台4 卢国龙 先胜 康德荣
直播台1 吴宗翰 先胜 刘亿豪
直播台2 方韬 先胜 姚捷方
直播台3 梁文杰 和 朱永吉
直播台4 杜义俊 和 卢国龙
直播台1 方韬 和 吴宗翰
直播台2 刘亿豪 和 朱永吉
直播台3 卢国龙 先胜 梁文杰
直播台4 姚捷方 先胜 徐道嵘
直播台2 林耀森 先负 方韬
直播台3 姚捷方 和 刘亿豪
直播台4 朱永吉 先负 陈中和
直播台5 卢俊宇 和 赵金山
直播台3 陈中和 和 姚捷方
直播台4 刘亿豪 先胜 卢国龙
直播台5 施由炳 先负 卢俊宇
直播台6 杜义俊 先负 林耀森

全国象棋个人赛2017 – B组

直播台1 刘乐 先负 林华丰
直播台2 姚永蔚 先负 李仕维
直播台3 罗凌轲 和 许冠铨
直播台4 林佳庆 先负 汪靖轩
直播台1 李仕维 先胜 黄俊杰
直播台2 汪靖轩 先胜 黄志洲
直播台3 刘怡宏 先胜 陈世昌
直播台4 符式弘 先胜 翁文龙
直播台1 刘怡辉 先胜 李仕维
直播台2 洪啟明 vs 汪靖轩 (黑方缺席,红胜)
直播台3 李志贤 先负 符式弘
直播台4 刘富强 先胜 刘怡宏
直播台1 符式弘 先胜 刘怡辉
直播台2 洪啟明 和 刘富强
直播台3 卢志豪 和 罗凌轲
直播台4 李仕维 先负 刘荣扬
直播台1 刘富强 先负 符式弘
直播台2 刘荣扬 先胜 洪啟明
直播台3 罗凌轲 和 刘怡宏
直播台4 刘怡辉 和 周劲程
直播台1 符式弘 和 刘荣扬
直播台2 林佳庆 先胜 陈靖媗
直播台3 洪啟明 先负 罗凌轲
直播台4 周劲程 vs 刘富强 (黑方缺席,红胜)
直播台1 符式弘 先胜 林佳庆
直播台2 刘荣扬 先负 罗凌轲
直播台3 许冠铨 先胜 刘怡宏
直播台4 周劲程 先胜 刘乐
直播台1 罗凌轲 先胜 符式弘
直播台2 周劲程 先负 许冠铨
直播台3 李仕维 先负 林佳庆
直播台4 黄志洲 先胜 刘荣扬
直播台1 许冠铨 先负 符式弘
直播台2 林佳庆 先负 罗凌轲
直播台3 黄志洲 先负 周劲程
直播台4 刘俊玮 先胜 刘怡辉

第58届全国象棋个人锦标赛 – A组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F 最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注

1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) 8 46.0 7 2 方韬 Fang Tao (13) 6.5 45.0 5 3 刘亿豪 Low Yi Hao (2) 6 50.0 4 4 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10) 5.5 49.5 4 5 梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11) 5.5 47.0 5 6 陈中和 Tan Zhong He Dan (9) 5.5 45.5 4 7 卢俊宇 Loh Jun Yu (20) 5.5 40.5 4   晋级《 甲级棋士 》   8 林耀森 Lum Yew Sum (3) 5 44.0 4
9 赵金山 Chow Kim Sun (17) 5 43.5 3 10 康德荣 Kng Ter Yong (5) 5 40.5 4 11 徐道嵘 Sii Toh Ing (15) 5 38.5 3 12 荘锦明 Chng Chin Beng (14) 5 33.0 2 13 卢国龙 Law Kok Leong (6) 4.5 47.5 2 14 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) 4.5 43.5 2 15 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) 4.5 32.5 3 16 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12) 4 40.0 3 17 杜义俊 Toh Kee Joon (19) 4 37.5 2 18 施由炳 See Yew Peng (18) 4 34.5 3 19 陈靖麟 Tan Jing Ling (7) 4 34.0 2 20 王林 Wilson Wang (8) 3.5 42.0 3 21 潘满意 Pan Man Yi (16) 3.5 33.5 1 22 刘伟烈 Liu Wei Lie (22) 2.5 33.0 1 23 宋成华 Soong Soon Fah (23) 1.5 38.5 1

9 第九轮 28/06/2017 星期三 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 赵金山 Chow Kim Sun (17)     [4.5]  .5:.5  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [7.5]
 2 方韬 Fang Tao (13)        [6.5]  0:1  梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11) [4.5]
 3 陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [5]   .5:.5  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10) [5] 
 4 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [5]   1:0  卢国龙 Law Kok Leong (6)    [4.5]
 5 施由炳 See Yew Peng (18)     [4]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (20)     [4.5]
 6 杜义俊 Toh Kee Joon (19)     [4]   0:1  林耀森 Lum Yew Sum (3)     [4] 
 7 康德荣 Kng Ter Yong (5)     [4]   1:0  王林 Wilson Wang (8)      [3.5]
 8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [4]   .5:.5  潘满意 Pan Man Yi (16)     [3] 
 9 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     [4]   0:1  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)   [3] 
10 刘伟烈 Liu Wei Lie (22)     [2.5]  0:1  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)    [4] 
11 荘锦明 Chng Chin Beng (14)    [4]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (23)   [1.5]
12 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [3.5]  1:0   BYE (24)           [0] 8 第八轮 27/06/2017 星期二 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [6.5]  1:0  卢国龙 Law Kok Leong (6)     [4.5]
 2 林耀森 Lum Yew Sum (3)     [4]   0:1  方韬 Fang Tao (13)        [5.5]
 3 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10)  [4.5]  .5:.5  刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [4.5]
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [4]   0:1  陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [4] 
 5 卢俊宇 Loh Jun Yu (20)     [4]   .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (17)     [4] 
 6 徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [3.5]  .5:.5  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     [3.5]
 7 梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11) [3.5]  1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [3.5]
 8 施由炳 See Yew Peng (18)    [3.5]  .5:.5  荘锦明 Chng Chin Beng (14)    [3.5]
 9 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)   [3]   0:1  康德荣 Kng Ter Yong (5)     [3] 
10 杜义俊 Toh Kee Joon (19)    [3]   1:0  潘满意 Pan Man Yi (16)      [3] 
11 宋成华 Soong Soon Fah (23)   [1]   .5:.5  刘伟烈 Liu Wei Lie (22)     [2] 
12 王林 Wilson Wang (8)      [2.5]  1:0   BYE (24)            [0] 7 第七轮 26/06/2017 星期一 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 方韬 Fang Tao (13)        [5]   .5:.5  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [6] 
