zzz

第60届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次   比赛员              积分  对手分  胜局   备注

1 李蒋发 Lee Chang Fatt 7.5 51 7 晋级《 乙级棋士 》 2 梁福源 Leong Fu Yuan 7 51.5 6 晋级《 乙级棋士 》 3 钟旻翰 Choong Min Han 6.5 53 5 晋级《 乙级棋士 》 4 廖文森 Ethan Widjaja 6.5 52.5 5 晋级《 乙级棋士 》 5 刘顺成 Low Soon Seng 6.5 46.5 6 得序分2分 6 邓锦聪 Thien Kim Chuong 6.5 45 6 得序分2分,累积四分 晋级《 乙级棋士 》 7 陈荣安 Tan Yong Ann 6 49 5 得序分2分 8 李雯宜 Lee Mun Yee 6 48.5 4 得序分2分
9 黄康捷 Ng Kong Keat 6 46 5 得序分1分 10 王艺飞 Wang Yifei 6 44 5 得序分1分 11 卢志豪 Loh Zhi Hao 5.5 46 5 得序分1分 12 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin 5.5 43 5 得序分1分 13 李志贤 Lee Chee Shen 5.5 41.5 5 14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy 5.5 39 3 15 黄凯鑫 Huang Kaixin 5 48.5 3 16 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang 5 48 4 17 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin 5 45 4 18 曾钧湧 Chan Jun Yong 5 44.5 4 19 郭正有 Joseph Quek Chia Woo 5 44 5 20 蔡德财 Chua Teck Chye 5 40.5 4 21 彭劲霖 Atticus Phang 5 37 5 22 林志强 Benson Lam 4.5 46.5 4 23 袁泳龙 Ace Yuan 4.5 42.5 4 24 李华兴 Benny Lee 4.5 39.5 4 直接对局,李华兴胜洪明德 25 洪明德 Ang Ming Teck 4.5 39.5 3 26 吴得顺 Goh Test Soon 4.5 34 2 27 庄奕扬 Chong Yik Yang 4 44.5 2 28 陈启璇 Tan Qi Xuan 4 43 1 29 郑健祥 Tay Kian Siang 4 42.5 3 30 孙敬亭 Sng Cheng Beng 4 41.5 3 31 李帅毅 Li Shuai Yi 4 38 3 32 陈雍妮 Chen Yong Nei 4 36.5 3 33 曹钰琛 Cao Yuchen 4 36 4 34 朱悦翔 Zhu Yuexiang 4 34 3 35 彭睿颖 Hazel Peng 4 33 4 36 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen 4 30.5 4 37 金圣 Jin Sheng 3.5 40.5 2 38 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus 3.5 40 3 39 邓维英 Patrick Teng 3 37.5 2 40 孙进坤 Soon Chin Koon 3 34.5 3 41 郭志强 Keh Chee Keong 3 33.5 1 42 孙颖文 Jeremiah 3 32 3 直接对局,孙颖文胜蔡舒惠 43 蔡舒惠 Chai Shu Hui 3 32 2 44 赵以诺 Zhao Yinuo 3 30.5 2 45 张茗景 Teo Ming Jing 2.5 33.5 2 46 马毅恩 Mah Yi En 2 26 1 47 周恩麒 Chew Yan Kee 1.5 25.5 1 48 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei 1 28.5 0

9第九轮 18/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方               积分

 1 李雯宜 Lee Mun Yee (18)    [6]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [6.5]
 2 梁福源 Leong Fu Yuan (29)   [6.5]  .5:.5  廖文森 Ethan Widjaja (27)    [6] 
 3 钟旻翰 Choong Min Han (9)   [6.5]  0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [5.5]
 4 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)    [5]   0:1  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [5.5]
 5 王艺飞 Wang Yifei (24)     [5]   1:0  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [5] 
 6 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42) [5]   .5:.5  李志贤 Lee Chee Shen (6)     [5] 
 7 陈荣安 Tan Yong Ann (22)    [5]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [5] 
 8 黄康捷 Ng Kong Keat (37)    [5]   1:0  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [4.5]
 9 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)     [4.5]  1:0  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [4.5]
10 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [4.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (28)      [4.5]
11 郑健祥 Tay Kian Siang (33)   [4]   0:1  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [4] 
12 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [4]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [4] 
13 彭劲霖 Atticus Phang (46)   [4]   1:0  彭睿颖 Hazel Peng (17)      [4] 
14 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)   [4]   0:1  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [4] 
15 金圣 Jin Sheng (48)      [3.5]  0:1  林志强 Benson Lam (1)      [3.5]
16 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)    [3.5]  .5:.5  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [3.5]
17 吴得顺 Goh Test Soon (32)   [3.5]  +:-  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [3.5]
18 赵以诺 Zhao Yinuo (25)     [3]   0:1  曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [3] 
19 孙颖文 Jeremiah (47)      [3]   0:1  吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [3] 
20 孙进坤 Soon Chin Koon (36)   [3]   0:1  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [3] 
21 张茗景 Teo Ming Jing (23)   [2.5]  0:1  陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [3] 
22 马毅恩 Mah Yi En (21)     [2]   0:1  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [2] 
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [1]   0:1  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [2] 
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13)    [.5]   1:0   BYE (49)            [0] 

8第八轮 17/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方              积分       黑方              积分

 1 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [5.5]  .5:.5  钟旻翰 Choong Min Han (9)    [6] 
 2 李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [5.5]  1:0  陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [5] 
 3 梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [5.5]  1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [5] 
 4 李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [5]   +:-  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [5] 
 5 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [4.5]  1:0  徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [4.5]
 6 刘顺成 Low Soon Seng (20)    [4.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [4.5]
 7 李华兴 Benny Lee (28)      [4.5]  0:1  王艺飞 Wang Yifei (24)      [4] 
 8 李志贤 Lee Chee Shen (6)    [4]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang (46)    [4] 
 9 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [4]   0:1  曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)     [4] 
10 黄凯鑫 Huang Kaixin (31)    [4]   -:+  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [4] 
11 林志强 Benson Lam (1)      [3.5]  0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [4] 
12 洪明德 Ang Ming Teck (10)    [3.5]  +:-  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [3.5]
13 蔡德财 Chua Teck Chye (41)   [3.5]  .5:.5  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [3.5]
14 金圣 Jin Sheng (48)       [3.5]  0:1  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [3.5]
15 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [3]   +:-  邓维英 Patrick Teng (35)     [3] 
16 彭睿颖 Hazel Peng (17)     [3]   1:0  孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [3] 
17 陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [3]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (32)    [3] 
18 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [3]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [3] 
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [2.5]  .5:.5  赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [2.5]
20 张茗景 Teo Ming Jing (23)    [2.5]  0:1  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [2.5]
21 曹钰琛 Cao Yuchen (11)     [2]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [2] 
22 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)    [2]   0:1  孙颖文 Jeremiah (47)       [2] 
23 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2]   1:0  陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [1] 
24 马毅恩 Mah Yi En (21)      [1]   +:-  周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [.5] 

7第七轮 12/06/2019 星期三 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 钟旻翰 Choong Min Han (9)    [5.5]  .5:.5  梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [5] 
 2 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [4.5]  .5:.5  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [5] 
 3 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [4.5]  1:0  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [4.5]
 4 陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [4.5]  .5:.5  黄康捷 Ng Kong Keat (37)    [4.5]
 5 王艺飞 Wang Yifei (24)      [4]   0:1  李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [4] 
 6 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [4]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [3.5]
 7 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [3.5]  1:0  林志强 Benson Lam (1)      [3.5]
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [3.5]  1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (41)   [3.5]
 9 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)     [3.5]  .5:.5  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)    [3.5]
10 洪明德 Ang Ming Teck (10)    [3.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (28)      [3.5]
11 郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [3]   0:1  李志贤 Lee Chee Shen (6)    [3] 
12 陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [3]   0:1  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [3] 
13 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [3]   1:0  庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [3] 
14 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [3]   .5:.5  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)   [3] 
15 彭劲霖 Atticus Phang (46)    [3]   1:0  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [2.5]
16 袁泳龙 Ace Yuan (34)       [2.5]  1:0  张茗景 Teo Ming Jing (23)    [2.5]
17 金圣 Jin Sheng (48)       [2.5]  +:-  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)    [2.5]
18 邓维英 Patrick Teng (35)     [2]   1:0  曹钰琛 Cao Yuchen (11)     [2] 
19 孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [2]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)    [2] 
20 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [2]   1:0  吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2] 
21 郭志强 Keh Chee Keong (44)    [2]   0:1  彭睿颖 Hazel Peng (17)     [2] 
22 吴得顺 Goh Test Soon (32)    [2]   1:0  孙颖文 Jeremiah (47)      [2] 
23 马毅恩 Mah Yi En (21)      [1]   0:1  赵以诺 Zhao Yinuo (25)     [1.5]
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0]   .5:.5  陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [.5] 

6第六轮 11/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 刘顺成 Low Soon Seng (20)    [4.5]  0:1  钟旻翰 Choong Min Han (9)    [4.5]
 2 陈荣安 Tan Yong Ann (22)    [4.5]  0:1  梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [4] 
 3 李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [4]   1:0  曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)     [3.5]
 4 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [3.5]  0:1  廖文森 Ethan Widjaja (27)    [3.5]
 5 黄凯鑫 Huang Kaixin (31)    [3.5]  0:1  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [3.5]
 6 黄康捷 Ng Kong Keat (37)    [3.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [3.5]
 7 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [3]   0:1  王艺飞 Wang Yifei (24)      [3] 
 8 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [3]   0:1  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [3] 
 9 李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [3]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [3] 
10 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)   [3]   0:1  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [2.5]
11 林志强 Benson Lam (1)      [2.5]  1:0  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [2.5]
12 李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [2.5]  0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [2.5]
13 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)    [2.5]  0:1  徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [2.5]
14 李华兴 Benny Lee (28)      [2.5]  1:0  金圣 Jin Sheng (48)       [2.5]
15 李志贤 Lee Chee Shen (6)    [2]   1:0  邓维英 Patrick Teng (35)     [2] 
16 曹钰琛 Cao Yuchen (11)     [2]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [2] 
17 吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [2]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang (46)    [2] 
18 彭睿颖 Hazel Peng (17)     [2]   0:1  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [2] 
19 孙颖文 Jeremiah (47)      [2]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [2] 
20 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)    [1.5]  .5:.5  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1.5]
21 吴得顺 Goh Test Soon (32)    [1.5]  .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [1.5]
22 张茗景 Teo Ming Jing (23)    [1.5]  1:0  马毅恩 Mah Yi En (21)      [1] 
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15) [.5]   0:1  孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1] 
24 赵以诺 Zhao Yinuo (25)     [.5]   1:0  周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0] 

5第五轮 10/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 钟旻翰 Choong Min Han (9)    [4]   .5:.5  陈荣安 Tan Yong Ann (22)    [4] 
 2 李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [3]   0:1  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [3.5]
 3 王艺飞 Wang Yifei (24)      [3]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [3] 
 4 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [3]   .5:.5  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)    [3] 
 5 梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [3]   1:0  林志强 Benson Lam (1)      [2.5]
 6 袁泳龙 Ace Yuan (34)       [2.5]  0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [2.5]
 7 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [2.5]  1:0  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [2.5]
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [2.5]  1:0  徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39) [2.5]
 9 曾鈞湧 Chan Jun Yong (7)     [2.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (28)      [2.5]
10 黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [2.5]  1:0  彭睿颖 Hazel Peng (17)     [2] 
11 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [2]   1:0  李志贤 Lee Chee Shen (6)    [2] 
12 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [2]   0:1  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [2] 
13 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [2]   0:1  庄奕扬 Chong Yik Yang (14)   [2] 
14 彭劲霖 Atticus Phang (46)    [2]   0:1  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)   [2] 
15 郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [2]   0:1  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [2] 
16 邓维英 Patrick Teng (35)     [1.5]  .5:.5  金圣 Jin Sheng (48)       [2] 
17 蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [1.5]  1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)    [1.5]
18 郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1.5]  0:1  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [1.5]
19 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [1.5]  0:1  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)    [1.5]
20 马毅恩 Mah Yi En (21)      [1]   0:1  曹钰琛 Cao Yuchen (11)     [1] 
21 孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1]   0:1  吴迅磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [1] 
22 孙颖文 Jeremiah (47)       [1]   1:0  赵以诺 Zhao Yinuo (25)     [.5] 
23 陈劭韋 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [.5]   0:1  张茗景 Teo Ming Jing (23)    [.5] 
24 周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (32)    [.5] 

4第四轮 06/06/2019 星期四 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [3]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (9)    [3] 
 2 陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [3]   1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [2.5]
 3 黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [2.5]  .5:.5  李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [2.5]
 4 刘顺成 Low Soon Seng (20)    [2.5]  1:0  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [2.5]
 5 李华兴 Benny Lee (28)      [2]   .5:.5  林志强 Benson Lam (1)      [2] 
 6 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [2]   .5:.5  黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [2] 
 7 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)    [2]   0:1  梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [2] 
 8 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [2]   0:1  王艺飞 Wang Yifei (24)      [2] 
 9 金圣 Jin Sheng (48)       [2]   0:1  廖文森 Ethan Widjaja (27)    [2] 
10 陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [2]   0:1  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1.5]
11 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [1.5]  0:1  曾鈞涌 Chan Jun Yong (7)     [1.5]
12 洪明德 Ang Ming Teck (10)    [1.5]  1:0  邓维英 Patrick Teng (35)     [1.5]
13 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [1.5]  1:0  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [1.5]
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [1.5]  .5:.5  郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [1.5]
15 李志贤 Lee Chee Shen (6)     [1]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1.5]
16 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [1]   1:0  孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1] 
17 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1]   1:0  曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [1] 
18 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [1]   .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [1] 
19 彭睿颖 Hazel Peng (17)      [1]   1:0  孙颖文 Jeremiah (47)       [1] 
20 彭劲霖 Atticus Phang (46)    [1]   1:0  马毅恩 Mah Yi En (21)      [1] 
21 张茗景 Teo Ming Jing (23)    [.5]   0:1  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [1] 
22 吴得顺 Goh Test Soon (32)    [.5]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [.5] 
23 吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0]   1:0  周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0] 
24 赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [0]   .5:.5  陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [0] 

3第三轮 05/06/2019 星期三 旁晚 6:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 林志强 Benson Lam (1)      [2]   0:1  陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [2] 
 2 梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [2]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [2] 
 3 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [2]   .5:.5  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [2] 
 4 钟旻翰 Choong Min Han (9)    [2]   1:0  金圣 Jin Sheng (48)       [2] 
 5 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1.5]  0:1  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [1.5]
 6 袁泳龙 Ace Yuan (34)       [1.5]  1:0  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [1.5]
 7 陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [1.5]  .5:.5  庄奕扬 Chong Yik Yang (14)    [1.5]
 8 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [1.5]  0:1  李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [1.5]
 9 孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [1] 
10 黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [1]   1:0  李志贤 Lee Chee Shen (6)     [1] 
11 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [1]   -:+  王艺飞 Wang Yifei (24)      [1] 
12 郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1]   .5:.5  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [1] 
13 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [1]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1] 
14 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [1]   0:1  李华兴 Benny Lee (28)      [1] 
15 孙颖文 Jeremiah (47)       [1]   0:1  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [1] 
16 邓维英 Patrick Teng (35)     [1]   .5:.5  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [1] 
17 郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [.5]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang (46)    [1] 
18 曾鈞涌 Chan Jun Yong (7)     [.5]   1:0  张茗景 Teo Ming Jing (23)    [.5] 
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [.5]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (32)    [.5] 
20 蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [.5]   0:1  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0] 
21 曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [0]   1:0  吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0] 
22 赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [0]   0:1  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [0] 
23 周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0]   0:1  彭睿颖 Hazel Peng (17)      [0] 
24 陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [0]   0:1  马毅恩 Mah Yi En (21)      [0] 