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [4]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [3.5]
 3 卢国龙 Law Kok Leong (6)     [3.5]  1:0  梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11) [3.5]
 4 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10)  [3.5]  1:0  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [3.5]
 5 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [3]   0:1  林耀森 Lum Yew Sum (3)     [3] 
 6 康德荣 Kng Ter Yong (5)     [3]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (20)     [3] 
 7 荘锦明 Chng Chin Beng (14)    [3]   .5:.5  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)    [3] 
 8 陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [3]   1:0  杜义俊 Toh Kee Joon (19)    [3] 
 9 王林 Wilson Wang (8)       [2.5]  0:1  赵金山 Chow Kim Sun (17)    [3] 
10 刘伟烈 Liu Wei Lie (22)     [2]   0:1  施由炳 See Yew Peng (18)    [2.5]
11 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [2.5]  1:0  宋成华 Soong Soon Fah (23)   [1] 
12 潘满意 Pan Man Yi (16)      [2]   1:0   BYE (24)            [0] 6 第六轮 25/06/2017 星期日 傍晚 6.00 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [5]   1:0  刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [4] 
 2 方韬 Fang Tao (13)       [4]   1:0  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10)  [3.5]
 3 梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11) [3]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [3] 
 4 杜义俊 Toh Kee Joon (19)    [2.5]  .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (6)     [3] 
 5 林耀森 Lum Yew Sum (3)     [2.5]  .5:.5  陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [2.5]
 6 康德荣 Kng Ter Yong (5)    [2.5]  .5:.5  荘锦明 Chng Chin Beng (14)    [2.5]
 7 徐道嵘 Sii Toh Ing (15)    [2.5]  1:0  王林 Wilson Wang (8)       [2.5]
 8 赵金山 Chow Kim Sun (17)    [2]   1:0  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [2.5]
 9 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)    [2]   1:0  刘伟烈 Liu Wei Lie (22)     [2] 
10 潘满意 Pan Man Yi (16)     [2]   0:1  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [2] 
11 宋成华 Soong Soon Fah (23)   [1]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (20)      [2] 
12 施由炳 See Yew Peng (18)    [1.5]  1:0   BYE (24)            [0] 5 第五轮 25/06/2017 星期日 下午 1.00 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10)  [3.5]  0:1  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [4] 
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [3]   1:0  林耀森 Lum Yew Sum (3)     [2.5]
 3 王林 Wilson Wang (8)       [2.5]  0:1  方韬 Fang Tao (13)       [3] 
 4 卢国龙 Law Kok Leong (6)     [2]   1:0  康德荣 Kng Ter Yong (5)    [2.5]
 5 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [2]   1:0  赵金山 Chow Kim Sun (17)    [2] 
 6 陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [2]   .5:.5  荘锦明 Chng Chin Beng (14)   [2] 
 7 卢俊宇 Loh Jun Yu (20)      [2]   0:1  梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11) [2] 
 8 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [1.5]  .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)    [2] 
 9 刘伟烈 Liu Wei Lie (22)     [1.5]  .5:.5  潘满意 Pan Man Yi (16)     [1.5]
10 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [1.5]  1:0  施由炳 See Yew Peng (18)    [1.5]
11 宋成华 Soong Soon Fah (23)    [1]   0:1  杜义俊 Toh Kee Joon (19)    [1.5]
12 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     [1]   1:0   BYE (24)           [0] 4 第四轮 24/06/2017 星期六 傍晚 6.00 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [3]   1:0  王林 Wilson Wang (8)       [2.5]
 2 康德荣 Kng Ter Yong (5)    [2.5]  0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10)  [2.5]
 3 梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11) [2]   0:1  刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [2] 
 4 方韬 Fang Tao (13)       [2]   1:0  陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [2] 
 5 林耀森 Lum Yew Sum (3)     [1.5]  1:0  刘伟烈 Liu Wei Lie (22)     [1.5]
 6 徐道嵘 Sii Toh Ing (15)    [1.5]  .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (6)     [1.5]
 7 施由炳 See Yew Peng (18)    [1.5]  0:1  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [1] 
 8 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)    [1]   -:+  卢俊宇 Loh Jun Yu (20)      [1] 
 9 杜义俊 Toh Kee Joon (19)    [1]   .5:.5  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [1] 
10 潘满意 Pan Man Yi (16)     [1]   .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [1] 
11 赵金山 Chow Kim Sun (17)    [1]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (23)    [1] 
12 荘锦明 Chng Chin Beng (14)   [1]   1:0   BYE (24)            [0] 3第三轮 18/06/2017 星期日 傍晚 6.00 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [2]   0:1  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1) [2] 
 2 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10)  [1.5]  1:0  林耀森 Lum Yew Sum (3)     [1.5]
 3 徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [1.5]  0:1  康德荣 Kng Ter Yong (5)    [1.5]
 4 王林 Wilson Wang (8)       [1.5]  1:0  施由炳 See Yew Peng (18)    [1.5]
 5 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [1]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (20)     [1] 
 6 卢国龙 Law Kok Leong (6)     [1]   .5:.5  刘伟烈 Liu Wei Lie (22)    [1] 
 7 梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11)  [1]   1:0  赵金山 Chow Kim Sun (17)    [1] 
 8 宋成华 Soong Soon Fah (23)    [1]   0:1  方韬 Fang Tao (13)       [1] 
 9 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [.5]  .5:.5  杜义俊 Toh Kee Joon (19)    [.5] 
10 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [.5]  .5:.5  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)    [.5] 
11 潘满意 Pan Man Yi (16)      [.5]  .5:.5  荘锦明 Chng Chin Beng (14)   [.5] 
12 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)    [0]   1:0   BYE (24)           [0] 2 第二轮 18/06/2017 星期日 下午 1.00 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [1]   1:0  梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11) [1] 
 2 林耀森 Lum Yew Sum (3)      [1]   .5:.5  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [1] 
 3 康德荣 Kng Ter Yong (5)     [1]   .5:.5  施由炳 See Yew Peng (18)    [1] 
 4 陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [1]   1:0  宋成华 Soong Soon Fah (23)   [1] 
 5 赵金山 Chow Kim Sun (17)     [.5]  .5:.5  刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [.5] 
 6 方韬 Fang Tao (13)        [.5]  .5:.5  卢国龙 Law Kok Leong (6)    [.5] 
 7 陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [.5]   0:1  王林 Wilson Wang (8)      [.5] 
 8 杜义俊 Toh Kee Joon (19)     [.5]   0:1  姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10)  [.5] 
 9 荘锦明 Chng Chin Beng (14)    [0]   .5:.5  朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [0] 
10 陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     [0]   .5:.5  潘满意 Pan Man Yi (16)     [0] 
11 卢俊宇 Loh Jun Yu (20)      [0]   1:0  蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)   [0] 
12 刘伟烈 Liu Wei Lie (22)     [0]   1:0   BYE (24)            [0] 1 第一轮 17/06/2017 星期六 傍晚 6.00 PM 象总
台 红方              积分      黑方               积分

 1 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (12)   [0]   0:1  吴宗翰 Alvin Woo Tsung Han (1)  [0] 
 2 刘亿豪 Low Yi Hao (2)      [0]   .5:.5  方韬 Fang Tao (13)        [0] 
 3 荘锦明 Chng Chin Beng (14)   [0]   0:1  林耀森 Lum Yew Sum (3)      [0] 
 4 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (4) [0]   0:1  徐道嵘 Sii Toh Ing (15)     [0] 
 5 潘满意 Pan Man Yi (16)     [0]   0:1  康德荣 Kng Ter Yong (5)     [0] 
 6 卢国龙 Law Kok Leong (6)    [0]   .5:.5  赵金山 Chow Kim Sun (17)     [0] 
 7 施由炳 See Yew Peng (18)    [0]   1:0  陈靖麟 Tan Jing Ling (7)     [0] 
 8 王林 Wilson Wang (8)      [0]   .5:.5  杜义俊 Toh Kee Joon (19)     [0] 
 9 卢俊宇 Loh Jun Yu (20)     [0]   0:1  陈中和 Tan Zhong He Dan (9)   [0] 
10 姚捷方 Yeo Jie Fang Ryan (10)  [0]   .5:.5  陈添源 Tan Thiam Guan Alvin (21) [0] 
11 刘伟烈 Liu Wei Lie (22)     [0]   0:1  梁文杰 Leong Mun Kit Ryan (11)  [0] 
12 宋成华 Soong Soon Fah (23)   [0]   1:0   BYE (24)            [0] 

第58届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F 最终排名
名次 比赛员               积分  对手分 胜局  备注

1 罗凌轲 Luo Lingke (3) 7.5 52.0 6 晋级《 乙级棋士 》 2 符式弘 Foo Shi Hong (6) 7.5 50.0 7 晋级《 乙级棋士 》 3 周劲程 Chew Jin Cheng (32) 6.5 51.5 5 晋级《 乙级棋士 》 4 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24) 6.5 50.5 6 晋级《 乙级棋士 》 5 刘俊玮 Lau Jun Wei (43) 6.5 45.5 6 得序分2分 (累积序分达3分) 6 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) 6 50.0 5 得序分2分 7 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25) 6 44.0 6 得序分2分 8 李仕维 Lee Shyh Wei (2) 6 43.0 6 得序分2分