2第二轮 04/06/2019 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [1]   0:1  林志强 Benson Lam (1)      [1] 
 2 邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [1]   0:1  黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [1] 
 3 袁泳龙 Ace Yuan (34)       [1]   .5:.5  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [1] 
 4 李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [1]   1:0  邓维英 Patrick Teng (35)     [1] 
 5 孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [1]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [1] 
 6 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [1]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (9)    [1] 
 7 庄奕扬 Chong Yik Yang (14)    [1]   .5:.5  徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [1] 
 8 刘顺成 Low Soon Seng (20)    [1]   .5:.5  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [1] 
 9 陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [1]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [1] 
10 彭劲霖 Atticus Phang (46)    [1]   0:1  梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [1] 
11 金圣 Jin Sheng (48)       [1]   1:0  李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [.5] 
12 洪明德 Ang Ming Teck (10)    [.5]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [.5] 
13 李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [.5]   1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [.5] 
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [.5]  .5:.5  曾鈞涌 Chan Jun Yong (7)     [0] 
15 李志贤 Lee Chee Shen (6)     [0]   1:0  赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [0] 
16 郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0]   0:1  廖文森 Ethan Widjaja (27)    [0] 
17 王艺飞 Wang Yifei (24)      [0]   1:0  曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [0] 
18 蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [0]   0:1  黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [0] 
19 朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [0]   1:0  周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0] 
20 李华兴 Benny Lee (28)      [0]   1:0  陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [0] 
21 吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0]   0:1  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [0] 
22 彭睿颖 Hazel Peng (17)      [0]   0:1  陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [0] 
23 马毅恩 Mah Yi En (21)      [0]   0:1  孙颖文 Jeremiah (47)       [0] 
24 吴得顺 Goh Test Soon (32)    [0]   .5:.5  张茗景 Teo Ming Jing (23)    [0] 

1第一轮 03/06/2019 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方               积分       黑方              积分

 1 林志强 Benson Lam (1)      [0]   1:0  王艺飞 Wang Yifei (24)      [0] 
 2 赵以诺 Zhao Yinuo (25)      [0]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (2)   [0] 
 3 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (3) [0]   1:0  朱悦翔 Zhu Yuexiang (26)     [0] 
 4 廖文森 Ethan Widjaja (27)    [0]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (4)    [0] 
 5 卢志豪 Loh Zhi Hao (5)      [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (28)      [0] 
 6 梁福源 Leong Fu Yuan (29)    [0]   1:0  李志贤 Lee Chee Shen (6)     [0] 
 7 曾鈞涌 Chan Jun Yong (7)     [0]   0:1  孙敬亭 Sng Cheng Beng (30)    [0] 
 8 黄凯鑫 Huang Kaixin (31)     [0]   1:0  郭正有 Joseph Quek Chia Woo (8) [0] 
 9 钟旻翰 Choong Min Han (9)    [0]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (32)    [0] 
10 郑健祥 Tay Kian Siang (33)    [0]   .5:.5  洪明德 Ang Ming Teck (10)    [0] 
11 曹钰琛 Cao Yuchen (11)      [0]   0:1  袁泳龙 Ace Yuan (34)       [0] 
12 邓维英 Patrick Teng (35)     [0]   1:0  蔡舒惠 Chai Shu Hui (12)     [0] 
13 周恩麒 Chew Yan Kee (13)     [0]   0:1  孙进坤 Soon Chin Koon (36)    [0] 
14 黄康捷 Ng Kong Keat (37)     [0]   0:1  庄奕扬 Chong Yik Yang (14)    [0] 
15 陈邵伟 Cyrus Tan Shao Wei (15)  [0]   0:1  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) [0] 
16 徐泉灶 Ser Quan Zao Jovin (39)  [0]   1:0  吴讯磊 Goh Xun Lei, Jeroen (16) [0] 
17 彭睿颖 Hazel Peng (17)      [0]   -:+  陈启璇 Tan Qi Xuan (40)     [0] 
18 蔡德财 Chua Teck Chye (41)    [0]   .5:.5  李雯宜 Lee Mun Yee (18)     [0] 
19 李帅毅 Li Shuai Yi (19)     [0]   .5:.5  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (42)  [0] 
20 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (43)  [0]   0:1  刘顺成 Low Soon Seng (20)    [0] 
21 马毅恩 Mah Yi En (21)      [0]   -:+  郭志强 Keh Chee Keong (44)    [0] 
22 陈雍妮 Chen Yong Nei (45)    [0]   0:1  陈荣安 Tan Yong Ann (22)     [0] 
23 张茗景 Teo Ming Jing (23)    [0]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang (46)    [0] 
24 孙颖文 Jeremiah (47)       [0]   0:1  金圣 Jin Sheng (48)       [0] 

“孙文广杯”第59届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F最终排名
名次 比赛员                 积分  对手分 胜局  备注

1 赖永辉 Lai Yoong Fui (17) 7.5 50.5 5 晋级《 乙级棋士 》 2 李永耀 Lee Weng Yew (1) 7 46.5 7 晋级《 乙级棋士 》 3 刘怡辉 Liew Yi Hui (2) 6.5 51.5 5 晋级《 乙级棋士 》 4 王健智 Wong Kin Chi (4) 6.5 51.0 6 晋级《 乙级棋士 》 5 林志强 Benson Lam (8) 6.5 49.0 6 得序分2分 6 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24) 6.5 47.0 6 得序分2分 7 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5) 6 51.0 5 得序分2分 晋级《 乙级棋士 》 8 钟旻翰 Choong Min Han (35) 6 43.5 5 得序分2分
9 刘怡宏 Liew Yi Hong (7) 5.5 47.5 5 得序分1分 10 叶德明 Yap Teck Ming (32) 5.5 47.0 5 得序分1分 11 陈冠豪 Tan Guan Hao (29) 5.5 44.0 5 得序分1分 12 翁文龙 Ong Boon Leong (31) 5.5 43.5 5 得序分1分 13 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) 5.5 40.0 5 14 卢志豪 Loh Zhi Hao (6) 5 46.5 4 15 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34) 5 46.0 4 16 邓维英 Patrick Teng (36) 5 41.5 3 17 李岢懃 Lee Ker Chuin (27) 5 40.0 5 18 廖文森 Ethan Widjaja (13) 5 34.5 3 19 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18) 4.5 47.5 4 20 黄凯鑫 Huang Kaixin (19) 4.5 46.0 3 21 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45) 4.5 42.0 3 22 吴得顺 Goh Test Soon (37) 4.5 40.0 4 23 陈康翔 Chen Kangxiang (43) 4.5 40.0 3 24 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16) 4.5 39.0 4 25 郑博远 Zheng Bo Yuan (15) 4.5 38.5 3 26 曽钧湧 Chan Jun Yong (20) 4.5 37.0 3 27 蔡德财 Chua Teck Chye (40) 4 44.0 4 28 陈启璇 Tan Qi Xuan (23) 4 38.5 4 29 李华兴 Benny Lee (30) 4 35.5 3 30 罗凌亚 Luo Ling Ya (11) 4 34.0 3 直接对局,胜许乾亿 31 许乾亿 Hoo Hean Ee (39) 4 34.0 4 32 郭志强 Keh Chee Keong (41) 3.5 34.5 3 33 贺越 He Yue (10) 3.5 33.5 3 后手胜局=2 34 梁福源 Leong Fu Yuan (22) 3.5 33.5 3 后手胜局=1 35 黄康捷 Ng Kong Keat (14) 3.5 32.5 2 36 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38) 3.5 30.0 2 37 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28) 3.5 29.5 1 38 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) 3 32.5 2 39 陈俊豪 Chin Chun How (12) 3 31.5 2 40 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26) 2 37.5 1 41 甘汉伟 Kum Hon Wei (42) 2 31.5 2 42 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25) 2 27.0 2 - 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9) 2.5 19.5 2 退赛 - 郑健祥 Tay Kian Siang (33) 1.5 24.0 1 退赛 - 刘乐 Liu Le (3) 1 16.5 1 退赛 - 陈雍妮 Chen Yong Nei (44) 0 19.0 0 退赛

9第九轮 26/06/2018 星期二 晚上 7:45 PM象总
台 红方             积分       黑方                 积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (1)    [6]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)        [6.5]
 2 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)   [5.5]  0:1  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [6.5]
 3 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24) [5.5]  1:0  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [6] 
 4 翁文龙 Ong Boon Leong (31)  [5.5]  0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)        [5.5]
 5 林志强 Benson Lam (8)     [5.5]  1:0  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)       [5] 
 6 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)   [5]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [5] 
 7 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)    [4.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)        [5] 
 8 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16) [4.5]  0:1  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [4.5]
 9 叶德明 Yap Teck Ming (32)   [4.5]  1:0  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)   [4.5]
10 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)    [4]   -:+  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [4] 
11 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)   [4]   .5:.5  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [4] 
12 陈康翔 Chen Kangxiang (43)  [4]   .5:.5  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [4] 
13 李华兴 Benny Lee (30)     [4]   0:1  邓维英 Patrick Teng (36)       [4] 
14 吴得顺 Goh Test Soon (37)   [3.5]  1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)      [4] 
15 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)   [3.5]  1:0  梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [3.5]
16 郭志强 Keh Chee Keong (41)  [3.5]  0:1  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [3] 
17 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)    [3]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)       [3] 
18 黄康捷 Ng Kong Keat (14)   [3]   .5:.5  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)   [3] 
19 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)   [2]   0:1  贺越 He Yue (10)           [2.5]
20 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)    [2]   0:1  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)    [2.5]
21 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)   [2]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46)  [2] 

8第八轮 25/06/2018 星期一 晚上 7:45 PM象总
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)        [5.5]  1:0  林志强 Benson Lam (8)       [5.5]
 2 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [5.5]  1:0  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [5.5]
 3 王健智 Wong Kin Chi (4)        [5.5]  0:1  李永耀 Lee Weng Yew (1)      [5] 
 4 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [5]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)      [4.5]
 5 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [4.5]  0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)      [4.5]
 6 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [4]   0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (31)     [4.5]
 7 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)        [4]   1:0  李华兴 Benny Lee (30)       [4] 
 8 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [4]   1:0  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)     [4] 
 9 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [4]   0:1  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)     [4] 
10 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)       [4]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)      [4] 
11 邓维英 Patrick Teng (36)       [4]   0:1  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [3.5]
12 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)   [3.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (37)     [3.5]
13 梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [3.5]  0:1  叶德明 Yap Teck Ming (32)     [3.5]
14 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [3]   0:1  陈康翔 Chen Kangxiang (43)     [3] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (40)      [3]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)     [3] 
16 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [3]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)      [3] 
17 贺越 He Yue (10)           [2.5]  0:1  郭志强 Keh Chee Keong (41)     [2.5]
18 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)    [2.5]  0:1  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [2.5]
19 黄康捷 Ng Kong Keat (14)       [2]   +:-  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [2] 
20 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)   [2]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [2] 
21 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [1]   1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [2] 

7第七轮 24/06/2018 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方              积分       黑方                 积分

 1 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)  [5]   .5:.5  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)        [5] 
 2 林志强 Benson Lam (8)     [5]   .5:.5  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [5] 
 3 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)    [4.5]  0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)        [4.5]
 4 李永耀 Lee Weng Yew (1)    [4]   1:0  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [4] 
 5 邓维英 Patrick Teng (36)    [4]   0:1  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [4] 
 6 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)   [4]   0:1  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [3.5]
 7 李华兴 Benny Lee (30)     [3.5]  .5:.5  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [3.5]
 8 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)    [3.5]  1:0  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)   [3.5]
 9 翁文龙 Ong Boon Leong (31)   [3.5]  1:0  梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [3.5]
10 叶德明 Yap Teck Ming (32)   [3.5]  0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)        [3] 
11 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)   [3]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)      [3] 
12 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)    [3]   0:1  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [3] 
13 陈康翔 Chen Kangxiang (43)   [3]   0:1  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)       [3] 
14 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45) [3]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [3] 
15 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16) [2.5]  1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [2] 
16 吴得顺 Goh Test Soon (37)   [2.5]  1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)   [2] 
17 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28) [2]   .5:.5  贺越 He Yue (10)           [2] 
18 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)    [2]   +:-  郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [1.5]
19 郭志强 Keh Chee Keong (41)   [1.5]  1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)       [2] 
20 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)   [2]   .5:.5  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46)  [1.5]
21 陈俊豪 Chin Chun How (12)   [2]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [1] 
22 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)    [1]   1:0   BYE (47)               [0] 

6第六轮 24/06/2018 星期日 下午 1:00 PM象总
台 红方                 积分       黑方              积分

 1 王健智 Wong Kin Chi (4)        [4.5]  0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)  [4] 
 2 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [4]   1:0  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5) [4] 
 3 林志强 Benson Lam (8)         [4]   1:0  邓维英 Patrick Teng (36)    [4] 
 4 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)        [4]   1:0  叶德明 Yap Teck Ming (32)   [3.5]
 5 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [3.5]  0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)    [3.5]
 6 蔡德财 Chua Teck Chye (40)      [3]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (1)    [3] 
 7 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)        [3]   0:1  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)   [3] 
 8 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [3]   .5:.5  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)    [3] 
 9 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)   [3]   .5:.5  翁文龙 Ong Boon Leong (31)   [3] 
10 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [3]   +:-  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)   [3] 
11 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)     [2.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (30)     [2.5]
12 梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [2.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (37)   [2.5]
13 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [2.5]  .5:.5  陈康翔 Chen Kangxiang (43)   [2.5]
14 贺越 He Yue (10)           [2]   0:1  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)    [2] 
15 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [2]   1:0  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)    [2] 
16 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [2]   0:1  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)   [2] 
17 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)       [2]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45) [2] 
18 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)   [1.5]  .5:.5  陈俊豪 Chin Chun How (12)   [1.5]
19 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)    [1]   +:-  郑健祥 Tay Kian Siang (33)   [1.5]
20 黄康捷 Ng Kong Keat (14)       [1]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)    [1] 
21 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46)  [1]   .5:.5  郭志强 Keh Chee Keong (41)   [1] 
22 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0]   1:0   BYE (47)           [0] 

5第五轮 23/06/2018 星期六 晚上 6:00 PM象总
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [3.5]  .5:.5  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [3.5]
 2 叶德明 Yap Teck Ming (32)       [3.5]  0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)      [3.5]
 3 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [3]   .5:.5  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)     [3.5]
 4 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [3]   0:1  林志强 Benson Lam (8)       [3] 
 5 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)     [3]   1:0  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [3] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [2.5]  -:+  邓维英 Patrick Teng (36)      [3] 
 7 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)       [2.5]  .5:.5  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [2.5]
 8 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [2.5]  1:0  钟旻翰 Choong Min Han (35)     [2.5]
 9 吴得顺 Goh Test Soon (37)       [2.5]  0:1  廖文森 Ethan Widjaja (13)     [2] 
10 李永耀 Lee Weng Yew (1)        [2]   1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [2] 
11 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [2]   1:0  贺越 He Yue (10)          [2] 
12 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [2]   0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)      [2] 
13 翁文龙 Ong Boon Leong (31)      [2]   1:0  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [2] 
14 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [2] 
15 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [2]   0:1  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1.5]
16 梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [1.5]  1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [1.5]
17 李华兴 Benny Lee (30)         [1.5]  1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (33)     [1.5]
18 陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [1.5]  1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [1] 
19 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [1]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [1] 
20 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)        [1]   1:0  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [1] 
21 陈俊豪 Chin Chun How (12)       [.5]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [1] 
22 郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)     [0] 

4第四轮 22/06/2018 星期五 晚上 7:45 PM象总
台 红方                积分       黑方                 积分

 1 林志强 Benson Lam (8)       [3]   0:1  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [2.5]
 2 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [2.5]  1:0  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [2.5]
 3 王健智 Wong Kin Chi (4)      [2.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (37)       [2.5]
 4 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [2.5]  0:1  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [2.5]
 5 叶德明 Yap Teck Ming (32)     [2.5]  1:0  李永耀 Lee Weng Yew (1)        [2] 
 6 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [2]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [2] 
 7 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [2]   1:0  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [2] 
 8 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)      [2]   0:1  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [2] 
 9 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [2]   .5:.5  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [2] 
10 邓维英 Patrick Teng (36)      [2]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [2] 
11 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [2]   1:0  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [2] 
12 郑健祥 Tay Kian Siang (33)     [1.5]  0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [1.5]
13 贺越 He Yue (10)          [1]   1:0  李华兴 Benny Lee (30)         [1.5]
14 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [1]   +:-  刘乐 Liu Le (3)            [1] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [1]   1:0  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [1] 
16 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [1]   0:1  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [1] 
17 黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [1]   0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (31)      [1] 
18 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [1]   0:1  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [1] 
19 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1]   .5:.5  陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [1] 
20 陈俊豪 Chin Chun How (12)     [.5]   0:1  梁福源 Leong Fu Yuan (22)       [.5] 
21 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [.5]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0] 
22 陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0]   -:+  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)    [0] 
23 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)      [0]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0] 

3第三轮 17/06/2018 星期日 旁晚 6:00 PM象总
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (1)        [2]   0:1  林志强 Benson Lam (8)       [2] 
 2 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [2]   .5:.5  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [2] 
 3 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [2]   .5:.5  王健智 Wong Kin Chi (4)      [2] 
 4 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [2]   .5:.5  叶德明 Yap Teck Ming (32)     [2] 
 5 吴得顺 Goh Test Soon (37)       [2]   .5:.5  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [2] 
 6 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [1.5]  .5:.5  邓维英 Patrick Teng (36)      [1.5]
 7 刘乐 Liu Le (3)            [1]   0:1  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [1] 
 8 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [1]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (31)     [1] 
 9 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [1]   1:0  贺越 He Yue (10)          [1] 
10 蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [1]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [1] 
11 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [1]   0:1  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [1] 
12 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [1]   1:0  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1] 
13 陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [1]   0:1  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [1] 
14 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [1] 
15 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [1]   1:0  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [1] 
16 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [1]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [1] 
17 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [.5]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [.5] 
18 李华兴 Benny Lee (30)         [.5]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)     [.5] 
19 郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [.5]   1:0  梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [.5] 
20 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)      [0] 
21 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0] 
22 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0] 
23 郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0]   -:-  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0] 

2第二轮 17/06/2018 星期日 下午 1:00 PM象总
台 红方                积分       黑方                 积分

 1 吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [1]   0:1  李永耀 Lee Weng Yew (1)        [1] 
 2 刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [1]   1:0  黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [1] 
 3 王健智 Wong Kin Chi (4)      [1]   1:0  蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [1] 
 4 曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [1]   0:1  林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [1] 
 5 卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [1]   1:0  陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [1] 
 6 叶德明 Yap Teck Ming (32)     [1]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [1] 
 7 林志强 Benson Lam (8)       [1]   1:0  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)       [1] 
 8 贺越 He Yue (10)          [1]   0:1  钟旻翰 Choong Min Han (35)      [1] 
 9 陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [1]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (37)       [1] 
10 李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [1]   0:1  赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [1] 
11 邓维英 Patrick Teng (36)      [1]   .5:.5  郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [.5] 
12 吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [.5]   0:1  梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [.5] 
13 梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [.5]   0:1  刘乐 Liu Le (3)            [0] 
14 李华兴 Benny Lee (30)       [0]   .5:.5  魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [0] 
15 翁文龙 Ong Boon Leong (31)     [0]   1:0  罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0] 
16 陈俊豪 Chin Chun How (12)     [0]   .5:.5  郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [0] 
17 蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [0]   1:0  廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0] 
18 黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [0]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (39)        [0] 
19 邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [0]   1:0  郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0] 
20 甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [0]   1:0  陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0] 
21 陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0]   0:1  李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [0] 
22 陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0]   0:1  陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [0] 
23 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0]   0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [0] 

1第一轮 16/06/2018 星期六 晚上 6:00 PM象总
台 红方                 积分      黑方                积分

 1 李永耀 Lee Weng Yew (1)        [0]   1:0  邓锦聪 Thien Kim Chuong (24)    [0] 
 2 陈適熙 Chen Shih-Hsi (25)       [0]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (2)       [0] 
 3 刘乐 Liu Le (3)            [0]   -:+  蔡卓洲 Chan Lok Chew (26)     [0] 
 4 李岢懃 Lee Ker Chuin (27)       [0]   0:1  王健智 Wong Kin Chi (4)      [0] 
 5 林佳庆 Tyron Lim Jia Qing (5)     [0]   1:0  陈纬捷 Tan Wei Jie Marcus (28)   [0] 
 6 陈冠豪 Tan Guan Hao (29)       [0]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (6)       [0] 
 7 刘怡宏 Liew Yi Hong (7)        [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (30)       [0] 
 8 翁文龙 Ong Boon Leong (31)      [0]   0:1  林志强 Benson Lam (8)       [0] 
 9 魏志偉 Ngoi Chi Wai (9)        [0]   0:1  叶德明 Yap Teck Ming (32)     [0] 
10 郑健祥 Tay Kian Siang (33)      [0]   0:1  贺越 He Yue (10)          [0] 
11 罗凌亚 Luo Ling Ya (11)        [0]   0:1  李鸿泉 Lee Hong Tuan (34)     [0] 
12 钟旻翰 Choong Min Han (35)      [0]   1:0  陈俊豪 Chin Chun How (12)     [0] 
13 廖文森 Ethan Widjaja (13)       [0]   0:1  邓维英 Patrick Teng (36)      [0] 
14 吴得顺 Gon Test Soon (37)       [0]   1:0  黄康捷 Ng Kong Keat (14)      [0] 
15 郑博远 Zheng Bo Yuan (15)       [0]   .5:.5  吴祖愿 Goh Zuo Guan, Calvin (38)  [0] 
16 许乾亿 Hoo Hean Ee (39)        [0]   0:1  陈义杰 Samuel Tan Yi Jie (16)   [0] 
17 赖永辉 Lai Yoong Fui (17)       [0]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (40)     [0] 
18 郭志强 Keh Chee Keong (41)      [0]   0:1  吴志勇 Ng Chee Yong Vincent (18)  [0] 
19 黄凯鑫 Huang Kaixin (19)       [0]   1:0  甘汉伟 Kum Hon Wei (42)      [0] 
20 陈康翔 Chen Kangxiang (43)      [0]   0:1  曽钧湧 Chan Jun Yong (20)     [0] 
21 蒋岳航 Cheonh Yue Hang Sebastian (21) [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (44)     [0] 
22 梁玮杰 Neo Wei Jie Jeremy (45)    [0]   .5:.5  梁福源 Leong Fu Yuan (22)     [0] 
23 陈启璇 Tan Qi Xuan (23)        [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (46) [0] 

第58届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F 最终排名
名次 比赛员               积分  对手分 胜局  备注

1 罗凌轲 Luo Lingke (3) 7.5 52.0 6 晋级《 乙级棋士 》 2 符式弘 Foo Shi Hong (6) 7.5 50.0 7 晋级《 乙级棋士 》 3 周劲程 Chew Jin Cheng (32) 6.5 51.5 5 晋级《 乙级棋士 》 4 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24) 6.5 50.5 6 晋级《 乙级棋士 》 5 刘俊玮 Lau Jun Wei (43) 6.5 45.5 6 得序分2分 (累积序分达3分) 6 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) 6 50.0 5 得序分2分 7 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25) 6 44.0 6 得序分2分 8 李仕维 Lee Shyh Wei (2) 6 43.0 6 得序分2分
9 黄志洲 Huang Zhizhou (15) 6 39.5 6 得序分1分 10 刘怡辉 Liew Yi Hui (9) 5.5 47.0 5 得序分1分 (累积序分达2分) 11 洪啟明 Hoon Kee Min (12) 5.5 43.5 3 得序分1分 12 李志贤 Lee Chee Shen (19) 5.5 41.5 4 得序分1分 13 卢志豪 Loh Zhi Hao (10) 5 48.0 4 14 刘富强 Liu Fuqiang (7) 5 45.5 4 15 刘乐 Liu Le (1) 5 42.5 5 直接对局,刘胜陈 16 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11) 5 42.5 5 17 陈世昌 Chin Shih Chang (5) 5 40.0 5 18 刘怡宏 Liew Yi Hong (14) 4.5 48.5 4 19 翁文龙 Ong Boon Leong (17) 4.5 45.0 4 20 陈雍妮 Chen Yong Nei (41) 4.5 42.5 3 21 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) 4.5 42.5 2 22 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8) 4.5 39.5 4 23 洪健森 Ang Kian Sim (34) 4.5 37.5 4 24 李华兴 Benny Lee (31) 4.5 32.0 4 25 郑健祥 Tay Kian Siang (29) 4 43.0 4 26 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13) 4 42.0 3 27 陈奏铭 Tan Chew Beng (26) 4 40.0 4 28 蔡德财 Chua Teck Chye (39) 4 37.0 4 29 梅继隆 Mei Ji Long (30) 4 35.5 2 30 邓维英 Patrick Teng (16) 4 35.0 3 后手胜局=3 31 彭木荣 Pnay Bak Yong (33) 4 35.0 3 后手胜局=2 32 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28) 3.5 38.0 3 33 陈学豪 Tan Heok Haw (36) 3.5 37.0 3 34 吴得顺 Goh Test Soon (38) 3.5 33.0 2 35 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27) 3.5 32.5 2 36 林华丰 Lim Wah Fong (22) 3 41.5 2 37 陈康翔 Chen Kangxiang (40) 3 35.0 2 38 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23) 3 33.0 0 39 沈来福 Shaun Sim (35) 3 29.5 2 40 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) 2.5 32.5 2 41 许安康 Koh An Kang Asaph (44) 2 30.5 2 42 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18) 2 25.5 1 43 汪靖轩 Wong Jing Xuan (4) 2 23.0 2 退出 44 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) 1 16.5 1 退出

9 第九轮 22/06/2017 星期四 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [6.5]  0:1  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [6.5]
 2 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [6]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [6.5]
 3 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [6]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [5.5]
 4 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [5.5]  1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [5.5]
 5 刘乐 Liu Le (1)          [5]   0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [5] 
 6 陈世昌 Chin Shih Chang (5)     [5]   0:1  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [5] 
 7 翁文龙 Ong Boon Leong (17)     [4.5]  0:1  洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [4.5]
 8 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [4.5]  0:1  李志贤 Lee Chee Shen (19)     [4.5]
 9 刘富强 Liu Fuqiang (7)       [4]   1:0  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [4] 
10 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [4]   .5:.5  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [4] 
11 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)      [4]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [4] 
12 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [4]   1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [4] 
13 梅继隆 Mei Ji Long (30)      [4]   0:1  洪健森 Ang Kian Sim (34)     [3.5]
14 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [3.5]  1:0  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)    [3.5]
15 李华兴 Benny Lee (31)       [3.5]  1:0  陈学豪 Tan Heok Haw (36)     [3.5]
16 林华丰 Lim Wah Fong (22)      [3]   0:1  邓维英 Patrick Teng (16)     [3] 
17 蔡德财 Chua Teck Chye (39)     [3]   1:0  姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [3] 
18 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [3]   1:0  沈来福 Shaun Sim (35)       [3] 
19 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [2]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [3] 
20 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [2.5]  1:0  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [2] 
21 陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [2.5]  .5:.5  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)     [1.5]8 第八轮 21/06/2017 星期三 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 罗凌轲 Luo Lingke (3)       [5.5]  1:0  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [6.5]
 2 周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [5.5]  0:1  许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [5.5]
 3 李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [5]   0:1  林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [5] 
 4 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [5]   1:0  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [5] 
 5 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)     [4.5]  0:1  刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [4.5]
 6 郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [4]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)       [4.5]
 7 刘乐 Liu Le (1)          [4]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [4] 
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [4]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (5)     [4] 
 9 洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [4]   .5:.5  黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)      [3.5]
10 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [3.5]  .5:.5  刘富强 Liu Fuqiang (7)       [3.5]
11 洪健森 Ang Kian Sim (34)     [3.5]  0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (17)     [3.5]
12 李志贤 Lee Chee Shen (19)     [3.5]  1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [3.5]
13 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)    [3.5]  0:1  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [3] 
14 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [3]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [3] 
15 陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [3]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (39)     [3] 
16 林华丰 Lim Wah Fong (22)     [2.5]  .5:.5  李华兴 Benny Lee (31)       [3] 
17 邓维英 Patrick Teng (16)     [2.5]  .5:.5  彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [2.5]
18 陈学豪 Tan Heok Haw (36)     [2.5]  1:0  陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [2.5]
19 沈来福 Shaun Sim (35)       [2]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [2] 
20 吴得顺 Goh Test Soon (38)     [2]   1:0  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [2] 
21 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)     [1]   .5:.5  吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [2] 7 第七轮 20/06/2017 星期二 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 符式弘 Foo Shi Hong (6)      [5.5]  1:0  林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [5] 
 2 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [5]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [4.5]
 3 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [4.5]  1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [4.5]
 4 周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [4.5]  1:0  刘乐 Liu Le (1)          [4] 
 5 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [4]   0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [4] 
 6 陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [4]   0:1  黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [4] 
 7 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [4]   .5:.5  洪啟明 Hoon Kee Min (12)      [3.5]
 8 刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [3.5]  1:0  刘富强 Liu Fuqiang (7)       [3.5]
 9 蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [3]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [3] 
10 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [3]   .5:.5  李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [3] 
11 翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [3]   .5:.5  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [3] 
12 陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [3]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (29)     [3] 
13 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [3]   .5:.5  姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)   [2.5]
14 洪健森 Ang Kian Sim (34)     [2.5]  1:0  邓维英 Patrick Teng (16)      [2.5]
15 陈康翔 Chen Kangxiang (40)    [2.5]  0:1  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [2.5]
16 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [2]   1:0  陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [2.5]
17 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [2]   .5:.5  林华丰 Lim Wah Fong (22)      [2] 
18 梅继隆 Mei Ji Long (30)      [2]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [2] 
19 李华兴 Benny Lee (31)       [2]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [2] 
20 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [1.5]  .5:.5  沈来福 Shaun Sim (35)       [1.5]
21 许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [1]   1:0  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [1] 6 第六轮 19/06/2017 星期一 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 符式弘 Foo Shi Hong (6)      [5]   .5:.5  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [4.5]
 2 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [4]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [4] 
 3 洪啟明 Hoon Kee Min (12)      [3.5]  0:1  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [3.5]
 4 周劲程 Chew Jin Cheng (32)     [3.5]  +:-  刘富强 Liu Fuqiang (7)      [3.5]
 5 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [3.5]  1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [3.5]
 6 卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [3]   0:1  许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [3.5]
 7 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [3]   0:1  刘乐 Liu Le (1)          [3] 
 8 李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [3]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [3] 
 9 郑健祥 Tay Kian Siang (29)     [3]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [3] 
10 李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [3]   0:1  刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [3] 
11 邓维英 Patrick Teng (16)      [2.5]  0:1  黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [3] 
12 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [2]   0:1  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [2] 
13 李华兴 Benny Lee (31)       [2]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [2] 
14 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [2]   0:1  翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [2] 
15 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [2]   .5:.5  洪健森 Ang Kian Sim (34)     [2] 
16 林华丰 Lim Wah Fong (22)      [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [2] 
17 陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [1.5]  1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [1.5]
18 吴得顺 Goh Test Soon (38)     [1.5]  .5:.5  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [1.5]
19 沈来福 Shaun Sim (35)       [1.5]  0:1  陈康翔 Chen Kangxiang (40)    [1.5]
20 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)   [1.5]  +:-  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [1] 
21 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [1]   1:0  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [1] 
22 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [0]   1:0   BYE (45)             [0] 5 第五轮 16/06/2017 星期五 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 刘富强 Liu Fuqiang (7)       [3.5]  0:1  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [4] 
 2 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [3.5]  1:0  洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [3.5]
 3 罗凌轲 Luo Lingke (3)       [3]   .5:.5  刘怡宏 Liew Yi Hong (14)     [3] 
 4 刘怡辉 Liew Yi Hui (9)       [3]   .5:.5  周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [3] 
 5 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [3]   1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [3] 
 6 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [3]   1:0  李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [3] 
 7 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [2.5]  1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [3] 
 8 刘乐 Liu Le (1)          [2]   1:0  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [2] 
 9 蔡德财 Chua Teck Chye (39)     [2]   0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [2] 
10 陈世昌 Chin Shih Chang (5)     [2]   1:0  林华丰 Lim Wah Fong (22)     [2] 
11 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [2]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [2] 
12 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)      [2]   0:1  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)    [2] 
13 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [2]   1:0  洪健森 Ang Kian Sim (34)     [2] 
14 翁文龙 Ong Boon Leong (17)     [2]   0:1  刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [2] 
15 陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [1.5]  0:1  邓维英 Patrick Teng (16)     [1.5]
16 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [1]   .5:.5  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [1.5]
17 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)   [1]   .5:.5  沈来福 Shaun Sim (35)       [1] 
18 梅继隆 Mei Ji Long (30)      [1]   .5:.5  陈学豪 Tan Heok Haw (36)     [1] 
19 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [1]   0:1  李华兴 Benny Lee (31)       [1] 
20 许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [1]   0:1  彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [1] 
21 吴得顺 Goh Test Soon (38)     [.5]   1:0  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)     [0] 
22 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37)  [0]   1:0   BYE (45)             [0] 4 第四轮 15/06/2017 星期四 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 符式弘 Foo Shi Hong (6)      [3]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)       [3] 
 2 洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [3]   .5:.5  刘富强 Liu Fuqiang (7)       [3] 
 3 卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [2.5]  .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [2.5]
 4 李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [2]   0:1  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [2.5]
 5 汪靖轩 Wong Jing Xuan (4)     [2]   -:+  李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [2] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [2]   0:1  林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)   [2] 
 7 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)    [2]   0:1  陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [2] 
 8 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)     [2]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (39)     [2] 
 9 郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [2]   1:0  黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [2] 
10 周劲程 Chew Jin Cheng (32)    [2]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (17)     [2] 
11 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [2]   0:1  许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [1.5]
12 邓维英 Patrick Teng (16)     [1]   .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [1.5]
13 刘乐 Liu Le (1)          [1]   1:0  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [1] 
14 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [1]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (5)     [1] 
15 陈学豪 Tan Heok Haw (36)     [1]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)      [1] 
16 林华丰 Lim Wah Fong (22)     [1]   1:0  沈来福 Shaun Sim (35)       [1] 
17 陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [1]   1:0  李华兴 Benny Lee (31)       [1] 
18 洪健森 Ang Kian Sim (34)     [1]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [1] 
19 陈康翔 Chen Kangxiang (40)    [1]   .5:.5  姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)   [.5] 
20 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [.5]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [.5] 
21 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)     [0]   0:1  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [0] 
22 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [0]   0:1  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [0] 3第三轮 14/06/2017 星期三 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分
 1 刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [2]   1:0  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [2] 
 2 洪啟明 Hoon Kee Min (12)     [2]   +:-  汪靖轩 Wong Jing Xuan (4)     [2] 
 3 李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [2]   0:1  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [2] 
 4 刘富强 Liu Fuqiang (7)      [2]   1:0  刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [2] 
 5 罗凌轲 Luo Lingke (3)       [1.5]  1:0  周劲程 Chew Jin Cheng (32)     [2] 
 6 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [1.5]  0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [1.5]
 7 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [1.5]  1:0  刘乐 Liu Le (1)          [1] 
 8 陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [1]   0:1  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [1] 
 9 李华兴 Benny Lee (31)       [1]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [1] 
10 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [1]   1:0  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [1] 
11 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [1]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (29)     [1] 
12 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [1]   1:0  彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [1] 
13 蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [1]   1:0  邓维英 Patrick Teng (16)      [1] 
14 翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [1]   1:0  陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [1] 
15 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [1]   1:0  林华丰 Lim Wah Fong (22)      [1] 
16 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)  [1]   1:0  陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [1] 
17 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [.5]   1:0  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [.5] 
18 沈来福 Shaun Sim (35)       [0]   1:0  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [0] 
19 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [0]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [0] 
20 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [0] 
21 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [0]   -:+  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [0] 
22 许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [0]   0:1  洪健森 Ang Kian Sim (34)      [0] 2 第二轮 13/06/2017 星期二 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [1]   1:0  黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [1] 
 2 汪靖轩 Wong Jing Xuan (4)     [1]   1:0  黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [1] 
 3 刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [1]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [1] 
 4 符式弘 Foo Shi Hong (6)      [1]   1:0  翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [1] 
 5 邓维英 Patrick Teng (16)      [1]   0:1  刘富强 Liu Fuqiang (7)      [1] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [1]   0:1  李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [1] 
 7 林华丰 Lim Wah Fong (22)      [1]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [1] 
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [1]   .5:.5  刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [1] 
 9 周劲程 Chew Jin Cheng (32)     [1]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [1] 
10 洪啟明 Hoon Kee Min (12)      [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [1] 
11 邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [.5]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (3)       [.5] 
12 许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [.5]   0:1  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [.5] 
13 洪健森 Ang Kian Sim (34)      [0]   0:1  刘乐 Liu Le (1)          [0] 
14 黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [0]   0:1  彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [0] 
15 陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [0]   1:0  姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [0] 
16 吴得顺 Goh Test Soon (38)     [0]   0:1  林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)  [0] 
17 陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [0]   1:0  沈来福 Shaun Sim (35)       [0] 
18 陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [0]   1:0  吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [0] 
19 孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [0]   1:0  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [0] 
20 彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [0]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [0] 
21 梅继隆 Mei Ji Long (30)      [0]   0:1  刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [0] 
22 许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [0]   0:1  李华兴 Benny Lee (31)       [0] 1 第一轮 12/06/2017 星期一 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方               积分