9 黄志洲 Huang Zhizhou (15) 6 39.5 6 得序分1分 10 刘怡辉 Liew Yi Hui (9) 5.5 47.0 5 得序分1分 (累积序分达2分) 11 洪啟明 Hoon Kee Min (12) 5.5 43.5 3 得序分1分 12 李志贤 Lee Chee Shen (19) 5.5 41.5 4 得序分1分 13 卢志豪 Loh Zhi Hao (10) 5 48.0 4 14 刘富强 Liu Fuqiang (7) 5 45.5 4 15 刘乐 Liu Le (1) 5 42.5 5 直接对局,刘胜陈 16 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11) 5 42.5 5 17 陈世昌 Chin Shih Chang (5) 5 40.0 5 18 刘怡宏 Liew Yi Hong (14) 4.5 48.5 4 19 翁文龙 Ong Boon Leong (17) 4.5 45.0 4 20 陈雍妮 Chen Yong Nei (41) 4.5 42.5 3 21 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) 4.5 42.5 2 22 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8) 4.5 39.5 4 23 洪健森 Ang Kian Sim (34) 4.5 37.5 4 24 李华兴 Benny Lee (31) 4.5 32.0 4 25 郑健祥 Tay Kian Siang (29) 4 43.0 4 26 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13) 4 42.0 3 27 陈奏铭 Tan Chew Beng (26) 4 40.0 4 28 蔡德财 Chua Teck Chye (39) 4 37.0 4 29 梅继隆 Mei Ji Long (30) 4 35.5 2 30 邓维英 Patrick Teng (16) 4 35.0 3 后手胜局=3 31 彭木荣 Pnay Bak Yong (33) 4 35.0 3 后手胜局=2 32 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28) 3.5 38.0 3 33 陈学豪 Tan Heok Haw (36) 3.5 37.0 3 34 吴得顺 Goh Test Soon (38) 3.5 33.0 2 35 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27) 3.5 32.5 2 36 林华丰 Lim Wah Fong (22) 3 41.5 2 37 陈康翔 Chen Kangxiang (40) 3 35.0 2 38 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23) 3 33.0 0 39 沈来福 Shaun Sim (35) 3 29.5 2 40 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) 2.5 32.5 2 41 许安康 Koh An Kang Asaph (44) 2 30.5 2 42 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18) 2 25.5 1 43 汪靖轩 Wong Jing Xuan (4) 2 23.0 2 退出 44 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) 1 16.5 1 退出

9 第九轮 22/06/2017 星期四 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [6.5]  0:1  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [6.5]
 2 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [6]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [6.5]
 3 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [6]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [5.5]
 4 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [5.5]  1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [5.5]
 5 刘乐 Liu Le (1)          [5]   0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [5] 
 6 陈世昌 Chin Shih Chang (5)     [5]   0:1  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [5] 
 7 翁文龙 Ong Boon Leong (17)     [4.5]  0:1  洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [4.5]
 8 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [4.5]  0:1  李志贤 Lee Chee Shen (19)     [4.5]
 9 刘富强 Liu Fuqiang (7)       [4]   1:0  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [4] 
10 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [4]   .5:.5  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [4] 
11 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)      [4]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [4] 
12 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [4]   1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [4] 
13 梅继隆 Mei Ji Long (30)      [4]   0:1  洪健森 Ang Kian Sim (34)     [3.5]
14 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [3.5]  1:0  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)    [3.5]
15 李华兴 Benny Lee (31)       [3.5]  1:0  陈学豪 Tan Heok Haw (36)     [3.5]
16 林华丰 Lim Wah Fong (22)      [3]   0:1  邓维英 Patrick Teng (16)     [3] 
17 蔡德财 Chua Teck Chye (39)     [3]   1:0  姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [3] 
18 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [3]   1:0  沈来福 Shaun Sim (35)       [3] 
19 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [2]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [3] 
20 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [2.5]  1:0  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [2] 
21 陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [2.5]  .5:.5  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)     [1.5]8 第八轮 21/06/2017 星期三 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 罗凌轲 Luo Lingke (3)       [5.5]  1:0  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [6.5]
 2 周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [5.5]  0:1  许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [5.5]
 3 李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [5]   0:1  林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [5] 
 4 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [5]   1:0  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [5] 
 5 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)     [4.5]  0:1  刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [4.5]
 6 郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [4]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)       [4.5]
 7 刘乐 Liu Le (1)          [4]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [4] 
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [4]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (5)     [4] 
 9 洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [4]   .5:.5  黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)      [3.5]