 1 刘乐 Liu Le (1)          [0]   0:1  林华丰 Lim Wah Fong (22)      [0] 
 2 姚永蔚 Yeo Yong Wei Shawn (23)  [0]   0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (2)      [0] 
 3 罗凌轲 Luo Lingke (3)       [0]   .5:.5  许冠铨 Shu Kwan Chyuan (24)    [0] 
 4 林佳庆 Lim Jia Qing Tyron (25)  [0]   0:1  汪靖轩 Wong Jing Xuan (4)     [0] 
 5 陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [0]   1:0  陈奏铭 Tan Chew Beng (26)     [0] 
 6 吴祖愿 Goh Zuo Guan Calvin (27)  [0]   0:1  符式弘 Foo Shi Hong (6)      [0] 
 7 刘富强 Liu Fuqiang (7)      [0]   1:0  孙敬亭 Sng Cheug Beng (28)     [0] 
 8 郑健祥 Tay Kian Siang (29)    [0]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (8)      [0] 
 9 刘怡辉 Liew Yi Hui (9)      [0]   1:0  梅继隆 Mei Ji Long (30)      [0] 
10 李华兴 Benny Lee (31)       [0]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (10)      [0] 
11 陈靖媗 Tan Jing Xuan (11)     [0]   1:0  许安康 Koh An Kang Asaph (44)   [0] 
12 彭木荣 Pnay Bak Yong (33)     [0]   0:1  洪啟明 Hoon Kee Min (12)      [0] 
13 黄俊杰 Ng Jing Kiat (13)     [0]   1:0  洪健森 Ang Kian Sim (34)      [0] 
14 沈来福 Shaun Sim (35)       [0]   0:1  刘怡宏 Liew Yi Hong (14)      [0] 
15 黄志洲 Huang Zhizhou (15)     [0]   1:0  陈学豪 Tan Heok Haw (36)      [0] 
16 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (37) [0]   0:1  邓维英 Patrick Teng (16)      [0] 
17 翁文龙 Ong Boon Leong (17)    [0]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (38)     [0] 
18 蔡德财 Chua Teck Chye (39)    [0]   1:0  黄鼎峰 Ng Ding Feng (18)      [0] 
19 李志贤 Lee Zhi Xiang (19)     [0]   1:0  陈康翔 Chen Kangxiang (40)     [0] 
20 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)     [0]   .5:.5  邓国铭 Thung Guo Ming Alfred (20) [0] 
21 刘荣扬 Gabriel Lau Rong Yang (21) [0]   1:0  彭劲霖 Atticus Phang King Lam (42) [0] 
22 刘俊玮 Lau Jun Wei (43)      [0]   0:1  周劲程 Chew Jin Cheng (32)     [0] 

第57届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩成绩表9
F 最终排名
名次 比赛员              积分  对手分  胜局  备注

1 王秋园 Wang Qiuyuan (24) 8 54.5 8 晋级《 乙级棋士 》 2 刘伟烈 Liu Wei Lie (30) 8 52.0 7 晋级《 乙级棋士 》 3 杜安亭 Tran Dinh Doan (5) 6.5 52.0 6 晋级《 乙级棋士 》 4 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4) 6.5 47.5 6 晋级《 乙级棋士 》 5 郭文达 Koik Boon Tatt (27) 6 51.0 6 得序分2分 6 刘富强 Liu Fuqiang (12) 6 44.5 6 得序分2分 7 魏志偉 Ngoi Chi Wai (37) 6 44.0 6 得序分2分 8 戴文翔 Tai Boon Siang (10) 5.5 48.0 5 得序分2分
9 罗凌轲 Luo Lingke (9) 5.5 46.0 4 得序分1 (累积序分达3分) 10 谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8) 5.5 45.0 4 得序分1 11 刘怡辉 Liew Yi Hui (7) 5.5 43.0 5 得序分1 12 吴子文 Ng Chee Mun (2) 5.5 42.0 5 得序分1 13 江典川 Jiang Dian Chuan (22) 5.5 40.5 4 14 陈靖媗 Tan Jing Xuan (6) 5.5 37.5 5 15 黄志洲 Huang Zhizhou (32) 5 50.0 4 16 李蒋发 Lee Chang Fatt (28) 5 47.5 4 17 陈世昌 Chin Shih Chang (1) 5 47.0 5 18 郑健祥 Tay Kian Siang (18) 5 39.5 4 19 李仕维 Lee Shyh Wei (13) 5 38.5 4 20 叶德明 Yap Teck Ming (31) 4.5 44.5 4 21 郑晨曦 Tay Cheng See (35) 4.5 40.0 3 22 卢志豪 Loh Zhi Hao (11) 4.5 39.0 4 23 张君皓 Tin Jun Hao (21) 4.5 38.5 3 直接对赛胜洪啟明 24 洪啟明 Hoon Kee Min (3) 4.5 38.5 3 25 李华兴 Benny Lee (36) 4.5 38.0 4 26 吴沐澄 Goh Mua Seng (14) 4.5 36.0 4 27 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29) 4 43.5 2 28 蔡德财 Chua Teck Chye (34) 4 42.0 4 29 吴品均 Goh Peng Kerng (43) 4 33.5 4 30 江源泉 Kang Nguang Juah (20) 4 33.5 3 31 梅继隆 Mei Ji Long (19) 3.5 42.5 3 32 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38) 3.5 42.5 2 33 吴得顺 Goh Test Soon (40) 3.5 42.0 3 34 陆杰威 Lek Jie Wei (26) 3.5 39.5 2 35 蔡捷伟 Chua Xavier (42) 3.5 35.0 2 36 彭木荣 Pnay Bak Yong (16) 3.5 34.0 2 37 蒋永光 Chiang Wing Kong (39) 3 28.5 2 直接对赛胜沈来福 38 沈来福 Shaun Sim (15) 3 28.5 2 39 叶伟民 Yap Wei Min Barry (33) 2.5 35.5 1 40 孙进坤 Soon Chin Koon (17) 2.5 34.0 2 41 陈雍妮 Chen Yong Nei (41) 2.5 32.5 0 42 何洪承 Ho Hong Cheng (25) 2.5 28.5 1 43 王少峰 Wang Shao Feng (23) 2 29.5 1 44 张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) 1 33.5 0

9 第九轮 28/06/2016 星期二 晚上 7.45 PM 象总
台 红方                积分      黑方               积分

 1 刘伟烈 Liu Wei Lie (30)       [7]   1:0  戴文翔 Tai Boon Siang (10)    [5.5]
 2 江典川 Jiang Dian Chuan (22)    [5.5]  0:1  王秋园 Wang Qiuyuan (24)     [7] 
 3 杜安亭 Tran Dinh Doan (5)      [6]   .5:.5  李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4) [6] 
 4 刘富强 Liu Fuqiang (12)       [5]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (7)      [5.5]
 5 魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)      [5]   1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (18)    [5] 
 6 郭文达 Koik Boon Tatt (27)     [5]   1:0  黄志洲 Huang Zhizhou (32)    [5] 
 7 张君皓 Tin Jun Hao (21)       [4.5]  0:1  吴子文 Ng Chee Mun (2)      [4.5]
 8 陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)      [4.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (11)     [4.5]
 9 谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)    [4.5]  1:0  叶德明 Yap Teck Ming (31)    [4.5]
10 李华兴 Benny Lee (36)        [4.5]  0:1  罗凌轲 Luo Lingke (9)      [4.5]
11 李仕维 Lee Shyh Wei (13)      [4]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (34)    [4] 
12 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29)   [4]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (28)    [4] 
13 陆杰威 Lek Jie Wei (26)       [3.5]  0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (1)    [4] 
14 蔡捷伟 Chua Xavier (42)       [3.5]  0:1  洪啟明 Hoon Kee Min (3)     [3.5]
15 吴沐澄 Goh Mua Seng (14)      [3.5]  1:0  彭木荣 Pnay Bak Yong (16)    [3.5]
16 郑晨曦 Tay Cheng See (35)      [3.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (40)    [3.5]
17 梅继隆 Mei Ji Long (19)       [3]   .5:.5  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38) [3] 
18 蒋永光 Chiang Wing Kong (39)    [3]   0:1  江源泉 Kang Nguang Juah (20)   [3] 
19 吴品均 Goh Peng Kerng (43)     [3]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)    [2.5]
20 沈来福 Shaun Sim (15)        [2]   +:-  孙进坤 Soon Chin Koon (17)    [2.5]
21 王少峰 Wang Shao Feng (23)     [1.5]  .5:.5  何洪承 Ho Hong Cheng (25)    [2] 
22 张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0]   1:0  BYE                  

8 第八轮 26/06/2016 星期日 傍晚 6.00 PM 象总
台 红方                积分      黑方             积分

 1 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4)   [6]   0:1  刘伟烈 Liu Wei Lie (30)    [6] 
 2 王秋园 Wang Qiuyuan (24)      [6]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)   [5] 
 3 吴子文 Ng Chee Mun (2)       [4.5]  0:1  杜安亭 Tran Dinh Doan (5)   [5] 
 4 刘怡辉 Liew Yi Hui (7)       [4.5]  1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (27)  [5] 
 5 戴文翔 Tai Boon Siang (10)     [4.5]  1:0  谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8) [4.5]
 6 卢志豪 Loh Zhi Hao (11)       [4.5]  0:1  江典川 Jiang Dian Chuan (22) [4.5]
 7 陈世昌 Chin Shih Chang (1)     [4]   0:1  刘富强 Liu Fuqiang (12)    [4] 
 8 罗凌轲 Luo Lingke (9)        [4]   .5:.5  陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)   [4] 
 9 郑健祥 Tay Kian Siang (18)     [4]   1:0  李仕维 Lee Shyh Wei (13)   [4] 
10 黄志洲 Huang Zhizhou (32)      [4]   1:0  吴沐澄 Goh Mua Seng (14)   [3.5]
11 洪啟明 Hoon Kee Min (3)       [3.5]  0:1  张君皓 Tin Jun Hao (21)    [3.5]
12 叶德明 Yap Teck Ming (31)      [3.5]  1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (42)    [3.5]
13 吴得顺 Goh Test Soon (40)      [3.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (36)     [3.5]
14 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29)   [3]   +:-  梅继隆 Mei Ji Long (19)    [3] 
15 李蒋发 Lee Chang Fatt (28)     [3]   1:0  吴品均 Goh Peng Kerng (43)  [3] 
16 蔡德财 Chua Teck Chye (34)     [3]   1:0  沈来福 Shaun Sim (15)     [2] 
17 孙进坤 Soon Chin Koon (17)     [2.5]  0:1  郑晨曦 Tay Cheng See (35)   [2.5]
18 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38)  [2.5]  .5:.5  江源泉 Kang Nguang Juah (20) [2.5]
19 陆杰威 Lek Jie Wei (26)       [2.5]  +:-  叶伟民 Yap Wei Min Barry (33) [2.5]
20 王少峰 Wang Shao Feng (23)     [1.5]  -:+  彭木荣 Pnay Bak Yong (16)   [2.5]
21 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)      [2]   .5:.5  何洪承 Ho Hong Cheng (25)   [1.5]
22 张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0]   0:1  蒋永光 Chiang Wing Kong (39) [2] 

7 第七轮 23/06/2016 星期四 晚上 7.45 PM 象总
台 红方             积分       黑方                积分