10 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [3.5]  .5:.5  刘富强 Liu Fuqiang (7)       [3.5]
11 洪健森 Ang Kian Sim (34)     [3.5]  0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (17)     [3.5]
12 李志贤 Lee Chee Shen (19)     [3.5]  1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [3.5]
13 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)    [3.5]  0:1  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [3] 
14 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [3]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [3] 
15 陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [3]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (39)     [3] 
16 林华丰 Lim Wah Fong (22)     [2.5]  .5:.5  李华兴 Benny Lee (31)       [3] 
17 邓维英 Patrick Teng (16)     [2.5]  .5:.5  彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [2.5]
18 陈学豪 Tan Heok Haw (36)     [2.5]  1:0  陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [2.5]
19 沈来福 Shaun Sim (35)       [2]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [2] 
20 吴得顺 Goh Test Soon (38)     [2]   1:0  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [2] 
21 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)     [1]   .5:.5  吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [2] 7 第七轮 20/06/2017 星期二 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 符式弘 Foo Shi Hong (6)      [5.5]  1:0  林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [5] 
 2 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [5]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [4.5]
 3 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [4.5]  1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [4.5]
 4 周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [4.5]  1:0  刘乐 Liu Le (1)          [4] 
 5 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [4]   0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [4] 
 6 陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [4]   0:1  黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [4] 
 7 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [4]   .5:.5  洪啟明 Hoon Kee Min (12)      [3.5]
 8 刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [3.5]  1:0  刘富强 Liu Fuqiang (7)       [3.5]
 9 蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [3]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [3] 
10 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [3]   .5:.5  李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [3] 
11 翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [3]   .5:.5  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [3] 
12 陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [3]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (29)     [3] 
13 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [3]   .5:.5  姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)   [2.5]
14 洪健森 Ang Kian Sim (34)     [2.5]  1:0  邓维英 Patrick Teng (16)      [2.5]
15 陈康翔 Chen Kangxiang (40)    [2.5]  0:1  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [2.5]
16 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [2]   1:0  陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [2.5]
17 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [2]   .5:.5  林华丰 Lim Wah Fong (22)      [2] 
18 梅继隆 Mei Ji Long (30)      [2]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [2] 
19 李华兴 Benny Lee (31)       [2]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [2] 
20 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [1.5]  .5:.5  沈来福 Shaun Sim (35)       [1.5]
21 许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [1]   1:0  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [1] 6 第六轮 19/06/2017 星期一 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 符式弘 Foo Shi Hong (6)      [5]   .5:.5  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [4.5]
 2 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [4]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [4] 
 3 洪啟明 Hoon Kee Min (12)      [3.5]  0:1  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [3.5]
 4 周劲程 Chew Jin Cheng (32)     [3.5]  +:-  刘富强 Liu Fuqiang (7)      [3.5]
 5 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [3.5]  1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [3.5]
 6 卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [3]   0:1  许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [3.5]
 7 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [3]   0:1  刘乐 Liu Le (1)          [3] 
 8 李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [3]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [3] 
 9 郑健祥 Tay Kian Siang (29)     [3]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [3] 
10 李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [3]   0:1  刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [3] 
11 邓维英 Patrick Teng (16)      [2.5]  0:1  黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [3] 
12 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [2]   0:1  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [2] 
13 李华兴 Benny Lee (31)       [2]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [2] 
14 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [2]   0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [2] 
15 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [2]   .5:.5  洪健森 Ang Kian Sim (34)     [2] 
16 林华丰 Lim Wah Fong (22)      [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [2] 
17 陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [1.5]  1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [1.5]
18 吴得顺 Goh Test Soon (38)     [1.5]  .5:.5  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [1.5]
19 沈来福 Shaun Sim (35)       [1.5]  0:1  陈康翔 Chen Kangxiang (40)    [1.5]
20 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)   [1.5]  +:-  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [1] 
21 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [1]   1:0  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [1] 
22 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [0]   1:0   BYE (45)             [0] 5 第五轮 16/06/2017 星期五 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 刘富强 Liu Fuqiang (7)       [3.5]  0:1  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [4] 
 2 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [3.5]  1:0  洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [3.5]
 3 罗凌轲 Luo Lingke (3)       [3]   .5:.5  刘怡宏 Liew Yi Hong (14)     [3] 
 4 刘怡辉 Liew Yi Hui (9)       [3]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [3] 
 5 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [3]   1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [3] 
 6 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [3]   1:0  李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [3] 
 7 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [2.5]  1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [3] 
 8 刘乐 Liu Le (1)          [2]   1:0  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [2] 
 9 蔡德财 Chua Teck Chye (39)     [2]   0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [2] 
10 陈世昌 Chin Shih Chang (5)     [2]   1:0  林华丰 Lim Wah Fong (22)     [2] 
11 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [2]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [2] 
12 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)      [2]   0:1  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)    [2] 
13 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [2]   1:0  洪健森 Ang Kian Sim (34)     [2] 
14 翁文龙 Ong Boon Leong (17)     [2]   0:1  刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [2] 
15 陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [1.5]  0:1  邓维英 Patrick Teng (16)     [1.5]
16 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [1]   .5:.5  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [1.5]
17 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)   [1]   .5:.5  沈来福 Shaun Sim (35)       [1] 
18 梅继隆 Mei Ji Long (30)      [1]   .5:.5  陈学豪 Tan Heok Haw (36)     [1] 
19 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [1]   0:1  李华兴 Benny Lee (31)       [1] 
20 许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [1]   0:1  彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [1] 
21 吴得顺 Goh Test Soon (38)     [.5]   1:0  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)     [0] 
22 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37)  [0]   1:0   BYE (45)             [0] 4 第四轮 15/06/2017 星期四 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 符式弘 Foo Shi Hong (6)      [3]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)       [3] 
 2 洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [3]   .5:.5  刘富强 Liu Fuqiang (7)       [3] 
 3 卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [2.5]  .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [2.5]
 4 李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [2]   0:1  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [2.5]
 5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (4)     [2]   -:+  李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [2] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [2]   0:1  林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [2] 