 1 刘伟烈 Liu Wei Lie (30)   [5]   1:0  王秋园 Wang Qiuyuan (24)      [6] 
 2 戴文翔 Tai Boon Siang (10)  [4.5]  0:1  李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4)   [5] 
 3 郭文达 Koik Boon Tatt (27)  [4]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (1)     [4] 
 4 杜安亭 Tran Dinh Doan (5)  [4]   1:0  黄志洲 Huang Zhizhou (32)      [4] 
 5 谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8) [4]   .5:.5  卢志豪 Loh Zhi Hao (11)       [4] 
 6 魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)   [4]   1:0  罗凌轲 Luo Lingke (9)        [4] 
 7 吴子文 Ng Chee Mun (2)    [3.5]  1:0  叶德明 Yap Teck Ming (31)      [3.5]
 8 张君皓 Tin Jun Hao (21)   [3.5]  0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (7)       [3.5]
 9 江典川 Jiang Dian Chuan (22) [3.5]  1:0  吴得顺 Goh Test Soon (40)      [3.5]
10 陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)   [3]   1:0  梅继隆 Mei Ji Long (19)       [3] 
11 刘富强 Liu Fuqiang (12)   [3]   1:0  李蒋发 Lee Chang Fatt (28)     [3] 
12 李仕维 Lee Shyh Wei (13)   [3]   1:0  冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29)   [3] 
13 吴品均 Goh Peng Kerng (43)  [3]   0:1  郑健祥 Tay Kian Siang (18)     [3] 
14 郑晨曦 Tay Cheng See (35)  [2.5]  0:1  洪啟明 Hoon Kee Min (3)       [2.5]
15 吴沐澄 Goh Mua Seng (14)   [2.5]  1:0  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38)  [2.5]
16 李华兴 Benny Lee (36)    [2.5]  1:0  孙进坤 Soon Chin Koon (17)     [2.5]
17 蔡捷伟 Chua Xavier (42)   [2.5]  +:-  叶伟民 Yap Wei Min Barry (33)    [2.5]
18 蒋永光 Chiang Wing Kong (39) [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (34)     [2] 
19 彭木荣 Pnay Bak Yong (16)  [2]   .5:.5  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)      [1.5]
20 何洪承 Ho Hong Cheng (25)  [1.5]  0:1  陆杰威 Lek Jie Wei (26)       [1.5]
21 沈来福 Shaun Sim (15)    [1]   1:0  王少峰 Wang Shao Feng (23)     [1.5]
22 江源泉 Kang Nguang Juah (20) [1.5]  1:0  张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0] 

6 第六轮 21/06/2016 星期二 晚上 7.45 PM 象总
台 红方                积分       黑方              积分

 1 王秋园 Wang Qiuyuan (24)      [5]   1:0  郭文达 Koik Boon Tatt (27)    [4] 
 2 陈世昌 Chin Shih Chang (1)     [4]   0:1  刘伟烈 Liu Wei Lie (30)     [4] 
 3 黄志洲 Huang Zhizhou (32)      [4]   0:1  李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4) [4] 
 4 刘怡辉 Liew Yi Hui (7)       [3.5]  0:1  戴文翔 Tai Boon Siang (10)    [3.5]
 5 杜安亭 Tran Dinh Doan (5)      [3]   1:0  叶德明 Yap Teck Ming (31)    [3.5]
 6 梅继隆 Mei Ji Long (19)       [3]   0:1  谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)   [3] 
 7 罗凌轲 Luo Lingke (9)        [3]   1:0  李仕维 Lee Shyh Wei (13)     [3] 
 8 卢志豪 Loh Zhi Hao (11)       [3]   1:0  吴品均 Goh Peng Kerng (43)    [3] 
 9 魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)      [3]   1:0  刘富强 Liu Fuqiang (12)     [3] 
10 叶伟民 Yap Wei Min Barry (33)    [2.5]  0:1  吴子文 Ng Chee Mun (2)      [2.5]
11 洪啟明 Hoon Kee Min (3)       [2.5]  0:1  吴得顺 Goh Test Soon (40)    [2.5]
12 李蒋发 Lee Chang Fatt (28)     [2.5]  .5:.5  郑健祥 Tay Kian Siang (18)    [2.5]
13 张君皓 Tin Jun Hao (21)       [2.5]  +:-  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38) [2.5]
14 李华兴 Benny Lee (36)        [2.5]  0:1  江典川 Jiang Dian Chuan (22)   [2.5]
15 蔡德财 Chua Teck Chye (34)     [2]   0:1  陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)     [2] 
16 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29)   [2]   1:0  彭木荣 Pnay Bak Yong (16)    [2] 
17 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)      [1.5]  0:1  吴沐澄 Goh Mua Seng (14)     [1.5]
18 孙进坤 Soon Chin Koon (17)     [1.5]  1:0  何洪承 Ho Hong Cheng (25)    [1.5]
19 江源泉 Kang Nguang Juah (20)    [1.5]  0:1  郑晨曦 Tay Cheng See (35)    [1.5]
20 蔡捷伟 Chua Xavier (42)       [1.5]  1:0  王少峰 Wang Shao Feng (23)    [1.5]
21 陆杰威 Lek Jie Wei (26)       [1]   .5:.5  蒋永光 Chiang Wing Kong (39)   [1.5]
22 张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0]   0:1  沈来福 Shaun Sim (15)      [0] 

5 第五轮 19/06/2016 星期日 傍晚 6.00 PM 象总
台 红方                积分       黑方              积分

 1 戴文翔 Tai Boon Siang (10)     [3.5]  0:1  王秋园 Wang Qiuyuan (24)    [4] 
 2 李仕维 Lee Shyh Wei (13)      [3]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (1)   [3] 
 3 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4)   [3]   1:0  梅继隆 Mei Ji Long (19)     [3] 
 4 刘伟烈 Liu Wei Lie (30)       [3]   1:0  杜安亭 Tran Dinh Doan (5)    [3] 
 5 郭文达 Koik Boon Tatt (27)     [3]   1:0  罗凌轲 Luo Lingke (9)      [3] 
 6 黄志洲 Huang Zhizhou (32)      [3]   1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (11)     [3] 
 7 吴得顺 Goh Test Soon (40)      [2.5]  0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (7)     [2.5]
 8 叶德明 Yap Teck Ming (31)      [2.5]  1:0  张君皓 Tin Jun Hao (21)     [2.5]
 9 吴子文 Ng Chee Mun (2)       [2]   .5:.5  李蒋发 Lee Chang Fatt (28)   [2] 
10 叶伟民 Yap Wei Min Barry (33)    [2]   .5:.5  洪啟明 Hoon Kee Min (3)     [2] 
11 谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)    [2]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (34)   [2] 
12 刘富强 Liu Fuqiang (12)       [2]   1:0  冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29) [2] 
13 彭木荣 Pnay Bak Yong (16)      [2]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)    [2] 
14 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38)  [2]   .5:.5  江典川 Jiang Dian Chuan (22)  [2] 
15 吴品均 Goh Peng Kerng (43)     [2]   1:0  孙进坤 Soon Chin Koon (17)   [1.5]
16 郑健祥 Tay Kian Siang (18)     [1.5]  1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)    [1.5]
17 王少峰 Wang Shao Feng (23)     [1.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (36)      [1.5]
18 陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)      [1]   1:0  陆杰威 Lek Jie Wei (26)     [1] 
19 吴沐澄 Goh Mua Seng (14)      [1]   .5:.5  郑晨曦 Tay Cheng See (35)    [1] 
20 蒋永光 Chiang Wing Kong (39)    [1]   .5:.5  何洪承 Ho Hong Cheng (25)    [1] 
21 沈来福 Shaun Sim (15)        [0]   0:1  江源泉 Kang Nguang Juah (20)  [.5] 
22 张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0]   0:1  蔡捷伟 Chua Xavier (42)     [.5] 

4 第四轮 16/06/2016 星期四 晚上 7.45 PM 象总
台 红方              积分       黑方                积分

 1 杜安亭 Tran Dinh Doan (5)    [3]   0:1  王秋园 Wang Qiuyuan (24)      [3] 
 2 梅继隆 Mei Ji Long (19)     [3]   0:1  戴文翔 Tai Boon Siang (10)     [2.5]
 3 罗凌轲 Luo Lingke (9)      [2.5]  .5:.5  黄志洲 Huang Zhizhou (32)      [2.5]
 4 陈世昌 Chin Shih Chang (1)   [2]   1:0  冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29)   [2] 
 5 洪啟明 Hoon Kee Min (3)     [2]   0:1  刘伟烈 Liu Wei Lie (30)       [2] 
 6 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4) [2]   1:0  叶伟民 Yap Wei Min Barry (33)    [2] 
 7 卢志豪 Loh Zhi Hao (11)     [2]   1:0  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38)  [2] 
 8 李仕维 Lee Shyh Wei (13)    [2]   1:0  吴品均 Goh Peng Kerng (43)     [2] 
 9 张君皓 Tin Jun Hao (21)     [2]   .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (40)      [2] 
10 蔡德财 Chua Teck Chye (34)   [2]   0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (27)     [2] 
11 刘怡辉 Liew Yi Hui (7)     [1.5]  1:0  郑健祥 Tay Kian Siang (18)     [1.5]
12 江典川 Jiang Dian Chuan (22)  [1.5]  .5:.5  谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)    [1.5]
13 孙进坤 Soon Chin Koon (17)   [1.5]  0:1  叶德明 Yap Teck Ming (31)      [1.5]
14 何洪承 Ho Hong Cheng (25)    [1]   0:1  吴子文 Ng Chee Mun (2)       [1] 
15 陆杰威 Lek Jie Wei (26)     [1]   0:1  刘富强 Liu Fuqiang (12)       [1] 
16 李蒋发 Lee Chang Fatt (28)   [1]   1:0  吴沐澄 Goh Mua Seng (14)      [1] 
17 郑晨曦 Tay Cheng See (35)    [1]   0:1  彭木荣 Pnay Bak Yong (16)      [1] 
18 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)    [1]   .5:.5  王少峰 Wang Shao Feng (23)     [1] 
19 蔡捷伟 Chua Xavier (42)     [.5]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)      [1] 
20 李华兴 Benny Lee (36)      [.5]   1:0  江源泉 Kang Nguang Juah (20)    [.5] 
21 陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)    [0]   1:0  张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0] 
22 蒋永光 Chiang Wing Kong (39)  [0]   1:0  沈来福 Shaun Sim (15)        [0] 

3第三轮 14/06/2016 星期二 晚上 7.45 PM 象总
台 红方               积分       黑方                积分

 1 王秋园 Wang Qiuyuan (24)     [2]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (1)     [2] 
 2 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38) [2]   0:1  杜安亭 Tran Dinh Doan (5)      [2] 
 3 吴得顺 Goh Test Soon (40)    [2]   0:1  梅继隆 Mei Ji Long (19)       [2] 
 4 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29) [1.5]  .5:.5  洪啟明 Hoon Kee Min (3)       [1.5]
 5 江典川 Jiang Dian Chuan (22)   [1.5]  0:1  罗凌轲 Luo Lingke (9)        [1.5]
 6 戴文翔 Tai Boon Siang (10)    [1.5]  1:0  孙进坤 Soon Chin Koon (17)     [1.5]
 7 叶伟民 Yap Wei Min Barry (33)  [1.5]  .5:.5  李仕维 Lee Shyh Wei (13)      [1.5]
 8 吴子文 Ng Chee Mun (2)      [1]   0:1  黄志洲 Huang Zhizhou (32)      [1.5]
 9 李蒋发 Lee Chang Fatt (28)    [1]   0:1  李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4)   [1] 
10 郑晨曦 Tay Cheng See (35)    [1]   0:1  卢志豪 Loh Zhi Hao (11)       [1] 
11 刘富强 Liu Fuqiang (12)     [1]   0:1  刘伟烈 Liu Wei Lie (30)       [1] 
12 吴沐澄 Goh Mua Seng (14)     [1]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (34)     [1] 
13 张君皓 Tin Jun Hao (21)     [1]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)      [1] 
14 何洪承 Ho Hong Cheng (25)    [1]   0:1  吴品均 Goh Peng Kerng (43)     [1] 
15 魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)     [1]   0:1  郭文达 Koik Boon Tatt (27)     [1] 
16 江源泉 Kang Nguang Juah (20)   [.5]   0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (7)       [.5] 
17 谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)   [.5]   1:0  李华兴 Benny Lee (36)        [.5] 
18 郑健祥 Tay Kian Siang (18)    [.5]   1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (42)       [.5] 
19 叶德明 Yap Teck Ming (31)    [.5]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)      [0] 
20 沈来福 Shaun Sim (15)      [0]   0:1  陆杰威 Lek Jie Wei (26)       [0] 
21 彭木荣 Pnay Bak Yong (16)    [0]   1:0  蒋永光 Chiang Wing Kong (39)    [0] 
22 王少峰 Wang Shao Feng (23)    [0]   1:0  张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0] 

2 第二轮 12/06/2016 星期日 傍晚 6.00 PM 象总
台 红方                积分       黑方              积分

 1 陈世昌 Chin Shih Chang (1)     [1]   1:0  张君皓 Tin Jun Hao (21)     [1] 
 2 洪啟明 Hoon Kee Min (3)       [1]   .5:.5  江典川 Jiang Dian Chuan (22)  [1] 
 3 王秋园 Wang Qiuyuan (24)      [1]   1:0  李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4) [1] 
 4 杜安亭 Tran Dinh Doan (5)      [1]   1:0  李蒋发 Lee Chang Fatt (28)   [1] 
 5 罗凌轲 Luo Lingke (9)        [1]   .5:.5  冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29) [1] 
 6 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38)  [1]   1:0  刘富强 Liu Fuqiang (12)     [1] 
 7 吴得顺 Goh Test Soon (40)      [1]   1:0  吴沐澄 Goh Mua Seng (14)    [1] 
 8 孙进坤 Soon Chin Koon (17)     [1]   .5:.5  叶伟民 Yap Wei Min Barry (33)  [1] 
 9 梅继隆 Mei Ji Long (19)       [1]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)    [1] 
10 黄志洲 Huang Zhizhou (32)      [.5]   1:0  谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)  [.5] 
11 蔡捷伟 Chua Xavier (42)       [.5]   0:1  戴文翔 Tai Boon Siang (10)   [.5] 
12 李仕维 Lee Shyh Wei (13)      [.5]   1:0  江源泉 Kang Nguang Juah (20)  [.5] 
13 刘伟烈 Liu Wei Lie (30)       [.5]  .5:.5  郑晨曦 Tay Cheng See (35)    [.5] 
14 陆杰威 Lek Jie Wei (26)       [0]   0:1  吴子文 Ng Chee Mun (2)     [0] 
15 郭文达 Koik Boon Tatt (27)     [0]   1:0  陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)    [0] 
16 刘怡辉 Liew Yi Hui (7)       [0]   .5:.5  叶德明 Yap Teck Ming (31)    [0] 
17 卢志豪 Loh Zhi Hao (11)       [0]   1:0  蒋永光 Chiang Wing Kong (39)  [0] 
18 沈来福 Shaun Sim (15)        [0]   -:+  陈雍妮 Chen Yong Nei (41)    [0] 
19 蔡德财 Chua Teck Chye (34)     [0]   1:0  彭木荣 Pnay Bak Yong (16)    [0] 
20 李华兴 Benny Lee (36)        [0]   .5:.5  郑健祥 Tay Kian Siang (18)   [0] 
21 吴品均 Goh Peng Kerng (43)     [0]   1:0  王少峰 Wang Shao Feng (23)   [0] 
22 张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0]   0:1  何洪承 Ho Hong Cheng (25)    [0] 

1 第一轮 09/06/2016 星期四 晚上 7.45 PM 象总
台 红方              积分       黑方                积分

 1 王少峰 Wang Shao Feng (23)   [0]   0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (1)     [0] 
 2 吴子文 Ng Chee Mun (2)     [0]   0:1  王秋园 Wang Qiuyuan (24)      [0] 
 3 何洪承 Ho Hong Cheng (25)    [0]   0:1  洪啟明 Hoon Kee Min (3)       [0] 
 4 李俊龙 Lee Jun Loong Kelvin (4) [0]   1:0  陆杰威 Lek Jie Wei (26)       [0] 
 5 郭文达 Koik Boon Tatt (27)   [0]   0:1  杜安亭 Tran Dinh Doan (5)      [0] 
 6 陈靖媗 Tan Jing Xuan (6)    [0]   0:1  李蒋发 Lee Chang Fatt (28)     [0] 
 7 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (29) [0]   1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (7)       [0] 
 8 谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)  [0]   .5:.5  刘伟烈 Liu Wei Lie (30)       [0] 
 9 叶德明 Yap Teck Ming (31)    [0]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (9)        [0] 
10 戴文翔 Tai Boon Siang (10)   [0]   .5:.5  黄志洲 Huang Zhizhou (32)      [0] 
11 叶伟民 Yap Wei Min Barry (33)  [0]   1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (11)       [0] 
12 刘富强 Liu Fuqiang (12)     [0]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (34)     [0] 
13 郑晨曦 Tay Cheng See (35)    [0]   .5:.5  李仕维 Lee Shyh Wei (13)      [0] 
14 吴沐澄 Goh Mua Seng (14)    [0]   1:0  李华兴 Benny Lee (36)        [0] 
15 魏志偉 Ngoi Chi Wai (37)    [0]   1:0  沈来福 Shaun Sim (15)        [0] 
16 彭木荣 Pnay Bak Yong (16)    [0]   0:1  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (38)  [0] 
17 蒋永光 Chiang Wing Kong (39)  [0]   0:1  孙进坤 Soon Chin Koon (17)     [0] 
18 郑健祥 Tay Kian Siang (18)   [0]   0:1  吴得顺 Goh Test Soon (40)      [0] 
19 陈雍妮 Chen Yong Nei (41)    [0]   0:1  梅继隆 Mei Ji Long (19)       [0] 
20 江源泉 Kang Nguang Juah (20)  [0]   .5:.5  蔡捷伟 Chua Xavier (42)       [0] 
21 吴品均 Goh Peng Kerng (43)   [0]   0:1  张君皓 Tin Jun Hao (21)       [0] 
22 江典川 Jiang Dian Chuan (22)  [0]   1:0  张永胜 Nicholas Teo Yong Sheng (44) [0] 