 7 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)    [2]   0:1  陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [2] 
 8 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)     [2]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (39)     [2] 
 9 郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [2]   1:0  黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [2] 
10 周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [2]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (17)     [2] 
11 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [2]   0:1  许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [1.5]
12 邓维英 Patrick Teng (16)     [1]   .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [1.5]
13 刘乐 Liu Le (1)          [1]   1:0  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [1] 
14 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [1]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (5)     [1] 
15 陈学豪 Tan Heok Haw (36)     [1]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)      [1] 
16 林华丰 Lim Wah Fong (22)     [1]   1:0  沈来福 Shaun Sim (35)       [1] 
17 陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [1]   1:0  李华兴 Benny Lee (31)       [1] 
18 洪健森 Ang Kian Sim (34)     [1]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [1] 
19 陈康翔 Chen Kangxiang (40)    [1]   .5:.5  姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)   [.5] 
20 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [.5]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [.5] 
21 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)     [0]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [0] 
22 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [0]   0:1  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [0] 3第三轮 14/06/2017 星期三 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [2]   1:0  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [2] 
 2 洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [2]   +:-  汪靖轩 Wong Jing Xuan (4)     [2] 
 3 李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [2]   0:1  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [2] 
 4 刘富强 Liu Fuqiang (7)      [2]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [2] 
 5 罗凌轲 Luo Lingke (3)       [1.5]  1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (32)     [2] 
 6 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [1.5]  0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [1.5]
 7 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [1.5]  1:0  刘乐 Liu Le (1)          [1] 
 8 陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [1]   0:1  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [1] 
 9 李华兴 Benny Lee (31)       [1]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [1] 
10 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [1]   1:0  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [1] 
11 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [1]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (29)     [1] 
12 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [1]   1:0  彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [1] 
13 蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [1]   1:0  邓维英 Patrick Teng (16)      [1] 
14 翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [1]   1:0  陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [1] 
15 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [1]   1:0  林华丰 Lim Wah Fong (22)      [1] 
16 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)  [1]   1:0  陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [1] 
17 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [.5]   1:0  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [.5] 
18 沈来福 Shaun Sim (35)       [0]   1:0  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [0] 
19 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [0]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [0] 
20 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [0] 
21 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [0]   -:+  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [0] 
22 许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [0]   0:1  洪健森 Ang Kian Sim (34)      [0] 2 第二轮 13/06/2017 星期二 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [1]   1:0  黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [1] 
 2 汪靖轩 Wong Jing Xuan (4)     [1]   1:0  黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [1] 