R 成绩表-第九轮

第56届全国象棋个人锦标赛 – B组

排名第九轮成绩第八轮成绩第七轮成绩第六轮成绩第五轮成绩第四轮成绩第三轮成绩第二轮成绩第一轮成绩
F 最终排名
名次 比赛员                积分  对手分 胜局  备注

1 郑奕廷 Alvin Tey (25) 8.5 50.0 8 晋级乙级棋士 2 马惠城 Ma Hui Cheng (19) 7 51.0 6 晋级乙级棋士 3 李魁勉 Lee Kwei Mean (13) 7 50.5 7 晋级乙级棋士 4 林家勇 Lim Kah Yoong (11) 6 52.5 5 晋级乙级棋士 5 卢俊宇 Loh Jun Yu (1) 6 49.0 5 晋级乙级棋士 得序分2分 (累积序分达5分) 6 王健智 Wong Kin Chi (31) 6 46.5 5 得序分2分 7 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) 6 45.5 6 得序分2分 8 罗凌轲 Luo Lingke (35) 6 45.0 5 得序分2分
9 杜安亭 Tran Dinh Doan (16) 6 42.5 5 得序分1分 10 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3) 5.5 49.5 5 得序分1分 (累积序分达2分) 11 刘 乐 Liu Le (2) 5.5 48.5 4 得序分1分 (累积序分达2分) 12 洪健森 Ang Kian Sim (39) 5.5 43.0 4 得序分1分 13 侯恺文 Calvent Owh (30) 5.5 42.5 4 14 李华兴 Benny Lee (43) 5.5 42.0 5 15 高青松 Gao Qing Song (15) 5 49.0 5 16 陈世昌 Chin Shih Chang (5) 5 47.5 5 17 叶德明 Yap Teck Ming (32) 5 42.5 4 18 唐永顺 Thong Weng Soon (8) 5 42.0 5 19 陈冠豪 Tan Guan Hao (17) 5 41.5 4 20 徐文轩 Xu Wenxuan (7) 5 40.5 4 21 蔡栩彬 Cai Xubin (9) 5 40.5 4 22 潘 胜 Pan Sheng (14) 5 40.0 2 23 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34) 5 35.5 5 24 林志强 Benson Lam (4) 4.5 48.0 3 25 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) 4.5 47.0 3 26 郑晨曦 Tay Cheng See (36) 4.5 44.5 4 27 陈深册 Chen Shen Tse (23) 4.5 38.0 2 28 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45) 4.5 36.5 4 29 梁家豪 Neo Jia Hao (38) 4.5 34.5 2 30 李易恒 Lee Yi Heng (42) 4 43.5 2 31 王晨明 Eric Wang (24) 4 43.0 2 32 刘伟烈 Liu Wei Lie (6) 4 42.0 3 33 许乾亿 Hoo Hean Ee (41) 4 39.5 4 34 蔡德财 Chua Teck Chye (10) 4 38.0 4 35 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29) 4 36.5 4 36 欧 捷 Aw Jie (50) 4 36.0 3 37 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22) 4 26.5 4 38 林庆发 Lim Qiang Huat (49) 3.5 32.0 2 39 苏添福 Soh Thiam Hock (47) 3 38.5 3 40 蔡捷伟 Chua Xavier (44) 3 38.0 2 41 彭文朝 PeNG Wen Chao (27) 3 37.5 3 42 吴品毅 Goh Peng Aik (37) 3 37.0 2 后手胜局为2 43 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) 3 37.0 2 后手胜局为1 44 陈雍妮 Chen Yong Nei (40) 3 32.5 1 45 陈文健 Chin Mun Kin (51) 3 29.0 1 46 陈信尧 Chen Xinyao (48) 3 26.5 2 47 吴品均 Goh Peng Kerng (46) 3 26.0 2 48 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) 2.5 29.0 1 49 符永超 Foo Weng Chew (26) 1 30.5 0 50 王永庆 Ong Yong Keng Kent (28) 1 16.0 1 退出比赛 51 林松城 Lim Song Seah (18) 0 4.0 0 退出比赛

9 第九轮 03/07/2015 星期五 晚上 7:45 PM
台 红方               积分       黑方                积分

 1 林家勇 Lim Kah Yoong (11)    [6]   0:1  郑奕廷 Alvin Tey (25)        [7.5]
 2 马惠城 Ma Hui Cheng (19)     [6]   1:0  卢俊宇 Loh Jun Yu (1)        [6] 
 3 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)    [5.5]  0:1  李魁勉 Lee Kwei Mean (13)      [6] 
 4 王健智 Wong Kin Chi (31)     [5.5]  .5:.5  刘 乐 Liu Le (2)          [5] 
 5 杜安亭 Tran Dinh Doan (16)    [5]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (5)      [5] 
 6 徐文轩 Xu Wenxuan (7)      [5]   0:1  罗凌轲 Luo Lingke (35)        [5] 
 7 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) [5]   1:0  高青松 Gao Qing Song (15)      [5] 
 8 侯恺文 Calvent Owh (30)     [5]   .5:.5  潘 胜 Pan Sheng (14)        [4.5]
 9 叶德明 Yap Teck Ming (32)    [4.5]  .5:.5  陈冠豪 Tan Guan Hao (17)       [4.5]
10 洪健森 Ang Kian Sim (39)     [4.5]  1:0  郑晨曦 Tay Cheng See (36)      [4.5]
11 梁家豪 Neo Jia Hao (38)     [4.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (43)        [4.5]
12 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21) [4]   .5:.5  林志强 Benson Lam (4)        [4] 
13 王晨明 Eric Wang (24)      [4]   0:1  唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [4] 
14 欧 捷 Aw Jie (50)        [4]   0:1  蔡栩彬 Cai Xubin (9)         [4] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (10)    [4]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)       [4] 
16 陈深册 Chen Shen Tse (23)    [3.5]  +:-  叶伟民 Yap Wei Min Barry (29)    [4] 
17 刘伟烈 Liu Wei Lie (6)      [3.5]  .5:.5  李易恒 Lee Yi Heng (42)       [3.5]
18 彭文朝 PeNG Wen Chao (27)    [3]   0:1  叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)       [3.5]
19 蔡捷伟 Chua Xavier (44)     [3]   0:1  谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22)    [3] 
20 陈雍妮 Chen Yong Nei (40)    [3]   0:1  许乾亿 Hoo Hean Ee (41)       [3] 
21 苏添福 Soh Thiam Hock (47)    [3]   -:+  林庆发 Lim Qiang Huat (49)      [2.5]
22 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [2.5]  .5:.5  吴品毅 Goh Peng Aik (37)       [2.5]
23 陈文健 Chin Mun Kin (51)     [2.5]  .5:.5  谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [2] 
24 吴品均 Goh Peng Kerng (46)    [2]   1:0  符永超 Foo Weng Chew (26)      [1] 
25 陈信尧 Chen Xinyao (48)     [2]   1:0  BYE                    

8 第八轮 01/07/2015 星期三 晚上 7:45 PM
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 郑奕廷 Alvin Tey (25)        [7]   .5:.5  马惠城 Ma Hui Cheng (19)     [5.5]
 2 卢俊宇 Loh Jun Yu (1)        [5]   1:0  汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)    [5.5]
 3 林家勇 Lim Kah Yoong (11)      [5]   1:0  高青松 Gao Qing Song (15)    [5] 
 4 李魁勉 Lee Kwei Mean (13)      [5]   1:0  侯恺文 Calvent Owh (30)     [5] 
 5 刘 乐 Liu Le (2)          [4.5]  .5:.5  杜安亭 Tran Dinh Doan (16)    [4.5]
 6 郑晨曦 Tay Cheng See (36)      [4.5]  0:1  王健智 Wong Kin Chi (31)     [4.5]
 7 李华兴 Benny Lee (43)        [4.5]  0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [4] 
 8 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21)   [4]   0:1  徐文轩 Xu Wenxuan (7)      [4] 
 9 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29)    [4]   0:1  丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12) [4] 
10 潘 胜 Pan Sheng (14)        [4]   .5:.5  梁家豪 Neo Jia Hao (38)     [4] 
11 陈冠豪 Tan Guan Hao (17)       [4]   .5:.5  洪健森 Ang Kian Sim (39)     [4] 
12 刘伟烈 Liu Wei Lie (6)        [3.5]  0:1  罗凌轲 Luo Lingke (35)      [4] 
13 林志强 Benson Lam (4)        [3.5]  .5:.5  王晨明 Eric Wang (24)      [3.5]
14 陈深册 Chen Shen Tse (23)      [3.5]  0:1  叶德明 Yap Teck Ming (32)    [3.5]
15 李易恒 Lee Yi Heng (42)       [3.5]  0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (10)    [3] 
16 唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [3]   1:0  彭文朝 PeNG Wen Chao (27)    [3] 
17 蔡栩彬 Cai Xubin (9)         [3]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (40)    [3] 
18 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)       [3]   1:0  苏添福 Soh Thiam Hock (47)    [3] 
19 林庆发 Lim Qiang Huat (49)      [2.5]  0:1  欧 捷 Aw Jie (50)        [3] 
20 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)       [2.5]  1:0  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [2.5]
21 许乾亿 Hoo Hean Ee (41)       [2]   1:0  吴品毅 Goh Peng Aik (37)     [2.5]
22 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22)    [2]   1:0  吴品均 Goh Peng Kerng (46)    [2] 
23 陈信尧 Chen Xinyao (48)       [2]   0:1  蔡捷伟 Chua Xavier (44)     [2] 
24 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [1]   1:0  符永超 Foo Weng Chew (26)    [1] 
25 陈文健 Chin Mun Kin (51)       [1.5]  1:0  BYE                  

7 第七轮 29/06/2015 星期一 晚上 7:45 PM
台 红方               积分       黑方                积分

 1 高青松 Gao Qing Song (15)    [5]   0:1  郑奕廷 Alvin Tey (25)        [6] 
 2 卢俊宇 Loh Jun Yu (1)      [4.5]  .5:.5  林家勇 Lim Kah Yoong (11)      [4.5]
 3 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)    [4.5]  1:0  刘 乐 Liu Le (2)          [4.5]
 4 王健智 Wong Kin Chi (31)     [4.5]  0:1  马惠城 Ma Hui Cheng (19)       [4.5]
 5 陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [4]   0:1  李魁勉 Lee Kwei Mean (13)      [4] 
 6 侯恺文 Calvent Owh (30)     [4]   +:-  丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12)   [4] 
 7 徐文轩 Xu Wenxuan (7)      [3.5]  .5:.5  郑晨曦 Tay Cheng See (36)      [4] 
 8 李华兴 Benny Lee (43)      [3.5]  1:0  林志强 Benson Lam (4)        [3.5]
 9 罗凌轲 Luo Lingke (35)      [3.5]  .5:.5  潘 胜 Pan Sheng (14)        [3.5]
10 杜安亭 Tran Dinh Doan (16)    [3.5]  1:0  李易恒 Lee Yi Heng (42)       [3.5]
11 叶德明 Yap Teck Ming (32)    [3]   .5:.5  刘伟烈 Liu Wei Lie (6)        [3] 
12 梁家豪 Neo Jia Hao (38)     [3]   1:0  唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [3] 
13 蔡栩彬 Cai Xubin (9)       [3]   0:1  冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21)   [3] 
14 蔡德财 Chua Teck Chye (10)    [3]   0:1  叶伟民 Yap Wei Min Barry (29)    [3] 
15 陈冠豪 Tan Guan Hao (17)     [3]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)       [3] 
16 洪健森 Ang Kian Sim (39)     [3]   1:0  林庆发 Lim Qiang Huat (49)      [2.5]
17 吴品毅 Goh Peng Aik (37)     [2.5]  0:1  陈深册 Chen Shen Tse (23)      [2.5]
18 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)     [2.5]  -:+  王晨明 Eric Wang (24)        [2.5]
19 陈雍妮 Chen Yong Nei (40)    [2]   1:0  陈信尧 Chen Xinyao (48)       [2] 
20 许乾亿 Hoo Hean Ee (41)     [2]   -:+  欧 捷 Aw Jie (50)          [2] 
21 苏添福 Soh Thiam Hock (47)    [2]   1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (44)       [2] 
22 彭文朝 PeNG Wen Chao (27)    [2]   1:0  陈文健 Chin Mun Kin (51)       [1.5]
23 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [1.5]  1:0  谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [1] 
24 符永超 Foo Weng Chew (26)    [1]   0:1  谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22)    [1] 
25 吴品均 Goh Peng Kerng (46)    [1]   1:0  BYE                    

6 第六轮 28/06/2015 星期日 下午 1:00 PM
台 红方                 积分       黑方               积分

 1 郑奕廷 Alvin Tey (25)        [5]   1:0  汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)    [4.5]
 2 刘 乐 Liu Le (2)          [4]   .5:.5  卢俊宇 Loh Jun Yu (1)      [4] 
 3 李魁勉 Lee Kwei Mean (13)      [4]   0:1  高青松 Gao Qing Song (15)    [4] 
 4 林志强 Benson Lam (4)        [3.5]  0:1  王健智 Wong Kin Chi (31)     [3.5]
 5 林家勇 Lim Kah Yoong (11)      [3.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (43)      [3.5]
 6 马惠城 Ma Hui Cheng (19)       [3.5]  1:0  罗凌轲 Luo Lingke (35)      [3.5]
 7 陈世昌 Chin Shih Chang (5)      [3]   1:0  叶德明 Yap Teck Ming (32)    [3] 
 8 李易恒 Lee Yi Heng (42)       [3]   .5:.5  徐文轩 Xu Wenxuan (7)      [3] 
 9 侯恺文 Calvent Owh (30)       [3]   1:0  蔡栩彬 Cai Xubin (9)       [3] 
10 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12)   [3]   1:0  梁家豪 Neo Jia Hao (38)     [3] 
11 郑晨曦 Tay Cheng See (36)      [3]   1:0  陈冠豪 Tan Guan Hao (17)     [3] 
12 潘 胜 Pan Sheng (14)        [2.5]  1:0  叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)     [2.5]
13 陈深册 Chen Shen Tse (23)      [2.5]  0:1  杜安亭 Tran Dinh Doan (16)    [2.5]
14 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21)   [2.5]  .5:.5  洪健森 Ang Kian Sim (39)     [2.5]
15 刘伟烈 Liu Wei Lie (6)        [2]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (40)    [2] 
16 唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [2]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (41)     [2] 
17 蔡捷伟 Chua Xavier (44)       [2]   0:1  蔡德财 Chua Teck Chye (10)    [2] 
18 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)       [2]   1:0  彭文朝 PeNG Wen Chao (27)    [2] 
19 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29)    [2]   1:0  苏添福 Soh Thiam Hock (47)    [2] 
20 林庆发 Lim Qiang Huat (49)      [1.5]  1:0  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [1.5]
21 陈文健 Chin Mun Kin (51)       [1.5]  0:1  吴品毅 Goh Peng Aik (37)     [1.5]
22 王晨明 Eric Wang (24)        [1.5]  1:0  谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22)  [1] 
23 陈信尧 Chen Xinyao (48)       [1]   1:0  符永超 Foo Weng Chew (26)    [1] 
24 欧 捷 Aw Jie (50)          [1]   1:0  吴品均 Goh Peng Kerng (46)    [1] 
25 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0]   1:0  BYE                  

5 第五轮 25/06/2015 星期四 晚上 7:45 PM
台 红方              积分       黑方                积分

 1 李魁勉 Lee Kwei Mean (13)   [4]   0:1  郑奕廷 Alvin Tey (25)        [4] 
 2 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)   [3.5]  1:0  林家勇 Lim Kah Yoong (11)      [3.5]
 3 卢俊宇 Loh Jun Yu (1)     [3]   1:0  丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12)   [3] 
 4 徐文轩 Xu Wenxuan (7)     [3]   0:1  刘 乐 Liu Le (2)          [3] 
 5 高青松 Gao Qing Song (15)   [3]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (5)      [3] 
 6 陈冠豪 Tan Guan Hao (17)    [3]   0:1  林志强 Benson Lam (4)        [2.5]
 7 蔡栩彬 Cai Xubin (9)      [2.5]  .5:.5  李易恒 Lee Yi Heng (42)       [2.5]
 8 王健智 Wong Kin Chi (31)    [2.5]  1:0  杜安亭 Tran Dinh Doan (16)      [2.5]
 9 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)    [2.5]  0:1  马惠城 Ma Hui Cheng (19)       [2.5]
10 罗凌轲 Luo Lingke (35)     [2.5]  1:0  冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21)   [2.5]
11 李华兴 Benny Lee (43)     [2.5]  1:0  叶伟民 Yap Wei Min Barry (29)    [2] 
12 梁家豪 Neo Jia Hao (38)    [2]   1:0  刘伟烈 Liu Wei Lie (6)        [2] 
13 陈雍妮 Chen Yong Nei (40)   [2]   0:1  侯恺文 Calvent Owh (30)       [2] 
14 叶德明 Yap Teck Ming (32)   [2]   1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (44)       [2] 
15 许乾亿 Hoo Hean Ee (41)    [2]   0:1  郑晨曦 Tay Cheng See (36)      [2] 
16 潘 胜 Pan Sheng (14)     [1.5]  1:0  苏添福 Soh Thiam Hock (47)      [2] 
17 陈深册 Chen Shen Tse (23)   [1.5]  +:-  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33)   [1.5]
18 洪健森 Ang Kian Sim (39)    [1.5]  1:0  王晨明 Eric Wang (24)        [1.5]
19 蔡德财 Chua Teck Chye (10)   [1]   1:0  陈文健 Chin Mun Kin (51)       [1.5]
20 吴品均 Goh Peng Kerng (46)   [1]   0:1  唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [1] 
21 彭文朝 PeNG Wen Chao (27)   [1]   1:0  陈信尧 Chen Xinyao (48)       [1] 
22 欧 捷 Aw Jie (50)       [1]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)       [1] 
23 吴品毅 Goh Peng Aik (37)    [1]   .5:.5  林庆发 Lim Qiang Huat (49)      [1] 
24 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22) [0]   1:0  谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0] 
25 符永超 Foo Weng Chew (26)   [0]   1:0  BYE                    

4 第四轮 23/06/2015 星期二 晚上 7:45 PM
台 红方                 积分       黑方             积分

 1 刘 乐 Liu Le (2)          [3]   0:1  李魁勉 Lee Kwei Mean (13)   [3] 
 2 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12)   [3]   0:1  郑奕廷 Alvin Tey (25)     [3] 
 3 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21)   [2.5]  0:1  汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)   [2.5]
 4 马惠城 Ma Hui Cheng (19)       [2.5]  0:1  林家勇 Lim Kah Yoong (11)   [2.5]
 5 叶德明 Yap Teck Ming (32)      [2]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (1)     [2] 
 6 林志强 Benson Lam (4)        [2]   .5:.5  罗凌轲 Luo Lingke (35)     [2] 
 7 陈世昌 Chin Shih Chang (5)      [2]   1:0  许乾亿 Hoo Hean Ee (41)    [2] 
 8 陈雍妮 Chen Yong Nei (40)      [2]   0:1  徐文轩 Xu Wenxuan (7)     [2] 
 9 蔡捷伟 Chua Xavier (44)       [2]   0:1  高青松 Gao Qing Song (15)   [2] 
10 杜安亭 Tran Dinh Doan (16)      [2]   .5:.5  叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)    [2] 
11 苏添福 Soh Thiam Hock (47)      [2]   0:1  陈冠豪 Tan Guan Hao (17)    [2] 
12 洪健森 Ang Kian Sim (39)       [1.5]  0:1  蔡栩彬 Cai Xubin (9)      [1.5]
13 李易恒 Lee Yi Heng (42)       [1.5]  1:0  陈深册 Chen Shen Tse (23)   [1.5]
14 王晨明 Eric Wang (24)        [1.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (43)     [1.5]
15 唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [1]   0:1  王健智 Wong Kin Chi (31)    [1.5]
16 刘伟烈 Liu Wei Lie (6)        [1]   1:0  陈信尧 Chen Xinyao (48)    [1] 
17 侯恺文 Calvent Owh (30)       [1]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (10)   [1] 
18 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33)   [1]   .5:.5  潘 胜 Pan Sheng (14)     [1] 
19 郑晨曦 Tay Cheng See (36)      [1]   1:0  彭文朝 PeNG Wen Chao (27)   [1] 
20 梁家豪 Neo Jia Hao (38)       [1]   +:-  王永庆 Ong Yong Keng Kent (28) [1] 
21 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29)    [1]   1:0  吴品均 Goh Peng Kerng (46)   [1] 
22 陈文健 Chin Mun Kin (51)       [.5]   1:0  林庆发 Lim Qiang Huat (49)   [1] 
23 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)    [0] 
24 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22)    [0]   0:1  吴品毅 Goh Peng Aik (37)    [0] 
25 符永超 Foo Weng Chew (26)      [0]   0:1  欧 捷 Aw Jie (50)       [0] 

3第三轮 21/06/2015 星期日 傍晚 6:00 PM
台 红方             积分       黑方                积分

 1 卢俊宇 Loh Jun Yu (1)     [2]   0:1  李魁勉 Lee Kwei Mean (13)      [2] 
 2 高青松 Gao Qing Song (15)   [2]   0:1  刘 乐 Liu Le (2)          [2] 
 3 郑奕廷 Alvin Tey (25)     [2]   1:0  林志强 Benson Lam (4)        [2] 
 4 林家勇 Lim Kah Yoong (11)   [2]   .5:.5  冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21)   [2] 
 5 苏添福 Soh Thiam Hock (47)  [2]   0:1  丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12)   [2] 
 6 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)   [1.5]  1:0  王晨明 Eric Wang (24)        [1.5]
 7 李华兴 Benny Lee (43)     [1.5]  0:1  马惠城 Ma Hui Cheng (19)       [1.5]
 8 蔡栩彬 Cai Xubin (9)     [1.5]  0:1  陈世昌 Chin Shih Chang (5)      [1] 
 9 徐文轩 Xu Wenxuan (7)     [1]   1:0  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33)   [1] 
10 罗凌轲 Luo Lingke (35)    [1]   1:0  唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [1] 
11 潘 胜 Pan Sheng (14)     [1]   0:1  叶德明 Yap Teck Ming (32)      [1] 
12 郑晨曦 Tay Cheng See (36)   [1]   0:1  杜安亭 Tran Dinh Doan (16)      [1] 
13 陈冠豪 Tan Guan Hao (17)   [1]   1:0  梁家豪 Neo Jia Hao (38)       [1] 
14 陈深册 Chen Shen Tse (23)   [1]   .5:.5  洪健森 Ang Kian Sim (39)       [1] 
15 陈雍妮 Chen Yong Nei (40)   [1]   +:-  王永庆 Ong Yong Keng Kent (28)    [1] 
16 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29) [1]   -:+  蔡捷伟 Chua Xavier (44)       [1] 
17 许乾亿 Hoo Hean Ee (41)    [1]   1:0  侯恺文 Calvent Owh (30)       [1] 
18 李易恒 Lee Yi Heng (42)    [1]   .5:.5  王健智 Wong Kin Chi (31)       [1] 
19 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)   [1]   1:0  陈文健 Chin Mun Kin (51)       [.5] 
20 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)   [0]   0:1  刘伟烈 Liu Wei Lie (6)        [0] 
21 蔡德财 Chua Teck Chye (10)  [0]   1:0  吴品毅 Goh Peng Aik (37)       [0] 
22 吴品均 Goh Peng Kerng (46)  [0]   1:0  谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0] 
23 陈信尧 Chen Xinyao (48)    [0]   1:0  谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22)    [0] 
24 林庆发 Lim Qiang Huat (49)  [0]   1:0  符永超 Foo Weng Chew (26)      [0] 
25 彭文朝 PeNG Wen Chao (27)   [0]   1:0  欧 捷 Aw Jie (50)          [0] 

2 第二轮 19/06/2015 星期五 晚上 7:45 PM
台 红方                 积分       黑方              积分

 1 杜安亭 Tran Dinh Doan (16)      [1]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (1)      [1] 
 2 刘 乐 Liu Le (2)          [1]   1:0  陈冠豪 Tan Guan Hao (17)     [1] 
 3 马惠城 Ma Hui Cheng (19)       [1]   .5:.5  汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)    [1] 
 4 林志强 Benson Lam (4)        [1]   1:0  陈深册 Chen Shen Tse (23)    [1] 
 5 冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21)   [1]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [1] 
 6 唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [1]   0:1  郑奕延 Alvin Tey (25)      [1] 
 7 王晨明 Eric Wang (24)        [1]   .5:.5  蔡栩彬 Cai Xubin (9)       [1] 
 8 王健智 Wong Kin Chi (31)       [1]   0:1  林家勇 Lim Kah Yoong (11)    [1] 
 9 丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12)   [1]   1:0  罗凌轲 Luo Lingke (35)      [1] 
10 李魁勉 Lee Kwei Mean (13)      [1]   1:0  洪健森 Ang Kian Sim (39)     [1] 
11 叶德明 Yap Teck Ming (32)      [1]   0:1  高青松 Gao Qing Song (15)    [1] 
12 陈文健 Chin Mun Kin (51)       [.5]   0:1  苏添福 Soh Thiam Hock (47)    [1] 
13 刘伟烈 Liu Wei Lie (6)        [0]   0:1  李华兴 Benny Lee (43)      [.5] 
14 魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)       [0]   0:1  徐文轩 Xu Wenxuan (7)      [0] 
15 蔡德财 Chua Teck Chye (10)      [0]   0:1  郑晨曦 Tay Cheng See (36)    [0] 
16 潘 胜 Pan Sheng (14)        [0]   +:-  吴品毅 Goh Peng Aik (37)     [0] 
17 陈雍妮 Chen Yong Nei (40)      [0]   +:-  林松城 Lim Song Seah (18)    [0] 
18 谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0]   0:1  许乾亿 Hoo Hean Ee (41)     [0] 
19 谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22)    [0]   0:1  李易恒 Lee Yi Heng (42)     [0] 
20 符永超 Foo Weng Chew (26)      [0]   0:1  叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)     [0] 
21 蔡捷伟 Chua Xavier (44)       [0]   1:0  彭文朝 PeNG Wen Chao (27)    [0] 
22 王永庆 Ong Yong Keng Kent (28)    [0]   1:0  吴品均 Goh Peng Kerng (46)    [0] 
23 陈信尧 Chen Xinyao (48)       [0]   0:1  叶伟民 Yap Wei Min Barry (29)  [0] 
24 侯恺文 Calvent Owh (30)       [0]   1:0  林庆发 Lim Qiang Huat (49)    [0] 
25 欧 捷 Aw Jie (50)          [0]   0:1  赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [0] 
26 梁家豪 Neo Jia Hao (38)       [0]   1:0  BYE                  

1 第一轮 17/06/2015 星期三 晚上 7:45 PM
台 红方               积分       黑方                积分

 1 卢俊宇 Loh Jun Yu (1)      [0]   1:0  符永超 Foo Weng Chew (26)      [0] 
 2 彭文朝 PeNG Wen Chao (27)    [0]   0:1  刘 乐 Liu Le (2)          [0] 
 3 汪靖轩 Wong Jing Xuan (3)    [0]   1:0  王永庆 Ong Yong Keng Kent (28)    [0] 
 4 叶伟民 Yap Wei Min Barry (29)  [0]   0:1  林志强 Benson Lam (4)        [0] 
 5 陈世昌 Chin Shih Chang (5)    [0]   1:0  侯恺文 Calvent Owh (30)       [0] 
 6 王健智 Wong Kin Chi (31)     [0]   1:0  刘伟烈 Liu Wei Lie (6)        [0] 
 7 徐文轩 Xu Wenxuan (7)      [0]   0:1  叶德明 Yap Teck Ming (32)      [0] 
 8 赖颖正 Lai Ying Jeng Lionel (33) [0]   0:1  唐永顺 Thong Weng Soon (8)      [0] 
 9 蔡栩彬 Cai Xubin (9)       [0]   1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (34)       [0] 
10 罗凌轲 Luo Lingke (35)      [0]   1:0  蔡德财 Chua Teck Chye (10)      [0] 
11 林家勇 Lim Kah Yoong (11)    [0]   1:0  郑晨曦 Tay Cheng See (36)      [0] 
12 吴品毅 Goh Peng Aik (37)     [0]   0:1  丁苡昕 Teng Yi Shee Gerald (12)   [0] 
13 许乾亿 Hoo Hean Ee (41)     [0]   0:1  李魁勉 Lee Kwei Mean (13)      [0] 
14 洪健森 Ang Kian Sim (39)     [0]   1:0  潘 胜 Pan Sheng (14)        [0] 
15 高青松 Gao Qing Song (15)    [0]   1:0  陈雍妮 Chen Yong Nei (40)      [0] 
16 梁家豪 Neo Jia Hao (38)     [0]   -:-  吴品均 Goh Peng Kerng (46)      [0] 
17 陈冠豪 Tan Guan Hao (17)     [0]   1:0  李易恒 Lee Yi Heng (42)       [0] 
18 李华兴 Benny Lee (43)      [0]   .5:.5  陈文健 Chin Mun Kin (51)       [0] 
19 马惠城 Ma Hui Cheng (19)     [0]   1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (44)       [0] 
20 叶晓棚 Ye Xiao Peng (45)     [0]   0:1  冯业凯 Pang Yiap Kai Keith (21)   [0] 
21 川杜安 Tran Dinh Doan (16)    [0]   1:0  谢承峰 Vimukthy Chia Cheng Feng (20) [0] 
22 苏添福 Soh Thiam Hock (47)    [0]   1:0  谢林子恒 Sai Lim Zhi Heng (22)    [0] 
23 陈深册 Chen Shen Tse (23)    [0]   1:0  陈信尧 Chen Xinyao (48)       [0] 
24 林庆发 Lim Qiang Huat (49)    [0]   0:1  王晨明 Eric Wang (24)        [0] 
25 郑奕延 Alvin Tey (25)      [0]   1:0  欧 捷 Aw Jie (50)          [0] 
26 林松城 Lim Song Seah (18)    [0]   -:+  BYE                    