 3 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [1]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [1] 
 4 符式弘 Foo Shi Hong (6)      [1]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [1] 
 5 邓维英 Patrick Teng (16)      [1]   0:1  刘富强 Liu Fuqiang (7)      [1] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [1]   0:1  李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [1] 
 7 林华丰 Lim Wah Fong (22)      [1]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [1] 
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [1]   .5:.5  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [1] 
 9 周劲程 Chew Jin Cheng (32)     [1]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [1] 
10 洪啟明 Hoon Kee Min (12)      [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [1] 
11 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [.5]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [.5] 
12 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [.5]   0:1  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [.5] 
13 洪健森 Ang Kian Sim (34)      [0]   0:1  刘乐 Liu Le (1)          [0] 
14 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [0]   0:1  彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [0] 
15 陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [0]   1:0  姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [0] 
16 吴得顺 Goh Test Soon (38)     [0]   0:1  林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)  [0] 
17 陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [0]   1:0  沈来福 Shaun Sim (35)       [0] 
18 陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [0]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [0] 
19 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [0]   1:0  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [0] 
20 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [0]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [0] 
21 梅继隆 Mei Ji Long (30)      [0]   0:1  刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [0] 
22 许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [0]   0:1  李华兴 Benny Lee (31)       [0] 1 第一轮 12/06/2017 星期一 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 刘乐 Liu Le (1)          [0]   0:1  林华丰 Lim Wah Fong (22)      [0] 
 2 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [0]   0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [0] 
 3 罗凌轲 Luo Lingke (3)       [0]   .5:.5  许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [0] 
 4 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)  [0]   0:1  汪靖轩 Wong Jing Xuan (4)     [0] 
 5 陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [0]   1:0  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [0] 
 6 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [0]   0:1  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [0] 
 7 刘富强 Liu Fuqiang (7)      [0]   1:0  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [0] 
 8 郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [0]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [0] 
 9 刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [0]   1:0  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [0] 
10 李华兴 Benny Lee (31)       [0]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [0] 
11 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [0]   1:0  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [0] 
12 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [0]   0:1  洪啟明 Hoon Kee Min (12)      [0] 
13 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [0]   1:0  洪健森 Ang Kian Sim (34)      [0] 
14 沈来福 Shaun Sim (35)       [0]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [0] 
15 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [0]   1:0  陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [0] 
16 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [0]   0:1  邓维英 Patrick Teng (16)      [0] 
17 翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [0]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [0] 
18 蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [0]   1:0  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [0] 
19 李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [0]   1:0  陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [0] 
20 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [0]   .5:.5  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [0] 
21 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [0] 
22 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [0]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (32)     [0]