第55届全国象棋个人锦标赛 – B组 第九轮排名

名次  姓名              积分  对手分 胜局  备注

 1  郑紫贤 Tay Zi Xian (40)     8   51.0  6  晋级乙级棋士
 2  王 林 Wilson Wang (32)     7   45.0  7  晋级乙级棋士
 3  洪培荣 Ang Puay Young (48)    6.5  47.5  6  晋级乙级棋士
 4  陈中和 Tan Zhong He (22)     6.5  47.0  5  晋级乙级棋士
 5  陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai (7)  6.5  45.0  6  累积序分达4分 晋级乙级棋士
 6  苏盈盈 Soh Ying Ying (23)    6.5  44.0  6
 7  张间荣 Zhang Jianrong (44)    6   50.0  5
 8  林志强 Benson Lam (49)      6   49.0  5
 9  卢俊宇 Loh Jun Yu (11)      6   46.5  5
 10  陈忠信 Chan Chung Shun (10)   6   44.0  4
 11  方 韬 Fang Tao (26)       6   42.5  4
 12  汪靖轩 Wong Jing Xuan (21)    5.5  46.0  4
 13  戴文翔 Tai Boon Siang (4)    5.5  45.0  4
 14  叶德明 Yap Teck Ming (2)     5.5  42.5  5
 15  邱佳佳 Qiu Jia Jia (36)     5.5  39.0  5
 16  刘伟烈 Liu Wei Lie (39)     5.5  38.0  5
 17  李仕维 Lee Shyh Wei (9)     5   49.5  4
 18  谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)   5   48.0  3
 19  杜耀宗 Toh Yeow Chong (3)    5   43.0  4
 20  蔡栩彬 Cai Xubin (37)      5   38.5  5
 21  黄俊杰 Ng Jing Kiat (42)     5   36.5  5
 22  林津铭 Lim Jin Ming (15)     4.5  49.0  4
 23  陈吕凯 Chen Lukai (54)      4.5  47.0  3
 24  卢志豪 Loh Zhi Hao (30)     4.5  46.0  4
 25  王健智 Wong Kin Chi (50)     4.5  44.0  2
 26  郑换喜 Chen Fong Hee (13)    4.5  42.0  3
 27  陈世昌 Chin Shih Chang (5)    4.5  41.5  4
 28  梁燊虢 Leong Sum Kok (1)     4.5  39.5  3
 29  余添荣 Er Thiam Yong (38)    4.5  39.0  3
 30  李华兴 Benny Lee (19)      4.5  36.0  4
 31  陈鸿发 Tan Hong Whatt (17)    4   39.0  3
 32  刘 乐 Liu Le (33)        4   38.0  2  刘乐后手胜局多过刘怡辉
 33  刘怡辉 Liew Yi Hui (6)      4   38.0  2
 34  魏志偉 Ngoi Chi Wai (51)     4   33.5  4
 35  谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (18) 4   32.5  3
 36  陈雍妮 Chen Yong Nei (31)    4   32.5  3
 37  林慧亮 Warren Lim (25)      4   28.5  2
 38  钟旻翰 Choong Min Han (52)    3.5  42.5  3
 39  王子安 Ong Zi An (27)      3.5  40.5  3
 40  陈连山 Chern Lian Shan (16)   3.5  40.5  2
 41  袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (12)  3.5  32.0  3
 42  吴品毅 Goh Peng Aik (53)     3.5  28.5  2
 43  赖颖正 Lai Ying Jeng (45)    3   35.0  3
 44  吴得顺 Goh Test Soon (14)    3   34.0  2
 45  洪健森 Ang Kian Sim (46)     3   30.5  2
 46  杨轩铭 Yeo Xuan Ming (34)    3   28.5  2
 47  陈君杰 Tan Koon Kiat (29)    2.5  30.0  2  退出比赛
 48  蒋永光 Chiang Wing Kong (47)   2.5  29.0  2
 49  王锐荣 Ong Rui Rong (35)     2.5  28.0  1  退出比赛
 50  苏添福 Soh Thiam Hock (28)    2   34.0  2
 51  蔡捷伟 Chua Xavier (43)     2   32.0  1
 52  东 尼 Nguyen Anh Tuan (41)   2   27.5  1  退出比赛
 53  周信儒 Chow Shun Yu Kenny (24)  1   30.5  1
 54  李万程 Lee Van Cherng (20)    0   18.0  0  退出比赛

第55届全国象棋个人锦标赛 – B组 第九轮成绩

第九轮 11/06/2014 星期三 晚上 7:45 PM

台 红方              积分      黑方               积分

 1 郑紫贤 Tay Zi Xian (40)    [7]   1:0  陈忠信 Chan Chung Shun (10)   [6] 
 2 王 林 Wilson Wang (32)    [6]   1:0  洪培荣 Ang Puay Young (48)    [6.5]
 3 陈中和 Tan Zhong He (22)    [5.5]  1:0  张间荣 Zhang Jianrong (44)    [6] 
 4 苏盈盈 Soh Ying Ying (23)   [5.5]  1:0  汪靖轩 Wong Jing Xuan (21)    [5.5]
 5 杜耀宗 Toh Yeow Chong (3)   [5]   0:1  陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai (7)  [5.5]
 6 刘伟烈 Liu Wei Lie (39)    [5]   .5:.5  戴文翔 Tai Boon Siang (4)    [5] 
 7 方 韬 Fang Tao (26)      [5]   1:0  谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)   [5] 
 8 林志强 Benson Lam (49)     [5]   1:0  李仕维 Lee Shyh Wei (9)     [5] 
 9 郑换喜 Chen Fong Hee (13)   [4.5]  0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (11)      [5] 
10 余添荣 Er Thiam Yong (38)   [4.5]  0:1  叶德明 Yap Teck Ming (2)     [4.5]
11 王健智 Wong Kin Chi (50)    [4.5]  0:1  邱佳佳 Qiu Jia Jia (36)     [4.5]
12 林津铭 Lim Jin Ming (15)    [4]   .5:.5  梁燊虢 Leong Sum Kok (1)     [4] 
13 林慧亮 Warren Lim (25)     [4]   0:1  黄俊杰 Ng Jing Kiat (42)     [4] 
14 陈雍妮 Chen Yong Nei (31)   [4]   0:1  蔡栩彬 Cai Xubin (37)      [4] 
15 陈吕凯 Chen Lukai (54)     [4]   .5:.5  刘 乐 Liu Le (33)        [3.5]
16 陈世昌 Chin Shih Chang (5)   [3.5]  1:0  王子安 Ong Zi An (27)      [3.5]
17 卢志豪 Loh Zhi Hao (30)    [3.5]  1:0  陈连山 Chern Lian Shan (16)   [3.5]
18 吴品毅 Goh Peng Aik (53)    [3.5]  0:1  李华兴 Benny Lee (19)      [3.5]
19 钟旻翰 Choong Min Han (52)   [3.5]  0:1  刘怡辉 Liew Yi Hui (6)      [3] 
20 魏志偉 Ngoi Chi Wai (51)    [3]   1:0  吴得顺 Goh Test Soon (14)    [3] 
21 陈鸿发 Tan Hong Whatt (17)   [3]   1:0  赖颖正 Lai Ying Jeng (45)    [3] 
22 洪健森 Ang Kian Sim (46)    [3]   0:1  谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (18) [3] 
23 袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (12) [2.5]  1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (43)     [2] 
24 杨轩铭 Yeo Xuan Ming (34)   [2]   1:0  苏添福 Soh Thiam Hock (28)    [2] 
25 周信儒 Chow Shun Yu Kenny (24) [1]   0:1  蒋永光 Chiang Wing Kong (47)   [1.5]

第55届全国象棋个人锦标赛 – B组 第八轮成绩

第八轮 09/06/2014 星期一 晚上 7:45 PM

台 红方               积分       黑方             积分

 1 张间荣 Zhang Jianrong (44)    [5.5]  .5:.5  郑紫贤 Tay Zi Xian (40)    [6.5]
 2 洪培荣 Ang Puay Young (48)    [5.5]  1:0  苏盈盈 Soh Ying Ying (23)   [5.5]
 3 陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai (7)  [5]   .5:.5  陈中和 Tan Zhong He (22)    [5] 
 4 谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)   [5]   0:1  王 林 Wilson Wang (32)    [5] 
 5 卢俊宇 Loh Jun Yu (11)      [5]   0:1  陈忠信 Chan Chung Shun (10)  [5] 
 6 李仕维 Lee Shyh Wei (9)     [4.5]  .5:.5  杜耀宗 Toh Yeow Chong (3)   [4.5]
 7 汪靖轩 Wong Jing Xuan (21)    [4.5]  1:0  林津铭 Lim Jin Ming (15)    [4] 
 8 梁燊虢 Leong Sum Kok (1)     [4]   0:1  刘伟烈 Liu Wei Lie (39)    [4] 
 9 叶德明 Yap Teck Ming (2)     [4]   .5:.5  王健智 Wong Kin Chi (50)    [4] 
10 戴文翔 Tai Boon Siang (4)    [4]   1:0  陈吕凯 Chen Lukai (54)     [4] 
11 黄俊杰 Ng Jing Kiat (42)     [4]   0:1  方 韬 Fang Tao (26)      [4] 
12 林志强 Benson Lam (49)      [4]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (5)   [3.5]
13 郑换喜 Chen Fong Hee (13)    [3.5]  1:0  钟旻翰 Choong Min Han (52)   [3.5]
14 邱佳佳 Qiu Jia Jia (36)     [3.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (30)    [3.5]
15 刘 乐 Liu Le (33)        [3.5]  0:1  余添荣 Er Thiam Yong (38)   [3.5]
16 吴得顺 Goh Test Soon (14)    [3]   0:1  陈雍妮 Chen Yong Nei (31)   [3] 
17 陈连山 Chern Lian Shan (16)   [3]   .5:.5  吴品毅 Goh Peng Aik (53)    [3] 
18 蔡栩彬 Cai Xubin (37)      [3]   1:0  陈鸿发 Tan Hong Whatt (17)   [3] 
19 赖颖正 Lai Ying Jeng (45)    [3]   0:1  林慧亮 Warren Lim (25)     [3] 
20 李华兴 Benny Lee (19)      [2.5]  1:0  魏志偉 Ngoi Chi Wai (51)    [3] 
21 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)      [2.5]  .5:.5  洪健森 Ang Kian Sim (46)    [2.5]
22 王子安 Ong Zi An (27)      [2.5]  1:0  苏添福 Soh Thiam Hock (28)   [2] 
23 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (18) [2]   1:0  杨轩铭 Yeo Xuan Ming (34)   [2] 
24 蒋永光 Chiang Wing Kong (47)   [1.5]  0:1  袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (12) [1.5]
25 蔡捷伟 Chua Xavier (43)     [1]   1:0  周信儒 Chow Shun Yu Kenny (24) [1] 

第55届全国象棋个人锦标赛 – B组 第七轮成绩

第七轮 08/06/2014 星期日 下午 1:00 PM

台 红方              积分       黑方              积分

 1 郑紫贤 Tay Zi Xian (40)    [6]   .5:.5  洪培荣 Ang Puay Young (48)    [5] 
 2 陈忠信 Chan Chung Shun (10)  [4.5]  .5:.5  张间荣 Zhang Jianrong (44)    [5] 
 3 陈中和 Tan Zhong He (22)    [4.5]  .5:.5  谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)   [4.5]
 4 叶德明 Yap Teck Ming (2)    [4]   0:1  苏盈盈 Soh Ying Ying (23)    [4.5]
 5 陈吕凯 Chen Lukai (54)     [4]   0:1  陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai (7)  [4] 
 6 卢俊宇 Loh Jun Yu (11)     [4]   1:0  黄俊杰 Ng Jing Kiat (42)     [4] 
 7 王 林 Wilson Wang (32)    [4]   1:0  林志强 Benson Lam (49)      [4] 
 8 杜耀宗 Toh Yeow Chong (3)   [3.5]  1:0  邱佳佳 Qiu Jia Jia (36)     [3.5]
 9 方 韬 Fang Tao (26)      [3.5]  .5:.5  戴文翔 Tai Boon Siang (4)    [3.5]
10 卢志豪 Loh Zhi Hao (30)    [3.5]  0:1  李仕维 Lee Shyh Wei (9)     [3.5]
11 钟旻翰 Choong Min Han (52)   [3.5]  0:1  汪靖轩 Wong Jing Xuan (21)    [3.5]
12 陈雍妮 Chen Yong Nei (31)   [3]   0:1  梁燊虢 Leong Sum Kok (1)     [3] 
13 陈世昌 Chin Shih Chang (5)   [3]   .5:.5  刘 乐 Liu Le (33)        [3] 
14 林津铭 Lim Jin Ming (15)    [3]   1:0  蔡栩彬 Cai Xubin (37)      [3] 
15 刘伟烈 Liu Wei Lie (39)    [3]   1:0  陈连山 Chern Lian Shan (16)   [3] 
16 王健智 Wong Kin Chi (50)    [3]   1:0  王子安 Ong Zi An (27)      [2.5]
17 刘怡辉 Liew Yi Hui (6)     [2.5]  -:+  余添荣 Er Thiam Yong (38)    [2.5]
18 郑换喜 Chen Fong Hee (13)   [2.5]  +:-  王锐荣 Ong Rui Rong (35)     [2.5]
19 陈鸿发 Tan Hong Whatt (17)   [2.5]  .5:.5  吴得顺 Goh Test Soon (14)    [2.5]
20 吴品毅 Goh Peng Aik (53)    [2]   1:0  谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (18) [2] 
21 林慧亮 Warren Lim (25)     [2]   +:-  东 尼 Nguyen Anh Tuan (41)   [2] 
22 苏添福 Soh Thiam Hock (28)   [2]   0:1  魏志偉 Ngoi Chi Wai (51)     [2] 
23 袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (12) [1.5]  0:1  赖颖正 Lai Ying Jeng (45)    [2] 
24 洪健森 Ang Kian Sim (46)    [1.5]  1:0  蒋永光 Chiang Wing Kong (47)   [1.5]
25 周信儒 Chow Shun Yu Kenny (24) [1]   0:1  李华兴 Benny Lee (19)      [1.5]
26 杨轩铭 Yeo Xuan Ming (34)   [1]   1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (43)     [1] 

第55届全国象棋个人锦标赛 – B组 第六轮成绩

第六轮 06/06/2014 星期五 晚上 7:45 PM

台 红方               积分       黑方             积分

 1 陈中和 Tan Zhong He (22)     [4.5]  0:1  郑紫贤 Tay Zi Xian (40)    [5] 
 2 张间荣 Zhang Jianrong (44)    [4]   1:0  林志强 Benson Lam (49)     [4] 
 3 洪培荣 Ang Puay Young (48)    [4]   1:0  陈吕凯 Chen Lukai (54)     [4] 
 4 谢昀达 Seah Yun Da Bryan (8)   [3.5]  1:0  钟旻翰 Choong Min Han (52)   [3.5]
 5 苏盈盈 Soh Ying Ying (23)    [3.5]  1:0  李仕维 Lee Shyh Wei (9)    [3.5]
 6 陈忠信 Chan Chung Shun (10)   [3.5]  1:0  卢志豪 Loh Zhi Hao (30)    [3.5]
 7 梁燊虢 Leong Sum Kok (1)     [3]   0:1  卢俊宇 Loh Jun Yu (11)     [3] 
 8 陈连山 Chern Lian Shan (16)   [3]   0:1  叶德明 Yap Teck Ming (2)    [3] 
 9 汪靖轩 Wong Jing Xuan (21)    [3]   .5:.5  杜耀宗 Toh Yeow Chong (3)   [3] 
10 黄俊杰 Ng Jing Kiat (42)     [3]   1:0  陈世昌 Chin Shih Chang (5)   [3] 
11 陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai (7)  [3]   1:0  王健智 Wong Kin Chi (50)    [3] 
12 吴得顺 Goh Test Soon (14)    [2.5]  0:1  王 林 Wilson Wang (32)    [3] 
13 戴文翔 Tai Boon Siang (4)    [2.5]  1:0  王子安 Ong Zi An (27)     [2.5]
14 邱佳佳 Qiu Jia Jia (36)     [2.5]  1:0  刘怡辉 Liew Yi Hui (6)     [2.5]
15 方 韬 Fang Tao (26)       [2.5]  +:-  陈君杰 Tan Koon Kiat (29)   [2.5]
16 刘 乐 Liu Le (33)        [2.5]  .5:.5  郑换喜 Chen Fong Hee (13)   [2] 
17 东 尼 Nguyen Anh Tuan (41)   [2]   0:1  林津铭 Lim Jin Ming (15)    [2] 
18 谢伟兴 Xie Weixing Jonathan (18) [2]   0:1  刘伟烈 Liu Wei Lie (39)    [2] 
19 陈雍妮 Chen Yong Nei (31)    [2]   +:-  赖颖正 Lai Ying Jeng (45)   [2] 
20 魏志偉 Ngoi Chi Wai (51)     [2]   0:1  蔡栩彬 Cai Xubin (37)     [2] 
21 王锐荣 Ong Rui Rong (35)     [1.5]  1:0  袁泳龙 Yuan Yong Long Ace (12) [1.5]
22 蒋永光 Chiang Wing Kong (47)   [1.5]  0:1  陈鸿发 Tan Hong Whatt (17)   [1.5]
23 余添荣 Er Thiam Yong (38)    [1.5]  1:0  李华兴 Benny Lee (19)     [1.5]
24 林慧亮 Warren Lim (25)      [1]   1:0  周信儒 Chow Shun Yu Kenny (24) [1] 
25 苏添福 Soh Thiam Hock (28)    [1]   1:0  蔡捷伟 Chua Xavier (43)    [1] 
26 吴品毅 Goh Peng Aik (53)     [1]   1:0  杨轩铭 Yeo Xuan Ming (34)   [1] 
27 洪健森 Ang Kian Sim (46)     [.5]   1:0  BYE